Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1676. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1A)
1677. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-C)
1678. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-A)
1679. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-A)
1680. Zakon o spremembah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-A
1681. Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-B)
1682. Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1)

Drugi akti

1683. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (ReNPSV06-10)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1684. Odločba o imenovanju Erike Pajntar Podrekar za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
1685. Odločba o napredovanju Sanje Javor Pajenk na mesto vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
1686. Odločba o napredovanju Savice Pureber na mesto vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1688. Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

1689. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in o ugotovitvi, da je bil Odlok Državnega zbora v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1690. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1691. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o prenosljivosti številk
1692. Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
1693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije

OBČINE

Bled

1694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
1695. Pravilnik o uporabi službene uniforme delavcev občinskega redarstva
1696. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled
1697. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Braslovče

1698. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Braslovče
1699. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Braslovče

Divača

1700. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2006

Dobje

1701. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2005

Dobrna

1702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2005
1703. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zora, Dobrna
1704. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
1705. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna

Dol pri Ljubljani

1706. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani

Grad

1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2005
1708. Odlok o plakatiranju v Občini Grad
1709. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Grad

Grosuplje

1710. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

1711. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2006
1712. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

1713. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2005

Jesenice

1714. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2005
1715. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2006
1716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v Občini Jesenice
1717. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov

Kamnik

1718. Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol
1719. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol južni del

Kozje

1720. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2006
1721. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«

Kuzma

1722. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2006
1723. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
1724. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Kuzma v letu 2006

Majšperk

1725. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk
1726. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk

Metlika

1727. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2005
1728. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Miren-Kostanjevica

1729. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006

Moravske Toplice

1730. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2005
1731. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006
1732. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice

Nova Gorica

1733. Obvezna razlaga 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
1734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
1736. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1737. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1738. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

1739. Program priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu

Prevalje

1740. Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«

Ravne na Koroškem

1741. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem
1742. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem

Rogatec

1743. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2005
1744. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«

Sežana

1745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI
1746. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Slovenske Konjice

1747. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice«

Škocjan

1748. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan
1749. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Stanovanjsko območje Hrastulje II.
1750. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Obrtno-servisno cono Logiče
1751. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Športno-rekreacijsko območje Lokave

Trebnje

1752. Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena
1753. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Vojnik

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2005
1755. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
1756. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnostiv Občini Vojnik
1757. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
1758. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

Zagorje ob Savi

1759. Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
1760. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi

Žirovnica

1761. Spremembe Statuta Občine Žirovnica

Žužemberk

1762. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2005
1763. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žužemberk
1764. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

POPRAVKI

1765. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o razrešitvi članice Državne revizijske komisije

PREKLICI

1766. Preklic objave Programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti