Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

2. Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012, stran 4.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
O POTRDITVI PROGRAMA SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE V KULTURI, ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN ŠPORTU V OBDOBJU 2010–2012
1. člen
Potrdi se Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012. Program je bil podpisan v Moskvi 17. 11. 2010.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
P R O G R A M
sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995, v težnji po nadaljnjem razvijanju tradicionalnih prijateljskih odnosov med narodoma Slovenije in Rusije, v skladu z načeli Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter drugimi dokumenti OVSE, dogovorili o programu sodelovanja v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012.
I. KULTURA IN UMETNOST
1. Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo umetniških skupin na mednarodnih festivalih in drugih kulturnih prireditvah v obeh državah. Pogodbenici bosta na podlagi vzajemnosti usklajevali programe in roke nastopov umetniških skupin.
2. Pogodbenici bosta pomagali pri vzpostavljanju in uresničevanju neposrednega sodelovanja med ustreznimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami Republike Slovenije in Ruske federacije, zlasti med gledališči, muzeji, knjižnicami ter znanstvenimi ustanovami za varstvo in restavriranje kulturnih in zgodovinskih spomenikov. To sodelovanje bo potekalo na podlagi posameznih dogovorov med partnerji.
3. Pogodbenici bosta sporazumno izmenjavali razstave iz muzejskih zbirk in razstave sodobne umetnosti, kataloge, strokovno literaturo in informacije.
4. Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo strokovnjakov za glasbo, gledališče, likovno umetnost, varstvo in restavriranje kulturnih spomenikov, knjižničarstvo in muzejstvo in strokovnjakov iz kulturnih ustanov zaradi njihove udeležbe na konferencah, simpozijih in srečanjih.
Število strokovnjakov, področje, s katerim se ukvarjajo, in pogoji izmenjav se bodo usklajevali za vsak posamezen primer posebej.
5. Pogodbenici bosta spodbujali stike in sodelovanje med slovenskimi in ruskimi kulturniki in umetniki.
Slovenska stran predlaga, da se vsako leto en ruski pisatelj udeleži srečanja PEN kluba na Bledu in mednarodnega srečanja pisateljev v Vilenici.
6. Pogodbenici bosta spodbujali stike med Narodnim muzejem Slovenije in Državnim muzejem Eremitaž. Spodbujali bosta tudi stike Narodne galerije Slovenije in Moderne galerije v Ljubljani s Tretjakovsko galerijo in Puškinovim muzejem ter drugimi galerijami sodobne umetnosti.
7. Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje svojih kulturnih predstavnikov na mednarodnih festivalih in drugih kulturnih prireditvah v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
Slovenska stran bo obveščala rusko stran o večjih festivalih, ki potekajo v Republiki Sloveniji:
– Mednarodni poletni festival v Ljubljani (julija in avgusta vsako leto);
– Festival stare glasbe Brežice (julija in avgusta vsako leto);
– Mednarodni festival Lent v Mariboru (junija vsako leto);
– Primorski poletni festival (julija in avgusta vsako leto);
– Mednarodni festival računalniških umetnosti v Mariboru (junija vsako leto);
– Mednarodni literarni festival Vilenica;
– Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina Medana.
8. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med ustreznimi organizacijami dveh držav, dejavnost katerih je usmerjena v ohranitev in razvoj ljudske umetnosti in obrti.
II. KULTURNA DEDIŠČINA
9. Pogodbenici bosta sodelovali pri varstvu kulturne dediščine v skladu s Konvencijo o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih z dne 14. novembra 1970 in notranjo zakonodajo držav pogodbenic.
V ta namen bosta pogodbenici sprejemali ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonitega izvoza kulturnih dobrin obeh držav in podpirali sodelovanje med pristojnimi državnimi ustanovami pri izmenjavi informacij o teh kulturnih dobrinah ter ukrepali glede njihovega vračanja.
10. Pogodbenici bosta sodelovali pri varstvu in restavriranju spomenikov in v ta namen vzpostavili neposredne stike med Restavratorskim centrom Republike Slovenije in Vseruskim umetnostnim znanstvenorestavratorskim centrom I. E. Grabarja. Pogodbenici bosta tudi podpirali sodelovanje med drugimi sorodnimi ustanovami.
11. Pogodbenici sodelujeta pri morebitnih vzdrževalnih delih Ruske kapelice v Sloveniji ter pri morebitnih vzdrževalnih delih na slovenskih spominskih obeležjih v Ruski federaciji.
12. Pogodbenici bosta pomagali pri izmenjavi književnih prevajalcev.
III. ZALOŽNIŠTVO, KNJIŽNICE, ARHIVI
13. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri pripravi in pošiljanju tiskovin. S tem namenom bosta pogodbenici:
– preučili možnosti za izmenjavo knjig, periodičnega in drugega tiska na komercialni in nekomercialni podlagi;
– spodbujali neposredno sodelovanje med založbami svojih držav zaradi prevajanja in izdajanja del sodobne ruske in slovenske književnosti;
– podpirali vzajemno udeležbo na knjižnih sejmih in drugih podobnih prireditvah, ki potekajo na ozemlju obeh držav;
– preučili možnosti za izmenjavo razstav tiskovin, pogoje in roke njihove izvedbe pa bosta vsakokrat posebej usklajevali z zainteresiranimi organizacijami pogodbenic;
– spodbujali prevajanje in izdajanje avtorjev obeh držav, predvsem sodobnih.
14. Pogodbenici bosta sodelovali v knjižničarstvu in zlasti omogočali sodelovanje med državnimi, znanstvenimi, univerzitetnimi in javnimi knjižnicami.
15. Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani (NUK) in Rusko državno knjižnico, Vserusko državno knjižnico za tuje književnosti M. I. Rudomino v Moskvi, Rusko nacionalno knjižnico v Sankt Peterburgu, in sicer na teh področjih:
– izmenjava strokovnjakov in izkušenj v knjižničarstvu;
– izmenjava izkušenj pri organiziranju knjižničarskih informacijskih mrež;
– vodenje knjižnic (trženje, finančno vodenje, kadrovanje);
– usposabljanje kadrov;
– ohranjanje dokumentov na elektronskih nosilcih;
– izmenjava knjižničnega gradiva;
– skupni razstavni projekti.
16. Pogodbenici bosta podpirali vsestranske stike med Arhivom Republike Slovenije in Zvezno arhivsko agencijo (Ruska federacija) na podlagi Sporazuma med Arhivom Republike Slovenije in Zvezno arhivsko službo Rusije o sodelovanju na področju arhivov, podpisanega 18. decembra 1997, ter prispevali k neposrednemu sodelovanju med arhivi obeh držav. Raziskovalcem se v znanstvene namene omogoči dostop do arhivov.
IV. KINEMATOGRAFIJA
17. Pogodbenici bosta podpirali nekomercialno izmenjavo filmskih prireditev (filmskih tednov, premier, retrospektiv).
18. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri skupni filmski proizvodnji.
19. Pogodbenici bosta pomagali pri razvijanju sodelovanja med Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in Vseruskim državnim inštitutom za kinematografijo (VGIK) in Sanktpeterburško državno univerzo za film in televizijo (SPbGUKiT).
20. Pogodbenici bosta prispevali k razvijanju sodelovanja med Slovensko kinoteko, Filmskim skladom Republike Slovenije – javnim zavodom in Državnim filmskim skladom Rusije (Gosfilmofond).
21. Pogodbenici bosta podpirali medsebojno sodelovanje na mednarodnih filmskih festivalih na ozemljih držav pogodbenic v skladu z njihovimi pravilniki.
V. SREDSTVA MNOŽIČNEGA OBVEŠČANJA
22. Pogodbenici bosta prispevali k širitvi stikov in razvijanju sodelovanja med radijskimi in televizijskimi organizacijami, tudi tistimi, ki sodelujejo v okviru European Broadcasting Union, ter organizacijami s področja tiska obeh držav.
V skladu s svojimi zmožnostmi bosta pogodbenici pošiljali svoje delegacije na mednarodne radijske in televizijske festivale ter tekmovanja v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
Ob obojestranskem zanimanju se bodo radijske in televizijske organizacije dogovarjale o neposrednem sodelovanju ter se medsebojno opozarjale na umetniške filme oziroma nadaljevanke, ki bi bili zanimivi za prikaz v državah pogodbenicah.
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med RTV Slovenija in zveznim javnim unitarnim podjetjem Vserusko državno televizijsko in radijsko podjetje (VGTRK).
Pogodbenici bosta priporočali sredstvom množičnega obveščanja svojih držav, naj širijo promocijo poučevanja jezikov držav pogodbenic.
Pogodbenici bosta spodbujali medsebojne obiske novinarjev z namenom promocije pogodbenice v svoji državi.
VI. ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE
23. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Rusko akademijo znanosti ter tudi med znanstvenoraziskovalnimi organizacijami in znanstveniki obeh držav na podlagi že sklenjenih in novih sporazumov in programov.
24. Pogodbenici pripisujeta velik pomen seznanitvi z zgodovino in kulturo druge države v šolah za splošno in strokovno izobraževanje in bosta v ta namen izmenjali izobraževalne programe ter sodelovali pri pripravi učbenikov.
25. Pogodbenici bosta sodelovali pri usposabljanju znanstvenih in pedagoških delavcev.
26. Pogodbenici bosta pomagali pri uresničevanju skupnih projektov v izobraževanju, organiziranju in vodenju sistemov izobraževanja in izpopolnjevanja. Spodbujali bosta tudi izmenjavo pedagoških delavcev, znanstvenih in pedagoških delavcev, znanstvenikov, študentov.
Pogodbenici bosta prispevali k vzpostavitvi neposrednih stikov med ustreznimi šolami in upravnimi ter strokovnimi organi, odgovornimi za obravnavo strokovne problematike izobraževanja.
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo zaposlenih v izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z mednarodnimi in evropskimi programi ter izmenjavo informacij o mednarodnih prireditvah v šolah.
27. Pogodbenici se bosta posvetovali o medsebojnem priznavanju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Rusko Federacijo.
Slovenska stran je zainteresirana za sodelovanje ruskih strokovnjakov na področju slovenskega jezika, literature in kulture na vsakoletnem znanstvenem simpoziju Obdobja ter Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture.
28. Slovenska stran bo letno ponudila ruski strani do deset (10) mesečnih štipendij za izpopolnjevanje dodiplomskih in podiplomskih študentov.
29. Ruska stran bo slovenski strani ponudila do petnajst (15) državnih štipendij za celoletni pouk, »pripojen« pouk in izpopolnjevanje, ki traja največ 10 mesecev. Pogoje takega štipendiranja bosta pogodbenici usklajevali po diplomatski poti.
30. Univerza v Ljubljani in Moskovska državna univerza M. V. Lomonosov bosta podpirali študij ruskega jezika in književnosti na slovenskih visokošolskih zavodih in slovenskega jezika in književnosti na visokih šolah Ruske federacije ter, še posebej lektorat ruskega jezika na Univerzi v Ljubljani ter lektorat slovenskega jezika na Moskovski državni univerzi M. V. Lomonosov. S tem namenom bosta pogodbenici letno ponudili druga drugi dve (2) štipendiji (o pogojih, za katere se pogodbenici dogovorita za vsak posamezen primer posebej) za sodelovanje na poletnih tečajih slovenskega in ruskega jezika.
31. Slovenska stran bo letno poslala, ruska stran pa sprejela na Državnem inštitutu za ruski jezik A. S. Puškina slovenske predavatelje ruskega jezika, ki se bodo udeležili poletnih seminarjev, kakor tudi študente 3. in 4. letnika, ki študirajo ruski jezik in književnost na Univerzi v Ljubljani, v okviru medvisokošolskega sporazuma z Državnim inštitutom za ruski jezik A. S. Puškina.
32. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ter Inštitutom za ruski jezik V. V. Vinogradova Ruske akademije znanosti in Inštitutom za slavistiko Ruske akademije znanosti v okviru projekta Slovanski lingvistični atlas.
33. Pogodbenici bosta podpirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture za otroke in mladino slovenskega rodu v Ruski federaciji in ruskega rodu v Republiki Sloveniji.
VII. ŠPORT, TURIZEM IN MLADINA
34. Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v športni vzgoji in športu, med športnimi organizacijami, zvezami za posamezne športe, društvi in klubi z izmenjavo športnih delegacij, trenerjev in strokovnjakov.
35. Pogodbenici bosta spodbujali turistične izmenjave za boljše obojestransko spoznavanje kulturnih in zgodovinskih vrednot.
36. Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav ter izmenjavo informacij in gradiva o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na mladino.
VIII. DRUGE IZMENJAVE
37. Pogodbenici bosta začeli pogajanja glede podpisa medvladnega sporazuma o ustanovitvi Slovenskega kulturnoinformacijskega centra v Moskvi in Ruskega centra za znanost in kulturo v Ljubljani.
38. Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje pri prireditvah mednarodnih organizacij in ustreznih programih Evropske unije.
39. Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo in sodelovanje med svojima komisijama za Unesco.
40. Pogodbenici se bosta obveščali o pripravah in izvedbi prireditev, namenjenih vseslovanskim kulturnim tradicijam, ki jih organizira ena pogodbenica, ter pri njih sodelovali v okviru svojih možnosti. Pogodbenici podpirata dejavnosti Foruma slovanskih kultur.
41. Pogodbenici bosta v skladu u obstoječim programom spodbujali partnersko sodelovanje tudi na regionalnem in lokalnem nivoju med republikami, kraji, pokrajinami, mesti in rajoni Ruske federacije ter občinami Republike Slovenije.
IX. SPLOŠNE DOLOČBE
42. Določbe tega programa ne izključujejo možnosti, da pogodbenici v skladu z medsebojnim dogovorom organizirata tudi druge prireditve in izmenjave na področjih, ki jih predvideva Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995.
43. Pogodbenici se bosta pravočasno obveščali o mednarodnih konferencah, tekmovanjih, festivalih in drugih prireditvah, ki potekajo v njunih državah, in si pošiljali vabila za udeležbo na njih.
44. Priloga, ki vsebuje temeljna načela določitve splošnih in finančnih pogojev sodelovanja, je sestavni del tega programa.
45. Program se začne uporabljati 30 dni po njegovem podpisu.
46. Program ni mednarodna pogodba in ne vsebuje pravic in obveznosti pogodbenic, ki se urejajo z mednarodnim pravom.
Sestavljeno v Moskvi, dne 17. novembra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ada Filip Slivnik l.r.
 
Za Vlado
Ruske federacije
Vladimir Genadievič Titov l.r.
Priloga k Programu sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012
TEMELJNA NAČELA ZA DOLOČITEV SPLOŠNIH IN FINANČNIH POGOJEV SODELOVANJA
I. Splošni pogoji
A. Izmenjave v znanosti in izobraževanju
Izmenjava dodiplomskih in podiplomskih študentov, strokovnjakov in znanstvenikov:
Kandidate za udeležbo pri izmenjavah v znanosti in izobraževanju na podlagi tega programa bo določala pogodbenica pošiljateljica, ki o tem obvesti pogodbenico sprejemnico pet mesecev pred predvidenim datumom njihovega odhoda. Pogodbenica pošiljateljica bo sporočala pogodbenici sprejemnici tudi potrebne podatke o znanstvenih stopnjah, strokovni kvalifikaciji in znanstvenih naslovih udeležencev na ustreznem področju, stopnji obvladanja jezika države sprejemnice, predvidenem programu dela in času bivanja ter življenjepisne in druge potrebne podatke.
Pogodbenica sprejemnica bo obveščala pogodbenico pošiljateljico o svojem soglasju za sprejem kandidatov najpozneje dva meseca pred predvidenim datumom njihovega odhoda. Po prejetju soglasja pogodbenice sprejemnice bo pogodbenica pošiljateljica najpozneje v 15 dneh pred načrtovanim odhodom sporočila natančen datum prihoda kandidatov.
Izmenjava štipendistov:
1. Pogodbenica, ki podeljuje štipendije, bo vsako leto najpozneje do 1. marca poslala podrobne informacije o štipendijah, prijavnih obrazcih, zahtevanih dokumentih in rokih.
2. Pogodbenica pošiljateljica bo vsako leto najpozneje do 1. maja poslala pogodbenici sprejemnici prijave kandidatov.
3. Prijave kandidatov bodo vsebovale:
– prijavnico na ustreznem obrazcu z zahtevanimi prilogami,
– overjene kopije spričeval ali diplom,
– podroben program študija ali dela,
– povabilno pismo,
– zdravniško spričevalo,
– kopijo osnovnih strani potnega lista, ki velja najmanj leto in pol od izdaje povabilnega pisma,
– šest fotografij formata 3 x 4 cm.
4. Pogodbenica sprejemnica bo vsako leto do 15. julija sporočila, da potrjuje kandidate.
5. Pogodbenici izhajata iz tega, da štipendisti obvladajo jezik države štipenditorke.
B. Izmenjave v kulturi
Kandidate za izmenjavo v kulturi na podlagi tega programa bo predlagala pogodbenica pošiljateljica, ki bo o tem obvestila pogodbenico sprejemnico tri mesece pred načrtovanim datumom odhoda. Pogodbenica pošiljateljica bo sporočila pogodbenici sprejemnici tudi potrebne podatke o akademski in strokovni usposobljenosti kandidata, predvidenem programu dela med bivanjem in druge podatke, za katere meni, da so koristni. Pogodbenica sprejemnica bo sporočila svoje soglasje za sprejem kandidata pogodbenici pošiljateljici najpozneje 30 dni pred predvidenim datumom njegovega odhoda.
Pogodbenica pošiljateljica bo najpozneje v 15 dneh po prejetju soglasja pogodbenice sprejemnice sporočila natančen datum odhoda udeleženca izmenjave.
II. Finančni pogoji
A. Izmenjave v znanosti in izobraževanju
1. Pogodbenici izhajata iz tega, da bo pogodbenica pošiljateljica poravnala prevozne stroške oseb in delegacij, ki potujejo v skladu s tem programom, do glavnega mesta pogodbenice sprejemnice in nazaj.
2. Pogodbenica sprejemnica bo zagotavljala brezplačno šolanje, bivanje v študentskem domu in izplačevala štipendijo; znesek štipendije in plačilo študentskega doma se določita v skladu z notranjimi predpisi države sprejemnice.
3. Osebe, ki se izmenjavajo na podlagi tega programa, bodo imele sklenjeno ustrezno obliko zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v državi sprejemnici še pred prihodom v to državo. Udeleženci izmenjav bodo sklenili zdravstveno zavarovanje z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi sponzorjev.
B. Izmenjave v kulturi
1. Pogodbenici se strinjata, da bo pogodbenica pošiljateljica poravnala stroške za mednarodne prevoze delegacij, umetniških skupin in posameznih predstavnikov, za prevoz prtljage, odrskih rekvizitov in razstavnih eksponatov v obe smeri ter stroške honorarjev za izvajalce.
2. Pogodbenici izjavljata, da bo pogodbenica sprejemnica poravnala stroške nastanitve, dnevnic (ali prehrane) v skladu z normami, ki veljajo v obeh državah, oglaševanja in najema dvoran s potrebno tehnično opremo in pomožnim osebjem, prevozne stroške na svojem ozemlju v skladu s programom bivanja in storitev prevajalcev in spremljevalcev.
3. Osebe, ki se izmenjavajo na podlagi tega programa, bodo imele sklenjeno ustrezno obliko zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v državi sprejemnici še pred prihodom v to državo. Udeleženci izmenjav bodo sklenili zdravstveno zavarovanje z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi sponzorjev.
4. Pogodbenici ugotavljata, da bo stroške konzularne službe za izdajo vizumov poravnala pogodbenica pošiljateljica, če ob izvedbi posameznih prireditev ne bo dosežen dogovor o brezplačni izdaji vizumov na podlagi vzajemnosti.
III. Izmenjava razstav
Pri organiziranju večjih prireditev in izmenjavi razstav bosta pogodbenici vsakokrat sklenili poseben sporazum, ki bo določal finančne in vse druge pogoje.
П Р О Г Р А М М А
сотрудничества между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации в области культуры, науки, образования и спорта на 2010 – 2012 годы
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанным в Москве 17 ноября 1995 года,
стремясь к дальнейшему развитию традиционных дружественных отношений между народами Словении и России,
в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и других документов ОБСЕ,
согласовали следующую Программу сотрудничества в области культуры, науки, образования и спорта на 2010-2012 годы.
I. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
1. Стороны будут поощрять участие творческих коллективов в международных фестивалях и иных культурных мероприятиях, проводимых в обоих государствах. Стороны будут согласовывать на условиях взаимности программы и сроки выступлений творческих коллективов.
2. Стороны будут оказывать содействие в установлении и осуществлении прямого сотрудничества между соответствующими учреждениями культуры и искусства Республики Словении и Российской Федерации, в частности, театрами, музеями, библиотеками, научными учреждениями охраны и реставрации памятников культуры и истории. Это сотрудничество будет осуществляться на основе отдельных договоренностей между партнерами.
3. Стороны будут по взаимному согласию обмениваться выставками из музейных коллекций и выставками современного искусства, а также каталогами, специальной литературой и информацией.
4. Стороны будут поощрять обмен специалистами в области музыки, театра, изобразительного искусства, охраны и реставрации памятников культуры, библиотечного и музейного дела, а также сотрудниками учреждений культуры для участия в конференциях, симпозиумах и встречах.
Количество специалистов, их профиль и условия обменов будут согласовываться в каждом отдельном случае.
5. Стороны будут поощрять контакты и взаимодействие между словенскими и российскими деятелями культуры и искусства.
Словенская Сторона предлагает ежегодное участие одного российского писателя во встрече ПЕН-клуба в г. Блед, а также в международной встрече писателей «Виленица».
6. Стороны будут поощрять контакты между Национальным музеем Словении и Государственным Эрмитажем. Стороны будут также поощрять контакты Национальной галереи Словении и Галереи современного искусства в Любляне с Третьяковской галереей и Музеем им. А.С.Пушкина, а также другими галереями современного искусства.
7. Стороны окажут содействие участию представителей культуры своих государств в международных фестивалях и прочих культурных мероприятиях, проводимых в Республике Словении и Российской Федерации.
Словенская Сторона будет информировать Российскую Сторону о следующих крупных фестивалях, проводимых в Республике Словении:
– Международный летний фестиваль в г. Любляне (июль-август, ежегодно);
– Фестиваль старинной музыки в г. Брежице (июль-август, ежегодно);
– Международный фестиваль Лент в г. Мариборе (июнь, ежегодно);
– Приморский летний фестиваль (июль-август, ежегодно);
– Международный фестиваль компьютерного искусства в г. Мариборе (июнь, ежегодно);
– Международный литературный фестиваль «Виленица»;
– Международный фестиваль поэзии «Дни поэзии и вина» в г. Медане.
8. Стороны будут оказывать содействие в осуществлении сотрудничества между соответствующими организациями обоих государств, деятельность которых направлена на сохранение и развитие народно-прикладного искусства и ремесел.
II. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
9. Стороны будут сотрудничать в области охраны культурного наследия в соответствии с Конвенцией о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности, от 14 ноября 1970 года, и законодательством государств Сторон.
В этих целях Стороны будут принимать меры по предотвращению незаконного перемещения культурных ценностей обоих государств и содействовать сотрудничеству между компетентными государственными учреждениями в обмене информацией о таких культурных ценностях, а также принимать меры по их возвращению.
10. Стороны будут сотрудничать в области охраны и реставрации памятников и с этой целью установят прямые контакты между Реставрационным центром Республики Словении и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им. И.Э.Грабаря. Стороны будут также способствовать развитию сотрудничества между другими учреждениями подобного профиля.
11. Стороны будут участвовать в возможных реставрационных работах, касающихся Русской часовни под перевалом Вршич, а также в возможных реставрационных работах, касающихся словенских мемориальных объектов в Российской Федерации.
12. Стороны будут способствовать обмену литературными переводчиками.
III. КНИГОИЗДАНИЕ, БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ
13. Стороны будут поощрять сотрудничество в области производства и распространения печатной продукции. В этих целях Стороны:
– изучат возможность обмена книгами, периодическими и другими изданиями на коммерческой и некоммерческой основе;
– будут поощрять прямое сотрудничество между издательствами своих государств с целью осуществления переводов и издания произведений словенской и российской литературы, в том числе современной;
– будут содействовать взаимному участию в книжных ярмарках и других подобных мероприятиях, проводимых на территории обоих государств;
– изучат возможность обмена выставками печатной продукции, условия и сроки проведения которых будут согласовываться с заинтересованными организациями Сторон в каждом конкретном случае;
– будут содействовать переводу и изданию произведений авторов обоих государств, прежде всего, современных.
14. Стороны будут сотрудничать в области библиотечного дела, в первую очередь содействуя сотрудничеству между государственными, научными, университетскими и публичными библиотеками.
15. Стороны будут поддерживать сотрудничество между Национальной и университетской библиотекой в Любляне (NUK) и Российской государственной библиотекой, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И.Рудомино в Москве, Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге по следующим направлениям:
– обмен специалистами и опытом в области библиотековедения;
– обмен опытом в деле организации библиотечно-информационной сети;
– управление библиотеками (маркетинг, финансовый менеджмент, подбор кадров);
– подготовка кадров;
– сохранность документов с помощью электронных средств;
– обмен библиотечными материалами;
– совместные проекты проведения выставок.
16. Стороны будут содействовать развитию всесторонних связей между Архивом Республики Словении и Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) в рамках Соглашения между Архивом Республики Словении и Федеральной архивной службой России о сотрудничестве в области архивов, подписанного 18 декабря 1997 г., а также вносить свой вклад в непосредственное взаимодействие между архивами обоих государств. Ученым в исследовательских целях будет обеспечиваться доступ в архивы.
IV. КИНЕМАТОГРАФИЯ
17. Стороны будут содействовать некоммерческому обмену киномероприятиями (недели, премьеры, ретроспективы).
18. Стороны будут поощрять развитие сотрудничества в области совместного кинопроизводства.
19. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между Академией театра, радио, кино и телевидения Люблянского университета и Всероссийским государственным институтом кинематографии (ВГИК), Санкт-Петербургским государственным университетом кино и телевидения (СПбГУКиТ).
20. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между Словенской кинотекой и государственной организацией «Кинофонд Республики Словении» и Госфильмофондом России.
21. Стороны будут оказывать содействие взаимному участию в международных кинофестивалях, проводимых на территории государств Сторон, в соответствии с их регламентами.
V. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
22. Стороны будут содействовать расширению связей и развитию сотрудничества между радио- и телевизионными компаниями, в том числе взаимодействующих в рамках Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union), а также организациями периодической печати обоих государств.
В рамках своих возможностей Стороны будут направлять свои делегации на международные радио- и телевизионные фестивали и конкурсы, проводимые в Республике Словении и Российской Федерации.
В случае взаимной заинтересованности радио- и телевизионные компании будут договариваться о прямом сотрудничестве, а также информировать друг друга о художественных фильмах либо сериалах, которые могут представлять интерес для показа в государствах Сторон.
Стороны будут поощрять прямое сотрудничество между Радиотелевидением Словении (РТВ Словения) и федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК).
Стороны будут рекомендовать средствам массовой информации своих государств предпринимать шаги по популяризации изучения языков государств Сторон.
Стороны будут поощрять взаимные поездки журналистов с целью расширения информирования населения своего государства о государстве другой Стороны.
VI. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
23. Стороны будут поощрять сотрудничество между Словенской академией наук и искусств и Российской академией наук, а также между научно-исследовательскими организациями и учеными обоих государств в рамках уже подписанных и новых соглашений и программ.
24. Стороны придают важное значение ознакомлению с историей и культурой другого государства в образовательных учреждениях общего и профессионального образования и с этой целью будут обмениваться образовательными программами, а также сотрудничать при создании учебных пособий.
25. Стороны будут сотрудничать в области повышения квалификации научно-педагогических работников.
26. Стороны будут содействовать реализации совместных проектов в области образования, организации и управления систем образования и повышения квалификации. Они также будут поощрять обмен педагогическими работниками, научно-педагогическими работниками, учеными и студентами.
Стороны будут содействовать установлению прямых контактов между соответствующими учебными заведениями, административными и специализированными органами, отвечающими за разработку профессиональной проблематики в области образования.
Стороны будут поощрять обмен сотрудниками образовательных учреждений, занимающимися международными и европейскими программами, а также обмен информацией о международных мероприятиях, проводимых в учебных заведениях.
27. Стороны будут проводить консультации по вопросам взаимного признания и эквивалентности документов об образовании, выдаваемых в Республике Словении и Российской Федерации.
Словенская сторона заинтересована в участии российских специалистов в области словенского языка, литературы и культуры в ежегодных научном симпозиуме «Эпохи» («Obdobja») и Семинаре словенского языка, литературы и культуры.
28. Словенская Сторона будет ежегодно предоставлять Российской Стороне до десяти (10) стипендий для обучения студентов и повышения квалификации аспирантов сроком до одного месяца.
29. Российская Сторона будет ежегодно предоставлять Словенской Стороне до пятнадцати (15) государственных стипендий для приема на полный курс обучения, включенное обучение и повышение квалификации сроком до 10 месяцев. Условия предоставления таких стипендий будут согласовываться Сторонами по дипломатическим каналам.
30. Люблянский университет и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова будут содействовать изучению русского языка и литературы в высших учебных заведениях Республики Словении и словенского языка и литературы в высших учебных заведениях Российской Федерации, и в особенности оказывать поддержку изучению русского языка в Люблянском университете и изучению словенского языка в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. С этой целью Стороны ежегодно будут предоставлять друг другу по 2 (две) стипендии (условия которых оговариваются сторонами в индивидуальном порядке) для участия в летних курсах соответственно русского и словенского языков.
31. Словенская Сторона будет ежегодно направлять, а Российская Сторона принимать в Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина словенских преподавателей русского языка для участия в летних семинарах, а также студентов 3-го и 4-го курсов, изучающих русский язык и литературу в Люблянском университете, в рамках межвузовского договора с Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина.
32. Стороны будут поощрять сотрудничество между Институтом словенского языка им. Ф.Рамовша и Институтом русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук, Институтом славяноведения Российской академии наук в рамках проекта »Общеславянский лингвистический атлас« (OLA).
33. Стороны будут поддерживать дополнительные занятия по родному языку и культуре для российских детей и молодежи в Республике Словении и словенских – в Российской Федерации.
VII. СПОРТ, ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖЬ
34. Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта между спортивными организациями, федерациями по видам спорта, обществами, клубами путем обмена спортивными делегациями, тренерами и специалистами.
35. Стороны будут поощрять развитие туристических обменов в интересах лучшего ознакомления с культурными и историческими ценностями.
36. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между молодежными организациями обоих государств, а также обмену информацией и материалами по всем вопросам, касающимся молодежи.
VIII. ДРУГИЕ ОБМЕНЫ
37. Стороны проведут переговоры по подписанию межправительственного соглашения об учреждении Словенского культурно-информационного центра в Москве и Российского центра науки и культуры в Любляне.
38. Стороны будут поощрять непосредственное сотрудничество в рамках мероприятий международных организаций и соответствующих программ Европейского союза.
39. Стороны будут содействовать развитию обменов и сотрудничества между национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО.
40. Стороны будут информировать друг друга о подготовке и проведении мероприятий, посвященных общеславянским культурным традициям, организуемых одной из Сторон, и в рамках своих возможностей участвовать в них. Стороны поддерживают деятельность Форума славянских культур.
41. Стороны в рамках своей компетенции будут поощрять сотрудничество партнеров также на региональном и местном уровнях между общинами Республики Словении и республиками, краями, областями, городами и районами Российской Федерации.
IX. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
42. Положения настоящей Программы не исключают проведения по взаимной договоренности Сторон других мероприятий и обменов в областях, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанным в Москве 17 ноября 1995 года.
43. Стороны будут своевременно информировать друг друга о проводимых в их государствах международных конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, а также взаимно направлять приглашения для участия в них.
44. Приложение, содержащее основополагающие принципы определения общих и финансовых условий сотрудничества, является неотделимой частью настоящей Программы.
45. Настоящая Программа начинает применяться через 30 дней с даты ее подписания.
46. Настоящая Программа не является международным договором и не содержит прав и обязательств Сторон, регулируемых международным правом.
Совершено в Москве, «17.» ноябра 2010 года в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках.
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ
Ада Филип Сливник c.p.
 
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Геннадиевич Титов c.p.
Приложение к Программе сотрудничества между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации в области культуры, науки, образования и спорта на 2010-2012 годы
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
I. Общие условия
А. Обмены в области науки и образования
Обмен студентами, аспирантами, специалистами и учеными:
Кандидатуры для участия в обменах в области науки и образования в рамках настоящей Программы определяются направляющей Стороной, которая уведомляет об этом принимающую Сторону за пять месяцев до предполагаемой даты их выезда. Направляющая Сторона предоставляет принимающей Стороне также необходимые сведения об ученых степенях, профессиональной квалификации и ученых званиях участников в соответствующей области, о степени владения ими языком государства принимающей Стороны, о предполагаемой программе работы и продолжительности пребывания, а также биографические данные и другие необходимые сведения.
Принимающая Сторона будет уведомлять направляющую Сторону о своем согласии на прием кандидатов не позднее чем за два месяца до планируемой даты их выезда. После получения согласия принимающей Стороны направляющая Сторона не позднее чем за 15 дней сообщает точную дату прибытия кандидатов.
Обмен стипендиатами:
1. Сторона, предоставляющая стипендии, будет сообщать подробную информацию о стипендиях, регистрационных формах, необходимых документах и сроках их подачи не позднее 1 марта каждого года.
2. Направляющая Сторона будет предоставлять принимающей Стороне заявки кандидатов не позднее 1 мая каждого года.
3. Заявки кандидатов должны содержать:
– анкету установленного образца с затребованными приложениями;
– заверенные копии аттестатов или дипломов;
– подробную программу обучения или работы;
– приглашение;
– медицинский сертификат;
– копию основных страниц национального паспорта со сроком действия не менее полутора лет со времени оформления приглашения;
– шесть фотографий размером 3х4 см.
4. Принимающая Сторона будет сообщать об утверждении кандидатов до 15 июля каждого года.
5. Стороны исходят из того, что стипендиаты владеют языком государства, предоставляющего стипендию.
Б. Обмены в области культуры
Кандидаты для обмена в области культуры в рамках настоящей Программы будут предлагаться направляющей Стороной, которая будет информировать о них принимающую Сторону за три месяца до планируемой даты отъезда. Направляющая Сторона будет предоставлять принимающей Стороне также необходимые сведения об академической и профессиональной подготовке кандидата, о предполагаемой программе работы во время пребывания и любые другие данные, которые будут сочтены полезными. Принимающая Сторона будет сообщать направляющей Стороне о своем согласии на прием кандидата не позднее чем за 30 дней до планируемой даты его отъезда.
После получения согласия принимающей Стороны направляющая Сторона будет сообщать точную дату отъезда участника обмена не позднее чем в течение 15 дней.
II. Финансовые условия
А. Обмены в области науки и образования
1. Стороны исходят из того, что направляющая Сторона будет нести транспортные расходы для лиц и делегаций, выезжающих в соответствии с настоящей Программой, до столицы принимающей Стороны и обратно.
2. Принимающая Сторона будет обеспечивать бесплатное обучение, предоставлять место в общежитии и выплачивать стипендию; размер стипендии и оплата общежития определяются в соответствии с принятым в принимающем государстве порядком.
3. Лица, направляющиеся по обмену в соответствии с настоящей Программой, еще до прибытия в принимающее государство будут иметь на время пребывания соответствующий полис медицинского страхования. Участники обменов будут оформлять медицинское страхование за счет личных средств или средств спонсоров.
Б. Обмены в области культуры
1. Стороны исходят из того, что направляющая Сторона будет оплачивать расходы по международным переездам делегаций, творческих коллективов и отдельных представителей, перевозке багажа, сценического реквизита и выставочных экспонатов в обоих направлениях и выплате гонораров исполнителям.
2. Стороны заявляют, что принимающая Сторона возьмет на себя расходы по проживанию, выплату суточных (или питанию) в соответствии с нормами, действующими в каждом государстве, оплате рекламы и аренде залов с необходимым техническим оборудованием и обслуживающим персоналом, транспортные расходы на своей территории согласно программе пребывания, а также услуги переводчиков и сопровождающих лиц.
3. Лица, направляющиеся по обмену в соответствии с настоящей Программой, еще до прибытия в принимающее государство будут иметь на время пребывания соответствующий полис медицинского страхования. Участники обменов будут оформлять медицинское страхование за счет личных средств или средств спонсоров.
4. Стороны констатируют, что при оформлении виз оплату консульского сбора берет на себя направляющая Сторона, если при проведении конкретных мероприятий не будет достигнута договоренность о бесплатной выдаче виз на взаимной основе.
III. Обмен выставками
При проведении крупных мероприятий и обмене выставками в каждом случае Стороны заключают отдельное соглашение, регулирующее финансовые и прочие условия.
3. člen
Za izvajanje tega Programa skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 51002-1/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2010-1811-0247
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost