Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 33105-1/2011/1 Ob-1199/11 , Stran 160
Št. 33105-1/2011/1 Ob-1199/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi: – petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11, v nadaljevanju: Uredba) za izvajanje, – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29), – Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), – Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija 2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6. 2010, str. 40) in – Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 9. 2010), in vseh sprememb, ki jih je Komisija odobrila, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom – şofinanciranje nakupa. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v sklopu Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2011 znaša do 174.200 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do 87.100 EUR, – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini do 87.100 EUR. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov. Aktivnosti za izvajanje ukrepov po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2010 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2011. Za začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu. 2. Vlagatelji 2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: – čebelji panji in oprema za panje, – zaščitna oprema, – ometalnik, – smukalnik cvetnega prahu, – čistilec za cvetni prah, – mlin za cvetni prah, – sušilnik za cvetni prah, – točila do vključno 8 satov in dodatna oprema za točila, – ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, – cedilna posoda, – črpalka za med, – naprave za utekočinjenje medu, – mešalnik in mešalna palica za kremni med, – refraktometer, – konduktometer, – separator medu, voska, matičnega mlečka, – polnilna naprava za med, – stroj za etiketiranje steklene embalaže, – krožna dozirna miza, – cisterna za homogenizacijo, – vozički za transport, – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov, – agregat, – posoda za odkrivanje satov, – kuhalnik voščin, – preša, – topilniki voska, – parni uparjalnik za voščine, – posode za vlivanje voska, – kalup za vlivanje satnic, – inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic, – pribor za vzrejo in označevanje matic, – prenosna klimatska naprava, – prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg, – testni vložki, – drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 EUR. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2010 in 31. avgustom 2011. 3.1.3 Neupravičeni stroški so – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljene čebelarske opreme; – stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. 3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa 3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa za nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj. Po tem javnem razpisu čebelarji začetniki lahko uveljavljajo samo stroške nakupa treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj. Vlagatelj mora priložiti vse račune in vsa originalna potrdila o plačilu. Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2011 je največ do 1000 EUR na podlagi predloženih dokazil. Nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med se čebelarju začetniku sofinancira samo v enem programskem letu programskega obdobja 2011–2013. 3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2010 in 31. avgustom 2011. 3.2.3 Neupravičeni stroški so: – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med; – stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški, – poštnina. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa; – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa. 4.3 Za dodelitev podpore za podukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ; – vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP; – vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del; – o višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti; – prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu. 4.5 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca: – ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1.000 EUR, pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši od 300 EUR; – ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 EUR, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 600 EUR; – ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 EUR, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.200 EUR; – ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6.000, EUR, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.800 EUR. 4.6 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge. V primeru, da je vlagatelj prvič vpisal v CRČ po tem datumu, agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo sporočeno v CRČ kot zadnje pred oddajo vloge. 4.7 Za dodelitev podpore za podukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let; – vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali istem letu objave tega javnega razpisa; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa; – vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo glasiti na ime vlagatelja; – prejemnik sredstev mora imeti najpozneje pred oddajo vloge opravljeno najmanj naslednje usposabljanje: – 35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga pripravi in izvede Javna svetovalna služba v čebelarstvu in – usposabljanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI) ali – če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije; – prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Za višjo silo ali izredne okoliščine se štejejo stanja, kot so navedena pri pogojih za sofinanciranje čebelarske opreme; – prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu. Ne glede na določbo iz druge alinee mora biti čebelar začetnik, ki predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, vpisan v register čebelnjakov največ tri leta pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom. 5. Vloga 5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 5.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom. 5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (V nadaljevanju: Agencija), tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran). Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Obvestilo o zaprtju tega razpisa bo objavljeno na spletni strani. 6. Rok in način prijave 6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od dne objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljeno na spletni strani Agencije (v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2011) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2011. Vlagatelj lahko vlogo vloži tudi na vložišču Agencije. 6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi o prenehanju zbiranja vlog, oziroma ki bodo vložene po 31. avgustu 2011, se bodo zavrgle. 6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto na naslov Agencije oziroma vložene na vložišču Agencije, se bodo zavrgle. 6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 2011 ali Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa 2011. 7. Obravnava vlog in postopek odobritve 7.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep. 7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda teh prispelih vlog. 7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 7.6 Odpiranje vlog ni javno. 7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 7.10 Če se vloga, ki je bila pozvana na dopolnitev ne dopolni v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 7.11 Rok za dopolnitev vloge je praviloma osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 7.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 7.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 7.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda Agencija. 7.15 Z odločbo je na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 7.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 7.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 7.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 7.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa. 7.20 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev hraniti še najmanj pet let po prejemu sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost