Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 610-6/2011-5 Ob-1139/11 , Stran 169
Št. 610-6/2011-5 Ob-1139/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), objavlja
javni razpis
za izbor projektov v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 (v nadaljevanju Javni razpis SPK 2011, oznaka JR SPK2011)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je izbor projektov, ki bodo izvedeni v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), Republike Slovenije in v zamejstvu v letu 2011. Ljubljana bo nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige do 23. aprila 2011. Ljubljana je tudi kandidatka za pridobitev Unescovega naslova »mesto literature«, zato bomo nadaljevali s projekti promocije knjige in branja. Poziv se nanaša na izbor projektov za naslednje programske sklope: A) Literarni festival: Literature svetovnih celin; B) Rastem s knjigo za srednješolce; C) Knjige za vsakogar; D) Knjiga in mesto. Skladno z Dogovorom o sodelovanju med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MK RS) in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) z dne 6. 5. 2009 pri izvedbi projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 (LSPK), bosta JAK in MOL sofinancirala projekte LSPK za leto 2011. 2. Cilji razpisa MOL in JAK bosta podpirala projekte v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 v skladu z naslednjimi cilji: – da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski sporazum; – da se v tem obdobju izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige in razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuiranega izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa razpis; – da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture; – da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine prebivalstva in se tako spodbudi interes za branje ter se hkrati prednostno promovira slovenske avtorje; – da se izvedejo kakovostne literarne prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo prispevale k zbliževanju svetovnih kultur in da se hkrati promovirata kakovostno leposlovje in humanistika; – da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah in zviša odstotek vpisanih članov v splošne knjižnice; – da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in šole v promociji knjige in branja ter se tako postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske knjige. 3. Področja razpisa Razpis obsega projekte po naslednjih programskih sklopih: A) Literarni festival: literature svetovnih celin; B) Rastem s knjigo za srednješolce; C) Knjige za vsakogar; D) Knjiga in mesto. 4. Opredelitev področij A) Literarni festival: Literature svetovnih celin, april 2011 Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur svetovnih celin, soočenje različnih sodobnih književnih zvrsti ter v vprašanja položaja književnosti v sodobni družbi. V okviru festivala bodo izšle posebne knjižne izdaje domačih in tujih avtorjev v visokih nakladah, ki bodo cenovno široko dostopne. Literarni festival bo promoviral literaturo in branje, spodbujal medkulturni dialog, spoznavanje sodobne ustvarjalnosti književnih ustvarjalcev različnih kulturnih okolij ter večanje dostopnosti knjige. Izvedbo literarnega festivala Literature svetovnih celin bosta sofinancirala MOL in JAK. B) Rastem s knjigo za srednješolce S projektom Rastem s knjigo za srednješolce bosta MOL in JAK sistematično spodbujala razvoj bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah prebivalstva. S projektom Rastem s knjigo za srednješolce želi JAK spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbuditi motivacijo za branje pri srednješolcih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Izvedbo programskega sklopa Rastem s knjigo za srednješolce bo sofinanciral JAK. C) Knjige za vsakogar, april–december 2011 S projektom Knjige za vsakogar bosta MOL in JAK najširšemu krogu bralcev na celotnem območju Slovenije in v zamejstvu zagotovila cenovno ugodna in široko dostopna kakovostna knjižna dela s področja leposlovja, humanistike in stripa, promovirala kakovostno knjižno produkcijo in spodbujala zavest o knjigi kot vrednoti, ki spremlja človeka skozi vsa življenjska obdobja. Projekt s povezovanjem založnikov, knjigarn in knjižnic uvaja nove prakse bralne kulture. Izvedbo programskega sklopa Knjige za vsakogar bosta sofinancirala MOL in JAK. Področje izdaje knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar obsega naslednje kategorije: a) sodobna prozna dela, pesniške zbirke, eseji in humanistika; b) izvirna in prevodna dela s področja mladinske književnosti; c) strip za otroke, mladino in odrasle; d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev; e) slikanica na temo bobra Bora slovenskega avtorja in ilustratorja (navezava na festival Bobri – ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje ter lik bobra Bora v oddaji TV Slovenija Križ kraž). D) Knjiga in mesto, april – december 2011 Podpora kakovostnim in inovativnim programom promoviranja knjige in branja s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu. Posebna pozornost bo namenjena knjigi kot pomembni nosilki socialne kohezivnosti, in sicer s prikazom dobrih praks pri izboljševanju dostopnosti knjig za ranljive skupine prebivalstva, manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine prebivalstva. V tem sklopu se predvideva tudi podpora programom knjigarn v smeri živih kulturnih središč. 5. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na področjih razpisa. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja visokega šolstva in humanističnih znanosti. Javni zavodi s področja kulture niso upravičeni do sodelovanja na javnem razpisu. Posamezniki so avtorji, ki delujejo na področjih poziva. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na področjih razpisa in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, skladna z javnim interesom, in bo v celoti izveden v obdobju od aprila do 31. decembra 2011. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičene stroške projekta nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL in JAK, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi predlagatelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta oziroma ta delež ne bo presegel deleža, določenega v 6. točki razpisa. Upravičeni stroški na področju A) Literarni festival: Literature svetovnih celin in E) Knjiga in mesto so: – avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …), – stroški organizacije (najemnina, honorarji, poštnina, dnevnice, potni stroški …), – stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …). Za knjižna dela v okviru Literarnega festivala: – avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila avtorskih pravic v tujino …), – tiskarska priprava in tisk, – stroški uredniškega dela, – stroški distribucije. Upravičeni stroški na področju B) Rastem s knjigo za srednješolce – avtorski honorarji (avtorji besedil, ilustratorji), – tiskarska priprava in tisk, – stroški uredniškega dela. Upravičeni stroški na področju C) Knjige za vsakogar so: – avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila avtorskih pravic v tujino), – tiskarska priprava in tisk, – stroški uredniškega dela, – stroški distribucije. Finančna uravnoteženost pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 6. Pogoji za sodelovanje na razpisu 6.1. Pogoji razpisa 6.1.1. Na razpis za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku), – da so v obdobju 2008–2010 letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo (obvezna dokazila: medijski odzivi, programska knjiga, najave), – da bodo Literarni festival: Literature svetovnih celin izvedli v Ljubljani v aprilu 2011 in bo trajal najmanj deset dni ter imel najmanj deset festivalskih dogodkov kot zaključene celote, – da bodo v okviru Literarnega festivala: Literature svetovnih celin zagotovili ustrezno udeležbo uveljavljenih avtorjev iz vsega sveta, – da bodo izdali najmanj 5 knjižnih del v nakladi najmanj 5.000 izvodov v slovenskem jeziku ter po kar najbolj dostopnih cenah (najvišja prodajna cena posamezne knjige je 5 EUR (z DDV): 1. pri nakladi 5.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati 6.000 EUR na naslov, 2. pri nakladi 8.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati 10.000 EUR na naslov, 3. pri nakladi 12.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presegati 15.000 EUR na naslov; – izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca, – izjavljajo, da so v primeru razprodane knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL in JAK ponatisniti, kar se opredeli v dodatku k pogodbi o sofinanciranju, – da zaprošeni znesek sofinanciranja celotnega projekta literarnega festivala ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 300.000,00 EUR, – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki), – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa, – so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL in JAK. 6.1.2. Na razpis za sklop B) Rastem s knjigo za srednješolce se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku), – da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom, katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je bilo prvič izdano v obdobju 2008–2010. V ta sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji srednješolcev, – izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK, – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa, – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki), – da predlagatelj zagotavlja odkupno ceno izvoda knjige največ 2,00 EUR (z DDV) pri nakladi 20.000 izvodov, – da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do JAK. 6.1.3. Na razpis za sklop C) Knjige za vsakogar se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku), – izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca, – z izjavo potrjujejo, da bo najvišja prodajna cena knjige 5,00 € (z DDV), – da prijavljajo knjižna dela, ki so/bodo prvič izšla v letih 2008–2011 ali kot nove izdaje (nova spremna študija, nov prevod ali nova uredniška zasnova), – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa, – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki), – da bodo dela izšla v nakladi najmanj 5.000 izvodov in so namenjena široki ciljni skupini bralcev ter bodo cenovno dostopna (najvišja maloprodajna cena je 5 EUR (z DDV) na izvod): 1. pri nakladi 5.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati 6.000 EUR na naslov 2. pri nakladi 8.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati 10.000 EUR na naslov 3. pri nakladi 12.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati 15.000 EUR na naslov; – izjavljajo, da so v primeru razprodane knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL in JAK ponatisniti, kar se opredeli v dodatku k pogodbi o sofinanciranju, – da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL in JAK. 6.1.4. Na razpis za sklop D) Knjiga in mesto se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da kot javni zavodi v letu 2010 niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011 s strani MOL ali MK RS in da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku), – imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija oziroma javni zavod) oziroma da imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik). V primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku), – da projekt ne bo sofinanciran na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 105/10), – da projekt ne bo sofinanciran na Javnem ciljnem razpisu za izbor kulturnih projektov v knjigarnah in podporo delovanju knjigarn v letu 2011(JR1–KG–2011), ki ga je objavil JAK (Uradni list RS, št. 4/11), – so v obdobju 2008–2010 izvedli najmanj en projekt s področja popularizacije knjige, branja in bralne kulture (obvezna dokazila: medijski odzivi, vabila, najave, kritike), – da bodo v obdobju od aprila do 31. decembra 2011 izvedli projekt na odprti javni površini ali na drugih lokacijah na območju MOL, – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 13.000 EUR, – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa, – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki), – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL. 6.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 Odl. US: U-I-57/06-28). 6.3. Izpolnjevanje pogojev razpisa V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL in JAK spremenita odločitev ter z izvajalcem ne skleneta pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (če projekt ni bil izveden) v tekočem pogodbenem letu razvežeta že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahtevata povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 7. Kriteriji razpisa 7.1. Kriteriji razpisa za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin (možnih je 120 točk): – celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 30 točk), – predvideno število, reference in aktualnost sodelujočih sodobnih avtorjev iz vseh svetovnih celin (do 25 točk), – reference predlagatelja in izvajalcev (do 15 točk), – predvidena naklada knjig (5000 izvodov = 5 točk, 8000 izvodov = 10 točk, 12.000 izvodov = 15 točk) (do 15 točk), – predvideno število festivalskih dogodkov (do 8 točk), – dostopnost za ciljno občinstvo (do 7 točk), – aktualnost osrednje teme festivala (do 7 točk), – število in kakovost dogodkov, namenjenih otrokom in mladim do 18. leta (do 5 točk), – število in kakovost dogodkov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (do 5 točk), – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka). 7.2. Kriteriji razpisa za sklop B) Rastem s knjigo za srednješolce (možnih je 100 točk) – literarna kakovost in izvirnost leposlovnega besedila (do 40 točk), – reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju mladinskega leposlovja – nagrade, odmevi v strokovni javnosti (do 10 točk), – reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in druge reference (do 10 točk), – jezikovna odličnost – bogat jezikovni izraz in lektorska neoporečnost (do 10 točk), – primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji srednješolcev (do 10 točk), – kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave ter uredniškega dela (do 10 točk), – predvidena promocija knjige v zvezi s projektom Rastem s knjigo za srednješolce (do 5 točk), – prednost novejših izdaj: 2011, 2010 – 5 točk; 2009, 2008 – 3 točke, ponatisi 2008–2010 – 1 točka (do 5 točk). 7.3. Kriteriji razpisa za sklop C) Knjige za vsakogar (možnih je 100 točk) 7.3.1. Kategoriji a) sodobna prozna dela, pesniške zbirke, eseji in humanistika, b) izvirna in prevodna dela s področja mladinske književnosti: – predvidena prepoznavnost in odmevnost v slovenskem kulturnem prostoru (do 25 točk), – reference avtorja in drugih izvajalcev projekta (do 24 točk), – aktualnost knjižne izdaje, zanimivost za širši krog bralcev (do 18 točk), – reference založbe, s poudarkom na izdanih delih v kategoriji (do 12 točk), – skladnost vsebinske zasnove s ciljno skupino bralcev (do 8 točk), – delo slovenskih avtorjev (5 točk), – predvidena naklada knjig: 5000 izvodov = 2 točki, 8000 izvodov = 3 točke, 12.000 izvodov = 5 točk (do 5 točk), – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka (do 3 točke). 7.2.2.2. Kategorije c) strip za otroke, mladino in odrasle d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev e) slikanica na temo bobra Bora (navezava na festival Bobri – ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje ter lik bobra Bora v oddaji TV Slovenija Križ kraž): – izvirnost literarnega besedila, kakovost in estetskost literarnega izraza, dinamičnost naracije, slogovna dovršenost ter privlačnost za predvideno ciljno skupino (do 30 točk), – izvirnost in kakovost likovne zasnove ter njena skladnost z literarno predlogo (do 25 točk), – reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja v kategoriji – nagrade, odmevi v strokovni javnosti (do 15 točk), – jezikovna odličnost, izvirnost in lektorska neoporečnost (do 12 točk), – reference založbe, s poudarkom na izdanih delih v kategoriji (do 10 točk), – predvidena naklada knjig: 5000 izvodov = 2 točki, 8000 izvodov = 3 točke, 12.000 izvodov = 5 točk (do 5 točk), – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka (do 3 točke). 7.4. Kriteriji razpisa za sklop D) Knjiga in mesto (možnih je 100 točk) – celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 20 točk), – reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk), – projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih kulturnih prizorišč na območju MOL (do 15 točk), – inovativni pristop pri spodbujanju branja za ranljive skupine prebivalstva, manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine prebivalstva (15 točk), – projekt povezuje avtorje, založnike, knjigarnarje in knjižnice (do 15 točk), – večanje dostopnosti knjige v MOL (do 9 točk), – možnosti trajnejšega izvajanja projekta (do 8 točk), – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka (do 3 točke). 8. Uporaba kriterijev Kriteriji razpisa za posamezna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100, razen za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin, kjer je najvišje možno število točk 120. Ocenjevanje projektov za sklope B) Rastem s knjigo za srednješolce, C) Knjige za vsakogar in D) Knjiga in mesto bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi kriterijev razpisa prejeli najmanj 81 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in JAK uvrščeni med sofinancirane projekte. Ocenjevanje projektov za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 111 do 120 točk), kakovostno (od 101 do 110 točk) in nezadovoljivo (do 100 točk). Izbran bo lahko predlagatelj, ki bo dosegel najmanj 101 točko. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL in JAK bosta odločala o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklop: A) Literarni festival: Literature svetovnih celin in C) Knjige za vsakogar na podlagi mnenja pristojnih strokovnih komisij MOL in JAK in pristojnih strokovnih služb MOL in JAK, kriterijev iz tega razpisa ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2011. JAK bo odločal o financiranju prijavljenih projektov za sklop B) Rastem s knjigo za srednješolce na podlagi mnenja pristojnih strokovnih komisij, pristojne strokovne službe, kriterijev iz tega razpisa ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2011. MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklop D) Knjiga in mesto na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije MOL in pristojne strokovne službe, kriterijev iz tega poziva ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2011. 9. Okvirna vrednost sredstev Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet Javnega razpisa SPK 2011, je 525.000,00 EUR. V primeru, da v proračunih MOL in JAK za leto 2011 ne bodo zagotovljena sredstva v predvidenem obsegu, bo delež sofinanciranja spremenjen sorazmerno z zagotovljenimi sredstvi. MOL in JAK bosta v letu 2011 sofinancirala v sklopih: A) Literarni festival: Literature svetovnih celin en (1) projekt; C) Knjige za vsakogar predvidoma sedem (7) projektov, od tega – bosta MOL in JAK podprla izdajo predvidoma šestih knjig v sklopu C) Knjige za vsakogar, – MOL pa bo podprl izdajo ene (1) slikanice na temo bobra Bora. JAK bo v letu 2011 sofinanciral v sklopu: B) Rastem s knjigo za srednješolce: en projekt (predviden je odkup cca 20.000 izvodov). MOL bo v letu 2011 sofinanciral v sklopu: D) Knjiga in mesto: predvidoma sedem projektov. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10). MOL in JAK bosta z izbranimi predlagatelji sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov v letu 2011. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov, bo z njim sklenjena enotna pogodba, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 11. Rok razpisa Razpis bo objavljen 28. januarja 2011 in bo odprt do 28. februarja 2011. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 za posamezni sklop, – prijavni obrazec 2 za posamezni sklop razpisa (obvezne izjave predlagatelja), – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 za posamezni sklop razpisa, – izpolnjen prijavni obrazec 2 za posamezni sklop razpisa (obvezne izjave predlagatelja), – parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop razpisa, – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 6.1., in sicer: 6.1.1. A) Literarni festival: Literature svetovnih celin: – dokazilo o vsakoletni izvedbi literarnega festivala z mednarodno udeležbo v obdobju 2008–2010 (programska knjiga, najave, medijski odzivi). Za knjižna dela: – dve recenziji priznanih strokovnjakov za kategorijo, v katero sodi prijavljeno delo (za prve izdaje) oziroma referenčno mnenje urednika, literarne kritike ipd. – izvod knjige ali del rokopisa – najmanj 20 strani besedila, tipična oblikovna zasnova strani, – vsebinsko zasnovo knjige (če bo prvič izšla šele v letu 2011). 6.1.2. B) Rastem s knjigo za srednješolce: – fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik, recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi za srednješolce in njenem avtorju/avtorjih objavljenih v medijih ali strokovnem tisku, oziroma vsaj dve recenziji priznanih strokovnjakov za mladinsko literaturo, – dva (2) izvoda knjige za srednješolce. 6.1.3. C) Knjige za vsakogar: – dve recenziji priznanih strokovnjakov za kategorijo, v katero sodi prijavljeno delo (za prve izdaje) oziroma referenčno mnenje urednika, literarne kritike ipd. – izvod knjige ali del rokopisa – najmanj 20 strani besedila, tipična oblikovna zasnova strani, – vsebinska zasnova knjige (če bo prvič izšla šele v letu 2011). 6.1.4. D) Knjiga in mesto – dokazilo o izvedbi najmanj enega projekta (odprtje knjigarne, knjižni sejem, literarna prireditev) s področja popularizacije knjige in branja v obdobju 2008–2010 (medijski odzivi, vabila, najave, kritike). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirani imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. 13. Način pošiljanja in vsebina vlog 13.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki. 13.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 28. februarja 2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura-LSPK 2011–- in z obvezno navedbo sklopa razpisa« (npr. A) Literarni festival: Literature svetovnih celin oziroma kateregakoli drugega programskega sklopa iz razpisa). 13.3. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura – LSPK 2011 z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 13.4. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13.5. Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). 14. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru 14.1 Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 2. marca. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. MOL bo prijavitelje formalno nepopolnih pozval, da jih v roku petih dni dopolnijo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obveznih dokazil (navedeno v 6. točki razpisnega besedila). 14.2. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). 14.3. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 28. februarja 2011, o čemer priča poštni žig. 14.4. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 6. točki razpisnega besedila. 14.5. Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji MOL in JAK. 14.6. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije MOL in JAK odločil župan MOL z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta. 14.7. Pristojna uslužbenka MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestila predlagatelje projektov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ do vrednosti, navedenih v besedilu razpisa. 15. Uslužbenki MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri uslužbenkah MOL: – Saša Ogrizek, (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16), – Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, tel. 306-48-38).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost