Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 47800-17/2010/15 Ob-1174/11 , Stran 157
Št. 47800-17/2010/15 Ob-1174/11
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) v povezavi z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 in 86/10 – ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine, po sklopih: Sklop 1: Vrtnarija Bled, ki sestoji iz dvoetažne poslovno stanovanjske hiše na naslovu Cesta Gorenjskega Odreda 16, Bled (137,78 m2), dveh rastlinjakov (77,50 m2 in 120,00 m2) ter dveh skladiščnih objektov (57,12 m2 in 17,63 m2). Objekti se nahajajo na zemljišču parc.št. 916/1 (stanovanjska stavba, v izmeri 106 m2, stavba, v izmeri 335 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, vrt, v izmeri 577 m2 – št. stavbe 1403, 1406, 1407, 1409 in 1541) in 916/2 (travnik, v izmeri 536 m2, vrt, v izmeri 2025 m2), vse k.o. Želeče. Poslovni stanovanjski objekt je dvoetažen, nepodkleten. Konstrukcija objekta je iz nosilnih opečnih zidov in lesene medetažne konstrukcije. Strešna konstrukcija je lesena in krita s pločevino. Povezava med etažama je po lesenih stopnicah, ki so obložene s tekstilno oblogo. Kleparska dela so izdelana iz pocinkane pločevine. Fasada je ometana in opleskana v dveh tonih. Nad vhodom v nadstropje je izdelana nadstrešnica. Okenske police so iz pocinkane pločevine. Stene so ometane, opleskane, v sanitarijah obložene s keramiko. Stropi so ometani in opleskani. Okna so lesena dvojna in vezana, zastekljena in opleskana. Vrata so lesena in opleskana. Tlak v delavnici je opleskan beton, v ostalih prostorih pritličja je zalikan beton. V nadstropju so tlaki iz lakiranega parketa in keramike v sanitarnih prostorih. Ogrevanje prostorov je centralno z radiatorji. V objektu je vodovodna instalacija, elektro instalacija za razsvetljavo, vtičnice in telefon. Hišna kanalizacija je vodena v kanalizacijo. V pritličju so naslednji prostori:delavnica, hodnik, kurilnica, rezervar za gorivo, stopnišče in v nadstropju je hodnik, dnevna soba, WC s kopalnico, kuhinja, shramba in spalnica. Poslovno stanovanjska hiša je bil zgrajena leta 1952. Neto površina objekta je 137,78 m2. Skladišče: Objekt je dvoetažen in je deloma podkleten. Konstrukcija je iz masivnih zidov, strešna konstrukcija je lesena enokapnica in krita s pločevino. Kleparska dela so izvedena iz pocinkane pločevine. Fasada je ometana in opleskana. Okna so dvojna in zastekljena, vrata so lesena in opleskana. Objekt je bil zgrajen leta 1954, neto površina objekta je 57,12 m2. Lopa: Objekt je pritličen. Konstrukcija je iz betonskega skeleta in opečnih polnil s treh strani. Strešna konstrukcija je lesena enokapnica in krita s pločevino. Objekt je opremljen z elektroinstalacijo. Zgrajen je bil leta 1955, neto površina je 17,63 m2. Rastlinjaka sta bila zgrajena leta 1955 in nista v uporabi. Sklop 2: nezazidano stavbno zemljišče na parc.št. 917 (vrt, v izmeri 539 m2) k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je opredeljeno kot območje za stanovanja z oznako “BL S 22/3” Zazer. Sklop 3: nezazidano stavbno zemčjišče na parc.št. 905/5 (travnik, v izmeri 442 m2), k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je opredeljeno kot območje za stanovanja z oznako “BL S 22/3” Zazer. Zemljišče se prodaja vključno z nerešenim statusom posega lastnika sosednjega zemljišča na predmetno nepremičnino. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe. 4. Predkupna pravica: Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-547/2010 z dne 22. 11. 2010 in 3501-548/2010 z dne 22. 11. 2010, da na navedenih nepremičninah ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z 2. členom Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). 5. Ponudbena cena: ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1000 EUR. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni za posamezen sklop: – Sklop 1 (parc. št. 916/1, 916/2, obe k.o. Želeče): 161.000 EUR, – Sklop 2 (parc. št. 917, k.o. Želeče): 91.000 EUR, – Sklop 3 (parc. št. 905/5, k.o. Želeče): 33.000 EUR. Izhodiščne in ponudbene cene ne vsebujejo zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezen sklop. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 15113-7200994-89222011. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 8. Informacije Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov: gp.gs@gov.si. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73. 9. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek pogodbe oziroma pogodb (za sklop oziroma sklope, za katere oddaja ponudbo), ki so dostopni na spletni strani, http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov: gp.gs@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene za predmetne nepremičnine na račun 01100-6300109972, sklic 18 15113-7200994-89222011, z navedbo namena: »varščina za sklop …(ustrezna oznaka sklopa/ov)«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe ter dokazilo o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup nepremičnin Vrtnarije Bled, št. 47800-17/2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 28. 2. 2011 do 15. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 3. 2011 ob 9. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. 11. Drugi pogoji: – v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke); – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; – nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; – ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece šteto od zadnjega dneva roka za oddajo ponudb dalje. 12. Komisija Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za izvedbo postopka oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost