Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1715. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2006, stran 4266.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 50/02, 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 68/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/02, 16/02, 51/02, 108/03, 100/05), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2006
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, programska struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju kontov.
2. člen
Pomen uporabljenih pojmov:
A. Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah imajo po tem odloku enak pomen.
B. Pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan;
2. področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika;
6. podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
7. konto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
II. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Poskupina kontov          |  Proračun leta|
|    |                      |      2006|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |    3.943.648|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |    2.393.680|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI               |    1.638.591|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček       |    1.140.865|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje           |     402.055|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve    |     95.671|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki               |        0|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI              |     755.089|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |     438.051|
|    |premoženja                 |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine          |      6.900|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni              |       950|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     216.860|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki         |     92.328|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI             |     63.737|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     63.737|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog        |        0|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |        0|
|    |nematerialnega premoženja          |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |     29.345|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije in darila od domačih  |     29.345|
|    |pravnih oseb                |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije in darila od domačih  |        |
|    |fizičnih oseb                |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI             |    1.456.886|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih      |     825.475|
|    |javnofinančnih institucij          |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz  |     631.411|
|    |sredstev EU                 |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |    5.050.660|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               |    1.267.916|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |     245.614|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |     39.835|
|    |varnost                   |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |     910.350|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti         |      9.632|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve                 |     62.485|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              |    1.397.589|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije               |     34.500|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in        |     607.261|
|    |gospodinjstvom               |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |     128.632|
|    |ustanovam                  |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi      |     627.196|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino        |        0|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI            |    1.864.406|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev   |    1.864.406|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |     520.749|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |     185.883|
|    |fiz.osebam, ki niso pr.up.         |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |     334.866|
|    |uporabnikom                 |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)       |   –1.107.012|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)          |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |                      |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |       300|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH        |       300|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil      |       300|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev       |        0|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |        0|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)            |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        0|
|    |DELEŽEV                   |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila              |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |        |
|    |privatizacije                |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |       300|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |                      |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |     270.281|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     270.281|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje           |     270.281|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     22.171|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA               |     22.171|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga        |     22.171|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    |    -858.602|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |        |
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     248.110|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)        |    1.107.012|
+--------+--------------------------------------------+----------------+
Negativno stanje sredstev na računu leta 2006 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2005.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in kontih. Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov, ki jih sestavljajo projekti. Posebni del proračuna in načrti razvojnih programov so priloga temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine.
4. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2006 izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 10.000 tisoč tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog oddelka za finance, plan in analize.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna.
6. člen
Občina Jesenice v letu 2006 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2006 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
8. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova o okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prihodki od počitniške dejavnosti;
7. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
8. lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti);
9. sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.
9. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
10. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000.000 tolarjev na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
14. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom v okviru zadnjega sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru neposrednega proračunskega uporabnika odloča župan neomejeno.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah izven zgornjih določb odloča župan po predhodnem soglasju občinskega sveta.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PREVZEMANJE OBVEZNOSTI
21. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz četrtega in petega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
22. člen
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.
23. člen
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle v okviru svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v proračunu občine.
VI. PRORAČUNSKI NADZOR
24. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom ter nad popolnim, pravilnim in pravočasnim pobiranjem prihodkov iz njihovih pristojnosti.
25. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
VII. ZADOLŽEVANJE
26. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
27. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do 31. decembra.
28. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
29. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javno podjetje) se v letu 2006 ne morejo zadolževati.
30. člen
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
VIII. POROČANJE
31. člen
Neposredni uporabnik pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
32. člen
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Če bo v letu 2007 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2005
Jesenice, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost