Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 302-1/2011 Ob-1170/11 , Stran 176
Št. 302-1/2011 Ob-1170/11
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. 2. Upravičenci in pogoji Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 2010 dalje do 31. 8. 2011, – poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, – samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas, – samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto. Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto. 3. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 na proračunski postavki C700/7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 25.000 EUR, ki se razdelijo med vse upravičence v enaki višini (25.000: št. upravičencev). 4. Vsebina prijave Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami: a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti: – samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba: – sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo. b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 1 meseca. c) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas. Na fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu« in podpis prijavitelja. 5. Način in rok prijave na razpis Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, je potrebno do 31. 8. 2011 poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec. Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne dni od datuma prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev; – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem. Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, tel. 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost