Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Ob-1142/11 , Stran 158
Ob-1142/11
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 101/08 in 49/09), Uredbe komisije (ES) št 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o pomoči de minimis in 65. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: MG). II. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskemu področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne dejavnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki se bodo izvajali v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011. Sofinancirani bodo projekti, ki s svojo vsebino zagotavljajo: – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše razumevanje teh vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode učenja; – promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe energije v stavbah; – promoviranje učinkovite rabe energije v prometu. Sofinancirani bodo projekti izvedeni kot: – organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, učne ure, razstave, natečaji ipd.); – izdajanje publikacij in medijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna gradiva, oddaje, televizijska sporočila, kratki blogi ipd). Vloge, katerih izvedba vsebine in cilji predlaganih aktivnosti ne bodo usklajeni z zgoraj navedenimi vsebinami, ne bodo vključene v postopek ocenjevanja in vrednotenja ter bodo zavrnjene. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo izvajale ozaveščanje, promocijo in izobraževanje o URE in OVE in ne promocije lastne dejavnosti oziroma njihovih izdelkov. Na razpisu ne morejo sodelovati projekti, ki so financirani iz programa IEE »Inteligentna energija – Evropa«. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi predpisov ki urejajo gospodarske družbe, društva, ustanove, zavode, gospodarske zbornice ter samostojne podjetnike, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije. Na razpisu ne morejo sodelovati in sredstev ne morejo prejeti predlagatelji, ki: – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10); – je zoper njih uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; – imajo neporavnane obveznosti do države; – so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07); – pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje; – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali 35. člena ZIntPK. IV. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvajanja projektov v letu 2011. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 30. 11. 2011. Upravičeni stroški so neposredni stroški (stroški osebja, stroški izvajalcev, stroški potovanja in materialni stroški, kar ne vključuje nabave zemljišč, infrastrukture ali strojev) in posredni stroški povezani s projektom. Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis. V skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis skupna pomoč de minimis kateremukoli podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenega zahtevka za nakazilo, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti. Upravičeni stroški bodo sofinancirani v višini do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 50% posameznih upravičenih stroškov projekta, ter ne več kot 10.000 EUR. V primeru, da bo del projekta, v letu 2011 sofinanciran tudi iz drugih javnih virov, bodo dodeljena sredstva zmanjšana za ta znesek. V skladu s petim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in ribogojstva, – premogovništva, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce – podjetja v težavah. V. Merila za izbor: Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje so merila obrazložena v razpisni dokumentaciji. Sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena vlogam, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. V primeru, da se po končanem ocenjevanju vlog izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, bo odobreno sofinanciranje projektu, ki bo dobil več točk pri drugem merilu oziroma če bo še takrat več vlog z enakim številom točk pa vloga, ki bo imela več točk pri tretjem merilu. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. VI. Okvirna višina sredstev razpisa: za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju URE in OVE v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 9619 v letu 2011 predvidena sredstva v višini do 150.000 EUR. VII. Obvezna oblika in vsebina vloge: oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedena v razpisni dokumentaciji. VIII. Predložitev vlog Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju URE in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti navedeno ime in točen naslov predlagatelja. Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele v vložišče MG do 24. 2. 2011 (do 15. ure) oziroma bodo oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 24. 2. 2011. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. IX. Dopolnitev vlog Strokovna komisija bo predlagatelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne s predmetom razpisa, se zavrnejo. Če se bo ugotovilo, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev pred podpisom pogodbe, pogodba s tem predlagateljem ne bo podpisana. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure na Ministrstvu za gospodarstvo, Sektorju za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MG na naslovu: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ XI. Varovanje poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. XII. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik, med 8. in 15. uro do konca roka za predložitev vlog na tel. 01/400-34-09 (Ivana Žolger) oziroma po e-pošti: ivana.zolger@gov.si. XIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 1. 3. 2011 ob 10. uri, v prostorih MG. Odpiranje vlog ne bo javno. XIV. Izid razpisa: o izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni s sklepi praviloma v 45 dneh od dneva zaključka odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost