Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

193. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011, stran 581.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB1 (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. seji dne 19. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    (v EUR)|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/podskupine kontov       |   Proračun|
|    |                    |   leta 2011|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  19.312.626|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   3.141.860|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.396.557|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.166.774|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    154.153|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    75.630|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    745.303|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    94.788|
|    |od premoženja             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     1.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |     5.015|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    26.000|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    618.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    70.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       |
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    70.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  16.100.766|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   5.189.003|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  10.911.763|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  20.231.626|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.402.839|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    275.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    39.100|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    990.239|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    35.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    63.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.204.991|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    17.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |    752.225|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    147.603|
|    |organizacijam             |       |
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    288.163|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  17.539.136|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  17.539.136|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    84.660|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi      |       |
|    |proračunskim upor.           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    84.660|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |       |
|    |proračunski uporabniki         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |       |
|    |proračunskim upor.           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA      |   –919.000|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER   |       0|
|    |VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in naložb               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|    |V.)                  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    600.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    600.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    600.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    81.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    81.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    81.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   –400.000|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    519.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    919.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekdanje KS Trebelno;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
– drugi namenski prihodki.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika, župan.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami (v okviru glavnega programa) pa prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 15% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačilnih kontov na druge podskupine ni možna.
Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporejanju pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 80% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2012 70% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012 (ZIPR1112).
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje)
V letu 2011 se Občina Mokronog - Trebelno namerava zadolžiti v višini 600.000 EUR.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkom izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2011 lahko zadolži do višine 600.000 EUR. Občina se lahko zadolži za naslednje investicije:
– obnova in novogradnja ceste Sv. Peter–Drečji Vrh do višine 200.000 EUR,
– gradnja vodovoda Mokronog do višine 150.000 EUR,
– gradnja športne dvorane 250.000 EUR.
13. člen
(poroštva)
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča Občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - Trebelno v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0066/2010
Mokronog, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost