Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1720. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2006, stran 4274.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 – ZDT-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00, 51/02, 72/05) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet Občine Kozje na 25. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
---------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              609.734
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   222.037
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)              161.325
    700 davki na dohodek in dobiček               113.308
    703 davki na premoženje                   15.104
    704 domači davki na blago in storitve            32.913
    706 drugi davki                          0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)           60.712
    710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       22.243
    711 takse in pristojbine                   1.691
    712 denarne kazni                       1.408
    713 prihodki od prodaje blaga in storitev             0
    714 drugi nedavčni prihodki                 35.370
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)              10.938
    720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev             0
    721 prihodki od prodaje zalog                   0
    722 prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                  10.938
73   PREJETE DONACIJE (730+731)                    0
    730 prejete donacije iz domačih virov               0
    731 prejete donacije iz tujine                  0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)                  376.759
    740 transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  376.759
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                616.785
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)            185.200
    400 plače in drugi izdatki zaposlenim            41.803
    401 prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.674
    402 izdatki za blago in storitve              132.222
    403 plačila domačih obresti                   601
    409 rezerve                          3.900
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)           223.245
    410 subvencije                        12.650
    411 transferi posameznikom in gospodinjstvom        117.886
    412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     19.754
    413 drugi tekoči domači transferi              72.955
    414 tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                 177.868
    420 nakup in gradnja osnovnih sredstev           177.868
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                30.472
    431 investicijski transferi                 12.626
    432 investicijski transferi                 17.846
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)         –7.051
 
---------------------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------------
IV:   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)               0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 prejeta vračila danih posojil                 0
    751 prodaja kapitalskih deležev                  0
    752 kupnine iz naslova privatizacije               0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 dana posojila                         0
    441 povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
    442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        0
    443 povečanje namenskega premoženja v javnih
    skladih in osebah javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti                     0
VI:   PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   0
 
---------------------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50   ZADOLŽEVANJE
    500 domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                     4.850
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 odplačila domačega dolga                 4.850
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –11.901
X:   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                –4.850
XI.   NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)             7.051
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 splošni sklad za drugo                 11.901
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del po ekonomski klasifikaciji sestavljajo:
– bilanca odhodkov in prihodkov
– račun finančnih terjatev in naložb
– račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojni programov, kadrovski načrt in program prodaje so priloga k temu odloku in se objavijo na oglasni deski občine ter na spletni strani občine.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije
6. prihodki ožjih delov občine.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditev pravic porabe in 1. odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
O prerazporeditvah v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča organ, ki je s statutom občine določen za zastopanje krajevne skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, se v letu 2006 oblikuje v višini 1.000.000,00 SIT.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine dovoljenega zadolževanja.
V letu 2006 se javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, ne smejo dolgoročno zadolževati ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
5. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2006-25/02
Kozje, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost