Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1729. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006, stran 4282.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02) in 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v tisoč|
|    |                       |    tolarjev|
+------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov               |    Proračun|
|                           |   leta 2006|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |   1.087.850|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |PRIHODKI (70+71)               |    630.514|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                |    449.159|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček        |    355.960|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje            |     52.456|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve     |     40.743|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI               |    181.355|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |    164.885|
|    |premoženja                  |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine           |     1.188|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni               |      282|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki          |     15.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI              |     79.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje stanovanj       |     58.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |     21.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE               |     25.560|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov     |     25.560|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI              |    138.652|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih       |    138.652|
|    |javnofinančnih institucij           |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      |    214.124|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za    |     32.333|
|    |strukturno politiko              |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |786 Druga prejeta sredstva iz proračuna    |    181.791|
|    |Evropske unije                |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         |   1.110.146|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                |    206.903|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |     44.297|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost|     6.789|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve       |    150.517|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve                  |     5.300|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI               |    260.759|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije                |     5.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |    160.400|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in  |     33.069|
|    |ustanovam                   |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi       |     62.290|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI             |    591.484|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |    591.484|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |     51.000|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |431 Inv. trans. pravnim in fizičnim osebam, ki|     33.500|
|    |niso pror. uporabniki             |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim   |     17.500|
|    |uporabnikom                  |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.  |    –22.296|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |                       |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV              |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA                 |       0|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|    |                       |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA              |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE                 |       0|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                |       0|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      |    –22.296|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |        |
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)         |       0|
+-------+----------------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |    –22.296|
+------------------------------------------------------+---------------+
|Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta |     22.296|
+------------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren -Kostanjevica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Taksa za obremenjevanje voda,
– Prihodki od prejetih sredstev za prekomejno sodelovanje INTERREG III A,
– Prihodki krajevne skupnosti Miren (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin),
– Prihodki krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin).
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan najkasneje v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta in objava ni potrebna.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Pri investicijskih projektih, kjer so poleg občinskega proračuna predvideni drugi viri financiranja se črpanje občinskih lastnih sredstev vrši v sorazmernem deležu glede na pridobljena sredstva iz drugih virov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 1 mio SIT za 20%
– od 1 do 5 mio SIT za 15%
– nad 5 mio SIT za 10%.
Županu se dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska na naslednjih podprogramih in postavkah:
– 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: postavka plače poklicih funkcionarjev
– 06039001 Administracija občinske uprave: postavke plače, podjemne pogodbe, študentski servis, zunanji strokovni sodelavci, javna dela
– 19029001 Vrtci: postavki vrtec Miren in ostali vrtci
– 19039001 Osnovno šolstvo: postavka osnovna šola Miren.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000.000,00 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina bo v letu 2006 odhodke usklajevala s prihodki. V kolikor pa to ne bo mogoče se bo občina zadolžila v skladu z zakonom.
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. V kolikor pa bi bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor, ki dvakrat letno pripravi poročilo občinskemu svetu.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren-Kostanjevica v letu 2007, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju do sprejetja proračuna za leto 2007 oziroma v skladu z akti občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/2006
Miren, dne 28. marca 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost