Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 11-124 Ob-1132/11 , Stran 183
Št. 11-124 Ob-1132/11
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS, št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo univerzalne stružnice Prvomajska tip TNP-160N
1. Predmet prodaje: univerzalna stružnica Prvomajska, tip TNP-160N, leto izdelave 1976, stružna dolžina 500 mm, premer struženja nad posteljo 320 mm. Vgrajen ima prikazovalnik ISKRA NP-20 za x in z os s tremi merilnimi letvami. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov: maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih karakteristik prodajane opreme pa Viktor Mihelčič, tel. 01/24-19-216, elektronski naslov: viktor.mihelcic@fkkt.uni-lj.si. 5. Ogled stružnice je možen dne 2. in 3. februarja 2011, med 12. in 14. uro, na naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5/pritličje, 1000 Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za stružnico – Ne odpiraj« na sedež prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. februarja 2011, do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe in – ponudbeno ceno za nakup stružnice. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Stružnica bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku osem dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino ter v osmih dneh po plačilu kupnine stružnico odstraniti iz prostorov in zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec stružnice je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve stružnice iz prostorov prodajalca in s stroški sanacije prostorov prodajalca, ki bo potrebna v primeru morebitnih poškodb prostorov, nastalih pri transportu stružnice iz prostorov naročnika ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

AAA Zlata odličnost