Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija, stran 566.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 23/08, 104/09) se v drugem odstavku 4. člena brišejo četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino sredstev za izvajanje LPŠ.
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je po pogojih, merilih in metodologiji, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem občinskem proračunu za vsako leto posebej.«
3. člen
V 7. členu se briše tretji odstavek.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po izteku razpisnega roka komisija za šport odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog
– predmet javnega razpisa
– imena navzočih predstavnikov komisije
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog
– ugotovitve o popolnosti vlog
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Izvajalci, ki so posredovali nepopolno prijavo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
Komisija za šport posreduje predlog sklepa v sprejem vodji Službe za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija.«
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vodja Službe za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija izda sklep o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi: »– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,«
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne Občini Idrija v roku 15 dni od prevzema poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.«
V tretjem odstavku se briše besedilo »praviloma po dvanajstinah«.
V četrtem odstavku se številki »4. in 5.« nadomestita z številko »3.«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izvajalci morajo oddati Občini Idrija najkasneje do 15. julija tekočega leta polletno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti in do 15. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.«
V drugem stavku prvega odstavka se briše beseda »letnega«.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se iz proračuna Občine Idrija sofinancira naslednje programe:
A. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
B. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
C. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
D. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
E. Interesna športna vzgoja mladine
F. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
G. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
H. Interesna športna dejavnost študentov
2. Drugi programi:
A. Programi vrhunskih športnikov
B. Programi kakovostnega športa
C. Športna rekreacija
D. Šport invalidov
3. Razvojne in strokovne naloge v športu:
A. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu.
B. Zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra
C. Športne prireditve
D. Promocijska dejavnost in informacijski sistem«.
9. člen
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki so določeni v prilogi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/09) se nadomestijo s Pogoji, merili in metodologijo za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki so določeni v prilogi tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0003/2008
Idrija, dne 20. januarja 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost