Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o gospodarskem sodelovanju, stran 1.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Erevanu 11. oktobra 2010.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Armenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in njunimi prebivalci,
v želji, da pospešita razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih obojestranskega interesa na podlagi enakopravnosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju obojestranske koristi, ki izhaja iz povečanega trgovanja in želje po nadaljnji krepitvi teh odnosov, zlasti s pospeševanjem dvostranske trgovine, gospodarskih vezi in tesnejšega sodelovanja, in
ob upoštevanju obveznosti svojih držav po mednarodnih sporazumih
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in predpisi ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov kar najbolj prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v čim širšem možnem obsegu in na vseh področjih, za katere menita, da so v obojestranskem interesu in v obojestransko korist.
2. člen
Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne razmere za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti tako, da:
– olajšujeta in podpirata izmenjavo in stike med svojimi gospodarskimi subjekti,
– ustvarjata ugodne razmere za naložbe,
– olajšujeta izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij,
– si pomagata pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev in podobnega,
– olajšujeta izmenjavo informacij o zakonih in predpisih glede gospodarskih dejavnosti v obeh državah,
– širita svoje sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij, naložb itd.,
– spodbujata trgovino z blagom in storitvami in dolgoročno sodelovanje na področju industrije, infrastrukture, telekomunikacij, prevoza, varstva okolja in turizma.
3. člen
Pogodbenici s tem namenom ustanovita Slovensko-armensko medvladno komisijo, ki obravnava področja iz tega sporazuma in:
– opredeli področja, na katera bi pogodbenici lahko razširili sodelovanje, ter predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo uresničevanje,
– pripravlja predloge za izboljšanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav,
– skrbi za izmenjavo informacij o gospodarskih razmerah v obeh državah, predpisih, gospodarskih programih ter drugih informacij obojestranskega interesa,
– prepoznava težave, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo rešitev.
4. člen
1. Medvladno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic, po potrebi pa se k sodelovanju povabijo tudi predstavniki drugih ustanov zasebnega ali javnega sektorja.
2. Pogodbenici se dogovorita o poslovniku medvladne komisije na njenem prvem zasedanju.
5. člen
1. Medvladna komisija se sestaja enkrat letno oziroma po potrebi, na zahtevo ene ali druge pogodbenice.
2. Pogodbenici se dogovorita o datumu zasedanja in dnevnem redu medvladne komisije.
3. Pogodbenica gostiteljica vodi zapisnik o zasedanju komisije, ki ga ob koncu zasedanja podpišeta vodji obeh delegacij.
6. člen
Ta sporazum se uporablja brez poseganja v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo pogodbenici, in iz njunega članstva v mednarodnih organizacijah. Ta sporazum se uporablja brez poseganja v obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
7. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema zadnjega uradnega obvestila, da so končani notranjepravni postopki, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za tri leta, nato se samodejno podaljšuje za nadaljnja enoletna obdobja, razen če ena od pogodbenic šest mesecev pred potekom veljavnosti druge pisno uradno ne obvesti o svoji nameri, da ga odpove.
3. Sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic.
Sestavljeno v Erevanu dne 11. oktobra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, armenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Republike Armenije
Edward Nalbandian l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON ECONOMIC COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Confirming friendly relations between their states and their inhabitants,
Desiring to promote the development of economic cooperation in the fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity,
Considering the mutual benefit arising from increased trade and the desire to further strengthen these relations, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer cooperation, and
considering the obligations of their respective states under international agreements,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties, within the framework of their laws and regulations and considering their international obligations and agreements, shall make their best efforts to develop and strengthen economic cooperation on the widest possible scale and in all fields deemed to be in their mutual interest and to their benefit.
Article 2
The Contracting Parties shall strive to create favourable conditions to strengthen economic cooperation, especially by:
– Facilitating and supporting exchange and contacts between their economic operators,
– Creating favourable investment conditions,
– Facilitating the exchange of business and economic information,
– Assisting each other with the organisation of fairs, exhibitions, symposiums and similar,
– Facilitating the exchange of information on laws and regulations governing the economic activities in both countries,
– Expanding their co-operation in the field of small and medium size enterprises, investments, etc.,
– Promoting trade in goods and services, and long-term cooperation in the fields of industry, infrastructure, telecommunications, transport, environment protection and tourism.
Article 3
To this end, the Contracting Parties hereby establish the Intergovernmental Slovenian-Armenian Commission which shall deal with the fields covered by this Agreement and
– Identify fields to which cooperation between the Contracting Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation,
– Prepare proposals for improving the co-operation between economic operators of the two countries,
– Exchange information on the economic situation in the two states, on regulations, economic programmes and other information of mutual interest,
– Identify problems which hinder bilateral trade and economic cooperation, and propose measures for resolving these problems.
Article 4
1. The Intergovernmental Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties and, where necessary, representatives of other public or private sector institutions may also be invited to participate.
2. The Contracting Parties shall agree upon the Rules of Procedure of the Intergovernmental Commission at its first meeting.
Article 5
1. The Intergovernmental Commission shall meet once a year or when necessary at the request of either of the Contracting Parties.
2. The dates and the agenda of meetings of the Intergovernmental Commission shall be agreed by both Contracting Parties.
3. The host Contracting Party shall take minutes of the meeting of the Intergovernmental Commission, which shall be signed by the heads of both delegations at the end of the meeting.
Article 6
This Agreement shall apply without prejudice to the rights and obligations arising from the international agreements binding on the Contracting Parties, as well as from their membership of international organisations. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations arising from the membership of the Republic of Slovenia of the European Union.
Article 7
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the last notification that all internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been concluded.
2. This Agreement shall be concluded for a period of three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either Contracting Party submits a written notification to the other of its intention to terminate the Agreement six months prior to its expiry.
3. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties.
Done at Yerevan on 11th day of October 2010 in two original copies in the Slovenian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
For the Government of the Republic of Armenia
Edward Nalbandian (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarsko diplomacijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-1/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2010-1811-0220
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v armenskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost