Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 610-0002/2011 Ob-1152/11 , Stran 174
Št. 610-0002/2011 Ob-1152/11
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, z dne 24. 12. 2007), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2011
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, – prostovoljno mladinsko delo, – informiranje in svetovanje za mlade, – participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice, – mednarodno mladinsko delo, – mobilnost mladih, – raziskovalno delo mladih. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 15. do 29. leta; – so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom; – so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in imajo sedež v Občini Sevnica; – da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo; – da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi; – da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa; – dejavnosti se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja); – da organizacije (razen pravnih oseb iz devete alineje tega člena) za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 10% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom; – da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo. Na razpis se lahko prijavijo: – društva, klubi in njihove zveze, – druge nevladne organizacije. Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa. Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica. Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost). 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje mladinskih dejavnosti za leto 2011 je 8.485,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011. 5. Osnovna merila za izbor: Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost, dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost, meddruštveno povezovanje, mreženje in partnerstva, krepitev prednostnih vrednot, vključenost v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, z dne 24. 12. 2007), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije. Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe, – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji. Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2011. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 28. 2. 2011 s priporočeno pošto na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2011) ali osebno vloženo v sprejemni pisarni Občine Sevnica – 2. nadstropje, soba 215. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v letu 2011«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju prijav, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, vsak delovni dan v času od 8. do 14. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost