Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1751. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Športno-rekreacijsko območje Lokave, stran 4308.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) ter sprejetih sklepov o omejitvi rabe prostora, namenjenega za občinske lokacijske načrte s št. 3500-0005/2006 z dne 31. 1. 2006, je Občinski svet Občine Škocjan na 27. redni seji dne 28. 3. 2006 sprejel
O D LO K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Športno-rekreacijsko območje Lokave
1. člen
Namen sprejetja odloka je zavarovanje izvedbe predvidenih prostorskih ureditev, ki so povzeti v 2. členu tega odloka, ker bi v nasprotnem primeru lahko bila izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma bi se bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali bi bili za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za športno-rekreacijsko območje Lokave so določena v odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01 in 19/01), kjer so površine namenjene za športno-rekreacijske dejavnosti.
3. člen
Meje območja omejene rabe prostora so vrisane na kopiji digitalnega katastrskega načrta v merilu 1:2000, ki je sestavni del tega odloka.
Na podlagi prejšnjega odstavka tega člena se najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka naredi zaznambo začasnih ukrepov v zemljiško knjigo za parcele št.: 1880/2, 1880/3, vse k. o. Stara vas.
Zaznamba v zemljiško knjigo se ne naredi za parcele št. 1893, 1888/4, 1888/2, 1888/3, 1888/1, 1883/1, 1883/3, vse k. o. Stara vas, ki se glede na prvi odstavek tega člena sicer nahajajo znotraj meje ureditvenega območja, predvidenem za športno-rekreacijske dejavnosti, vendar pa dejanska izvedba na njih ni predvidena.
4. člen
Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na območju, predvidenem za Športno-rekreacijsko območje Lokave so prepoved parcelacije zemljišč, prepoved prometa z zemljišči, prepoved urejanja trajnih nasadov in prepoved izvajanja gradenj. Izjeme veljajo samo za tiste gradnje, ki jih v 83. členu predvideva Zakon o urejanju prostora.
5. člen
Omejitev rabe prostora velja do sprejetja občinskega lokacijskega načrta oziroma do sprejetja sklepa občinskega sveta o drugi vrsti uresničitve javnega interesa v zvezi s predpisano namembnostjo območja oziroma najdlje štiri leta od uveljavitve tega odloka.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-0002/2006
Škocjan, dne 28. marca 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost