Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

212. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
213. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria

Drugi akti

210. Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (DePNNS)
211. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (t. i. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

271. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
272. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011
273. Uredba o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov

Sklepi

214. Sklep o imenovanju Branka Roglića za častnega generalnega konzula v Splitu, v Republiki Hrvaški

MINISTRSTVA

274. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
276. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
277. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

215. Odločba o ugotovitvi, da sedmi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 189. člena Zakona o varnosti cestnega prometa ni v neskladju z Ustavo
216. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 1. člena in tretjega odstavka 2. člena ter o razveljavitvi četrtega odstavka 11. člena, 13., 14. in 15. člena ter drugega odstavka 17. člena Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo ter odločba o ugotovitvi, da druga alineja 3. člena, 7. člen, prvi odstavek 9. člena in drugi odstavek 10. člena Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

217. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice

SODNI SVET

218. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Višjega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

219. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Benedikt

220. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2011

Brežice

221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
222. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Brežice« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva

Cankova

223. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2011
224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova

Celje

225. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti
226. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
228. Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
229. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Trnovlje, k.o. Celje in k.o. Ostrožno

Hrpelje-Kozina

230. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v sklopu modernizacije obstoječe železniške proge Divača–Koper

Ilirska Bistrica

231. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

Kočevje

232. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kočevje

Kranjska Gora

233. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora

Krško

234. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

Ljubljana

235. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

236. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Metlika

237. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2011
238. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2011

Moravče

239. Razpis nadomestnih volitev sedmih članov Občinskega sveta Občine Moravče

Naklo

240. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje – Britof Jug)
241. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo

Pivka

259. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
260. Pravilnik o sofinanciranju promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka

Prebold

242. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold

Rečica ob Savinji

261. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
262. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011

Rogaška Slatina

263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina
264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Vile Zlatorog za kulturni spomenik
265. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobara
266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

243. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2011
244. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje

Šalovci

245. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci

Škofljica

246. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih

Šmarje pri Jelšah

247. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
267. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Tišina

268. Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka
269. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
270. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011

Tolmin

248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin
249. Uredba o spremembah Uredbe o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin

Velika Polana

250. Sklep v o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

Zreče

251. Cenik daljinskega ogrevanja
252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice
253. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za vrstne hiše Nova Dobrava Zreče

Žalec

254. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec

Železniki

255. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Železniki
256. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
257. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki
258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti