Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1708. Odlok o plakatiranju v Občini Grad, stran 4261.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, odl. ustavnega sodišča, objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03, 77/04 in 21/06) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06), je Občinski svet Občine Grad na 20. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
ODLOK
o plakatiranju v Občini Grad
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Grad ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Območje izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Grad.
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s soglasjem občinskega sveta in z njim sklene ustrezno pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec prevzeme odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Lokacijo, vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi občinski svet na predlog župana oziroma občinske uprave. Kdor želi postaviti plakatno mesto, si mora pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, soglasje lastnika zemljišča oziroma stavbe in Občinske uprave Občine Grad.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljavca poslovnih prostorov.
Metanje in zatikanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku treh dni odstraniti vse plakate in transparente, ki oglašujejo prireditve, ki so se že zgodile ter vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali pooblaščeno osebo.
6. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja in reda, določbe tega odloka.
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji in potrdi občinski svet.
8. člen
Občina Grad s tem odlokom določa, da so vsa društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna, oproščena plačila stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti plakatiranje usklajeno s 4., 5. in 10. členom tega odloka.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na Občinski upravi Občine Grad in zanje v naprej plačati pristojbino.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na podračun občine.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizične pravne osebe, v katero korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na Občinski upravi Občine Grad.
11. člen
Z denarno kaznijo 8.000,00 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta,
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan),
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov,
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki opravlja nadzor nad tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 8.000,00 SIT do 200.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba, ki krši določila zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000,00 SIT do 200.000,00 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen),
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4. člen),
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (5. člen),
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija in nadzorna služba (komunalni redar).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 227/2006
Grad, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost