Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2005, stran 4261.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01, 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 20. redni seji dne 21. marca 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
                                 v 1.000 SIT
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                     374.641 SIT
II.   Skupaj odhodki                     365.978 SIT
III.  Proračunski presežek (I. – II.)              8.663 SIT
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodanih
    kapitalskih deležev                     369 SIT
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV. – V.)               369 SIT
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII.  Zadolževanje proračuna
IX.   Odplačilo dolga                      4.312 SIT
X.   Neto zadolževanje (VIII. – IX.)             –4.312 SIT
XI.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
    (III. + VI. + X)                     4.720 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2005 se prenese med prihodke proračuna Občine Grad za leto 2006.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2005 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 244/2006
Grad, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti