Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1679. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-A), stran 4149.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
Št. 001-22-49/06
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O MATIČNEM REGISTRU (ZMatR-A)
1. člen
V Zakonu o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/03) se v prvem odstavku 4. člena za 17. točko dodata novi 18. in 19. točka, ki se glasita:
»18. podatki o registraciji istospolne partnerske skupnosti: dan, mesec, leto in kraj registracije istospolne partnerske skupnosti; podatki o partnerju: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča partnerjev;
19. neveljavnost in prenehanje istospolne partnerske skupnosti.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Podatki iz 18. in 19. točke prvega odstavka se vpisujejo v register istospolnih partnerskih skupnosti, ki je sestavni del matičnega registra.
V matičnem registru se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo za ugotavljanje, urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti državljanov Republike Slovenije in tujcev, za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih ter za druge zakonite namene.«.
2. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da izpiska iz matične knjige iz tujine ni mogoče pridobiti, se izjemoma lahko vpiše rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt v matični register v Republiki Sloveniji na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o nastalem matičnem dejstvu.«.
3. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzor lahko opravlja pooblaščena oseba ministrstva, ki ima opravljen poseben izpit za vodenje matičnega registra.
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve.«.
4. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 33. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«
5. člen
V 39. členu se besedi »tri leta« nadomestita z besedama »šest let«.
6. člen
Podatki o registraciji in prenehanju istospolne partnerske skupnosti se začnejo vpisovati v matični register v skladu z določbo drugega odstavka 38. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-12/90-3/6
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 690-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost