Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

192. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro Leskovec, stran 580.

Na podlagi 1. odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je župan Občine Krško, dne 19. 1. 2011, sprejel
S K L E P
o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro Leskovec
1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro leskovec
Občina Krško je v letu 2010 pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) Staro jedro Leskovec; le ta je bil sprejet v letu 1998 (Uradni list RS, št. 9/98) ter zaradi potreb posameznih lastnikov zemljišč že večkrat spremenjen in dopolnjen. Na območju UN so ugotovljena odstopanja realiziranih gradenj oziroma ureditev od načrtovanih v UN, izvedene so spremembe namembnosti nekaterih objektov, izdana je bila odločba ustavnega sodišča, izražene so spremenjene oziroma nove potrebe lastnikov zemljišč, nerealizirana je širitev glavnega trga ter posledično pomanjkljiva prometna ureditev tega območja. Glede na navedeno je bilo, ob različnih obravnavah posegov na tem območju odločeno, da se pristopi k celoviti analizi območja UN ter k spremembam in dopolnitvam ureditvenega načrta. Za izdelavo navedenih sprememb in dopolnitev UN je župan občine Krško dne 24. 5. 2010 sprejel sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 42/10).
V času izdelave osnutka SDUN Staro jedro Leskovec je bila izdelana idejna zasnova za umestitev obvoznice Leskovec pri Krškem (izdelal GPI d.o.o. Novo mesto, december 2010), ki poteka tik ob območju (oz. se v manjšem delu celo prekriva) ureditvenega načrta in za katero je v planskih aktih predvidena izdelava novega izvedbenega načrta. Glede na navedeno se pristopa k izdelavi občinskega podobnega prostorskega načrta (OPPN) Staro jedro Leskovec ki bo, poleg vsebin območja ureditvenega načrta, na severnem delu ob potoku zajemal tudi del obvozne ceste.
Predmet OPPN je, na podlagi analize izdelane dokumentacije, gradiv, podatkov ter pobud lastnikov zemljišč, določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev na območju celotnega območja UN, vključno z delom predvidene obvozne ceste.
Za navedeno je potrebno izdelati OPPN v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10).
2. Okvirno ureditveno območje OPPN
Za celotno območje UN, vključno z delom obvozne ceste, je potrebno narediti analizo prostora na podlagi dejanskega stanja v prostoru, varovanj in omejitev, … ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov, v sodelovanju z nosilci urejanja prostora, KS ter lastniki zemljišč. Območje OPPN je veliko cca 13,5 ha.
3. Dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN Staro jedro Leskovec bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelanih strokovnih podlagah, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov zemljišč:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– ureditveni načrt staro jedro Leskovec, s spremembami in dopolnitvami,
– idejne zasnove ureditve prometa v Leskovcu (Savaprojekt d.d. Krško, varianti ureditve 8 in 9, september 2009),
– geodetski načrt območja (izdelal Izmera d.o.o. Krško, september 2009),
– idejna zasnova za umestitev obvoznice Leskovec pri Krškem (izdelal GPI d.o.o. Novo mesto, december 2010),
– strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev,
– potrebe lastnikov zemljišč.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN Staro jedro Leskovec bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+----------------------------------------------+----------------+
|Faza                     |Rok izdelave  |
+----------------------------------------------+----------------+
|Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN   |Januar 2011   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev smernic      |Februar 2011  |
+----------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev smernic              |Marec 2011   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN            |Maj 2011    |
+----------------------------------------------+----------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni razgrnitvi |Maj 2011    |
|in javni obravnavi dop. osnutka        |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo     |Junij 2011   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Priprava in sprejem stališč do podanih pripomb|        |
|na dopolnjen osnutek OPPN           |Julij 2011   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj       |September 2011 |
+----------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev mnenj               |September 2011 |
+----------------------------------------------+----------------+
|Usklajen predlog OPPN             |November 2011  |
+----------------------------------------------+----------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN na seji OS |December 2011  |
+----------------------------------------------+----------------+
Občina obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave OPPN; v kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave OPPN Staro jedro Leskovec sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1102 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, p.p. 104, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana (v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško
in drugi udeleženec:
– KS Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem OPPN
Naročnik, investitor in pripravljalec OPPN Staro jedro Leskovec je Občina Krško, ki bo zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2011. Načrtovalec je bil izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN Staro jedro Leskovec.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS; z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 42/10).
Št. 3505-5/2009 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost