Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

169. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami, stran 544.

Na podlagi petega odstavka 15. člena in petega odstavka 16. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program in podrobnejšo vsebino strokovnega usposabljanja ter obnovitvenega tečaja, pogoje, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati izvajalci strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSR), način opravljanja preverjanja znanja, način sporočanja podatkov o osebah, ki so opravile preverjanje znanja oziroma obnovitveni tečaj ter najvišjo višino stroškov strokovnega usposabljanja in obnovitvenega tečaja.
2. člen
(program in podrobnejša vsebina strokovnega usposabljanja ter obnovitvenega tečaja)
(1) Strokovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj traja najmanj 21 šolskih ur.
(2) Obnovitveni tečaj traja najmanj 7 šolskih ur.
(3) Strokovno usposabljanje oziroma obnovitveni tečaj se izvedeta po programu, ki ga pripravi izvajalec in potrdi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) V programu strokovnega usposabljanja morajo biti vključene vsebine, določene v točki A Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v programu obnovitvenega tečaja pa vsebine iz točke B Priloge 2 tega pravilnika.
3. člen
(pogoji za izvajalca)
(1) Izvajalec je lahko pravna ali fizična oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja,
– ima izdelan program strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja iz prejšnjega člena;
– za izvedbo strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja zagotovi ustrezne in tehnično opremljene prostore;
– za izvedbo strokovnega usposabljanja zagotovi najmanj tri predavatelje, za izvedbo obnovitvenega tečaja pa najmanj dva predavatelja, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Za ustrezen in tehnično opremljen prostor iz prejšnjega odstavka se šteje prostor, ki:
– zagotavlja najmanj dva kvadratna metra za vsakega kandidata in najmanj pet kvadratnih metrov za predavatelja;
– je ustrezno osvetljen, opremljen z električnimi inštalacijami in ogrevan v skladu z veljavnimi predpisi;
– je opremljen z delovnimi mizami in stoli, primernimi za odrasle osebe, predavateljevo mizo z računalnikom ter s tablo in projektnim platnom;
– je povezan z ločenimi sanitarnimi prostori.
(3) Šteje se, da je izvajalec zagotovil predavatelje iz četrte alinee prvega odstavka tega člena, če ima z njimi sklenjene pisne dogovore o izvedbi strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja.
(4) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam imenovanih izvajalcev strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja.
4. člen
(pogoji za predavatelje)
Za izvajanje strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja mora predavatelj imeti:
– najmanj sedmo raven izobrazbe v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju, ki pokriva eno ali več vsebin programa strokovnega usposabljanja ali obnovitvenega tečaja iz Priloge 2 tega pravilnika;
– predavateljske izkušnje; šteje se, da ima predavateljske izkušnje, če se poklicno ukvarja s podajanjem učne snovi na srednji, višji ali visoki šoli oziroma če z ustreznimi listinami dokaže, da ima izkušnje z izobraževanjem odraslih oziroma s prenosom znanja na odrasle.
5. člen
(roki izvedbe tečajev)
(1) Izvajalec mora vsako leto organizirati najmanj dva tečaja strokovnega usposabljanja, najmanj enega v spomladanskem in enega v jesenskem času.
(2) Vsako leto mora organizirati tudi najmanj dva obnovitvena tečaja, najmanj enega v spomladanskem in enega v jesenskem času.
(3) Izvajalec mora objaviti roke izvedbe tečajev za tekoče leto najpozneje 45 dni pred začetkom posameznega tečaja na svoji spletni strani.
6. člen
(prijava na tečaj)
(1) Kandidati se na tečaj strokovnega usposabljanja oziroma obnovitveni tečaj prijavijo pri imenovanih izvajalcih najmanj 15 dni pred rokom, ki je objavljen na spletni strani izvajalca. V prijavi navedejo osebno ime, enotno matično številko občana, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča. Kandidati, ki se prijavijo na obnovitveni tečaj, navedejo v prijavi tudi številko in datum veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti za ravnanje z GSR iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki se prijavijo na tečaj strokovnega usposabljanja, morajo biti stari najmanj 18 let.
7. člen
(roki preverjanja znanja)
(1) Po izvedenem tečaju strokovnega usposabljanja izvajalec določi dva roka za preverjanje znanja. Prvi rok za preverjanje znanja je takoj po končanem tečaju strokovnega usposabljanja, drugi rok pa ne prej kot 30 dni in ne pozneje kot 45 dni po zaključenem tečaju strokovnega usposabljanja. Drugi rok za preverjanje znanja objavi izvajalec na svoji spletni strani najpozneje do začetka tečaja strokovnega usposabljanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec določiti najmanj en rok za preverjanje znanja tudi, če se za določen rok, predviden za izvedbo tečaja strokovnega usposabljanja, ni prijavil noben kandidat. Datum preverjanja znanja objavi izvajalec na svoji spletni strani najpozneje do datuma, ki je bil objavljen na spletni strani izvajalca kot predviden datum začetka tečaja strokovnega usposabljanja.
8. člen
(prijava na preverjanje znanja)
(1) Kandidati se za preverjanje znanja prijavijo pri izvajalcu, pri katerem so opravili tečaj strokovnega usposabljanja, ali pri drugem imenovanem izvajalcu strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika. V prijavi navedejo osebno ime, enotno matično številko občana, naslov stalnega prebivališča in datum udeležbe na tečaju strokovnega usposabljanja.
(2) Kandidat lahko prijavo iz prejšnjega odstavka pisno prekliče najpozneje tri dni pred datumom preverjanja znanja.
(3) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k preverjanju znanja, za katerega se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil.
(4) Upravičeni razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen kandidata,
– službena odsotnost,
– izredni dogodek v družinskem krogu (npr. hujša bolezen ali smrt družinskega člana, rojstvo otroka, požar ipd. ...).
9. člen
(komisija za preverjanje znanja)
(1) Izvajalec za vsako preverjanje znanja imenuje tričlansko komisijo za preverjanje znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija) med predavatelji strokovnega usposabljanja.
(2) Naloge komisije so:
– določanje vprašanj za preverjanje znanja iz vsebin iz Priloge 2 tega pravilnika,
– izvajanje preverjanj znanja,
– pregledovanje in ocenjevanje pisnih izdelkov,
– vodenje zapisnika o posameznem preverjanju znanja (v nadaljnjem besedilu: zapisnik).
10. člen
(potek preverjanja znanja in ocena uspeha kandidata)
(1) Kandidat pristopi k preverjanju znanja z osebnim dokumentom, s katerim izkaže svojo identiteto.
(2) Preverjanje znanja poteka v pisni obliki pri izvajalcu ali na kraju, ki ga v soglasju z izvajalcem določi ministrstvo.
(3) Komisija pregleda in oceni pisne izdelke kandidatov najpozneje v treh dneh po končanem preverjanju znanja.
(4) Komisija oceni pisne izdelke kandidatov z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(5) Če je kandidat na izpitu trikrat ocenjen »neuspešno«, se mora ponovno udeležiti strokovnega usposabljanja.
11. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik mora vsebovati podatke o sestavi komisije, o kraju, času in o morebitnih posebnostih pri poteku preverjanja znanja.
(2) Zapisniku mora biti priložen seznam vprašanj, ki so bila postavljena kandidatom, poimenski seznam kandidatov, ki so opravljali pisno preverjanje znanja in ocena uspeha posameznega kandidata.
(3) Po končanem pisnem preverjanju znanja komisija pošlje zapisnik izvajalcu.
12. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je preverjanje znanja uspešno opravil, izda izvajalec na podlagi zapisnika komisije potrdilo o strokovni usposobljenosti za ravnanje z GSR na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in ga vroči kandidatu najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je preverjanje znanja opravil.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka velja pet let od njegove izdaje.
(3) Veljavnost potrdila iz prvega odstavka tega člena podaljša izvajalec obnovitvenega tečaja, če se kandidat pred potekom veljavnosti potrdila udeleži obnovitvenega tečaja. Veljavnost potrdila se podaljša za pet let in se izda na obrazcu iz Priloge 1.
13. člen
(stroški strokovnega usposabljanja in obnovitvenega tečaja)
(1) Najvišja cena strokovnega usposabljanja, ki jo plača kandidat, je 180 eurov, skupaj z davkom na dodano vrednost. V to ceno so vključeni stroški izvedbe tečaja strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja. Če je število kandidatov manjše od pet, se cena lahko zviša za največ 5%.
(2) Najvišja cena obnovitvenega tečaja, ki jo plača kandidat, je 60 eurov, skupaj z davkom na dodano vrednost. Če je število kandidatov manjše od pet, se cena lahko zviša za največ 5%.
(3) Izvajalec objavi ceno strokovnega usposabljanja in obnovitvenega tečaja na svoji spletni strani.
14. člen
(vodenje evidenc in sporočanje podatkov)
(1) Izvajalec strokovnega usposabljanja oziroma obnovitvenega tečaja mora podatke iz evidenc, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, vodi o osebah, ki so opravile strokovno usposabljanje oziroma obnovitveni tečaj, ter o izdanih oziroma podaljšanih potrdilih iz 12. člena tega pravilnika posredovati ministrstvu najpozneje mesec dni po izvedenem preverjanju znanja oziroma najpozneje mesec dni po izvedenem obnovitvenem tečaju.
(2) Izvajalec mora zapisnike iz 11. člena tega pravilnika hraniti najmanj 15 let.
15. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-112/2010/17
Ljubljana, dne 26. januarja 2011
EVA 2009-2311-0128
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost