Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2005, stran 4310.

Na podlagi določil 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter skladno s 18. členom Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na svoji 26. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2005 izkazuje:
-------------------------------------------------------------------------
                                v 1000 SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
-------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1.332.892
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   620.184
70  DAVČNI PRIHODKI                       546.590
   700 Davki na dohodek in dobiček               441.691
   703 Davki na premoženje                   52.092
   704 Domači davki na blago in storitve            52.807
   706 Drugi davki                          0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      73.594
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       18.547
   711 Takse in pristojbine                   3.577
   712 Denarne kazni                        454
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           2.534
   714 Drugi nedavčni prihodki                 48.482
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     266.528
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          14.450
   721 Prihodki od prodaje zalog                   0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev                    252.078
73  PREJETE DONACIJE                        860
   730 Prejete donacije iz domačih virov              860
   731 Prejete donacije iz tujine                  0
   732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč         0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     445.320
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  445.320
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
   sredstev proračuna Evropske unije                 0
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.428.843
40  TEKOČI ODHODKI                       254.027
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            70.995
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        11.739
   402 Izdatki za blago in storitve              168.188
   403 Plačila domačih obresti                  2.260
   409 Rezerve                           845
41  TEKOČI TRANSFERI                      439.195
   410 Subvencije                        28.760
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        270.759
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     38.053
   413 Drugi tekoči domači transferi              101.623
   414 Tekoči transferi v tujino                   0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    651.287
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           651.287
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   84.334
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki        69145
   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom     15.189
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)                   -95.951
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina
   IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          11.669
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                11.669
   750 Prejeta vračila danih posojil              11.669
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELELŽEV      1.842
   440 Dana posojila                         0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      1.842
   443 Povečanje namenskega premož.v jav. Skladih
   drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo
   premoženje v svoji lasti                     0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            9.827
 
C.) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina
50  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   78.739
   500 Domače zadolževanje                   78.739
55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  3.426
   550 Odplačila domačega dolga                 3.426
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 -10.811
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              75.313
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)           95.951
   Stanje sredstev na računih 31. 12. 2004           37.978
   Kumulativni presežek                     27.167
Sredstva kumulativnega presežka v višini 27.167.673 SIT se kot sredstva na računu prenesejo v naslednje leto.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik izhaja iz analitičnih evidenc naslednjih bilanc: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, saldo računa financiranja, bilanca stanja. Priloga oziroma sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2005 so tudi poslovna poročila.
4. člen
Stanje sredstev rezervnega sklada Občine Vojnik znaša 9.497.631 SIT, rezervacija sredstev iz naslova takse za obremenjevanje voda znaša 2.696.027 SIT.
5. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0015-5/2006-9
Vojnik, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost