Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2005, stran 4243.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 27. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2005 izkazuje:
                               v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  Skupina/Podskupina kontov
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                336.807
70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)           120.794
  700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK                  93.976
  701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
  702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE                      12.020
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE               26.376
  705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
  706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)              69.509
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          15.807
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE                       469
  712 DENARNE KAZNI                           264
  713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV              8.067
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                    44.872
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                  6.178
  720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV              6.178
  721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
  722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      0
73 PREJETE DONACIJE (730+731)                      200
  730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                 200
  731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI                        128.548
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    128.548
  741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA    0
  EU
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 319.099
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)             139.532
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM               38.229
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST           6.580
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                  91.223
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
  409 REZERVE                             3.500
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)              126.592
  410 SUBVENCIJE                           4.914
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM            63.281
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        18.650
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                 39.747
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                       42.834
  420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               42.834
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      10.141
  430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     7.078
  431 INVESTICIJSKI TRANSFER JAVNIM PODJETJEM             3.063
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
  (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI-ODHODKI)                 17.708
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  Skupina/Podskupina kontov
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                0
  750 PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL                   0
  7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
  7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij       0
  7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države
  7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu
  751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  7510 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
  deležev v javnih podjetjih
  7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
  deležev v finančnih inst.
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                0
  DELEŽEV (440+441+442)
  440 DANA POSOJILA                            0
  4400 Dana posojila posameznikom
  4402 Dana posojila javnim skladom
  4403 Dana posojila finančnim institucijam                0
  4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
  4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
  4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
  4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
  442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
  4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
  4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
  Skupina/Podskupina kontov
  VIII. ODPLAČILO DOLGA                        2.974
  550 ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA                    2.974
  5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
  5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
  5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam        2.974
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     14.734
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 –2.974
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            –17.708
3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del zaključnega računa
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00700-0005-1/2006-1
Dobrna, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost