Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Ob-1155/11 , Stran 194
Ob-1155/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine
TALUM d.d. Kidričevo,
v torek, 1. 3. 2011 s pričetkom ob 12,30, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom zasedanja: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. Predlog sklepa: »Izvolijo se: – dr. Miro Žunec za predsednika skupščine, – Marko Drobnič in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov. Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.« 3. Podjetniška pogodba – soglasje skupščine. Predlog sklepa: »skupščina TALUM d.d. Kidričevo soglaša s sklenitvijo pogodbe o obvladovanju v predloženi vsebini.« 4. Pravila po 6. členu ZPPOGD – seznanitev. Predlog sklepa: »skupščina se seznani s predloženimi pravili.« Vse listine in predlogi k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, so od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja, dostopne in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure. Predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe ter druge listine k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, bo uprava posredovala delničarjem na njihovo pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje. Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine) vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15% kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica. V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
TALUM d.d. Kidričevo Uprava družbe

AAA Zlata odličnost