Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1696. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled, stran 4228.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 27. redne seje dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Bled.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
2. Vrste in obseg storitev javne službe
3. Obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe
6. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe
7. Vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
8. Nadzor nad opravljanjem javne službe
9. Globe za prekrške
10. Prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. Zagotoviti preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov
2. Zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz skupnega snovnega toka komunalnih odpadkov
3. Zagotoviti doseganje ciljev operativnih programov s področja ravnanja z odpadki
4. Povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe
5. Uveljaviti načelo: “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”
6. Zagotoviti izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Bled in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Bled in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Bled.
3. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov iz podskupine »drugi komunalni odpadki«, s klasifikacijskega seznama, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije.« Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov.
5. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.
6. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
7. Nevarne frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v prilogi 2 predpisa o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
8. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
9. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje (prevzemanje) komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
10. Obdelava komunalnih odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
11. Predelava komunalnih odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
12. Odstranjevanje komunalnih odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično – fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
13. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščeni zabojniki ali vrečke, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je običajno na zasebni površini.
14. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih in vrečkah.
15. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije.
16. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij.
17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije.
18. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Bled zagotavlja izvajanje javne službe v javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., za:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
6. člen
Izvajalec javne službe lahko v soglasju z Občino Bled določene storitve javne službe s pogodbo prenese na podizvajalca, ki je registriran v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
7. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Bled, tako da so storitve dostopne vsem povzročiteljem komunalnih odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– zagotovitev in vzdrževanje vozil za praznjenje zabojnikov in prevoz komunalnih odpadkov,
– zagotovitev premične zbiralnice za zbiranje nevarnih frakcij,
– zagotovitev zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalne odpadke,
– zagotovitev vrečk, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo mešane komunalne odpadke in ločene frakcije,
– zagotovitev prostora in opreme za zbiralnice ločenih frakcij, ureditev zbiralnic in njihovo vzdrževanje,
– zagotovitev prostora in opreme za zbirni center, ureditev zbirnega centra in njegovo vzdrževanje,
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter zagotavljanje obdelave, predelave in odstranjevanja teh odpadkov,
– prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru ter zagotavljanje obdelave in predelave teh odpadkov,
– prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter zagotavljanje obdelave, predelave in odstranjevanja teh odpadkov,
– prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij ter zagotavljanje obdelave, predelave in odstranjevanja teh odpadkov,
– izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v zbirnem centru,
– pranje zabojnikov,
– evidentiranje števila praznjenj zabojnikov na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih frakcij ter količine prevzetih odpadkov (v m3 ali kg) v zbirnem centru,
– izdelava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s predpisi,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom, v skladu s predpisi,
– vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje in objavljanje podatkov, v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki,
– redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način,
– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Na celotnem območju Občine Bled je obvezno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Bled in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, počitniško hišo ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
Povzročitelj komunalnih odpadkov mora skleniti z izvajalcem javne službe pogodbo o ravnanju z odpadki, razen v primeru, če je povzročitelj gospodinjstvo.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lastnika, uporabnika ali upravljavca stavbe, če lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
11. člen
Komunalne odpadke zbirajo njihovi povzročitelji v skladu s tem odlokom, letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled ter navodili izvajalca javne službe.
Komunalne odpadke prevzema izvajalec javne službe s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov in nalaganje odpadkov v vrečkah ter prevoz in razlaganje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja odpadkov.
Izvajalec javne službe prazni tipizirane zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži mesta prevzemanja komunalnih odpadkov in ne poškoduje zabojnikov.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja ali njegove okolice, mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev komunalnih odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
Obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
12. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane zabojnike na kolesih,
2. tipizirane kontejnerje in
3. tipizirane plastične vrečke.
Tipi in velikosti zabojnikov ter vrečk za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnih mestih, zabojnikov za prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ter kontejnerjev v zbirnem centru so določeni v letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
13. člen
Prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke je lahko na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz 32. člena tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz teh odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnikov največ 5 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
14. člen
Ime in naslov uporabnika storitev javne službe, način prepuščanja odpadkov mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij, tip, velikost in število zabojnikov ter vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij določita povzročitelj odpadkov in izvajalec javne službe za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ti odpadki, skladno z letnim programom ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročitelja, strukturo, vrsto in količino odpadkov ter frekvencami odvozov odpadkov.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest komunalnih odpadkov.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
15. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij in
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v stavbi.
Sprememba se lahko nanaša na ime in naslov uporabnika ter velikost in število zabojnikov ter vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tretjega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tretjega odstavka tega člena.
16. člen
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor ali najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe z vpisom v register prevzemnih mest.
17. člen
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko zabojniki in vrečke za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij na prevzemnem mestu le v času, ki je z letnim koledarjem odvozov določen za njihov prevzem.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
18. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji ločenih frakcij prepuščajo le – te morajo biti na posameznem območju Občine Bled postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij, ki se zbirajo v zbiralnicah, tipe, velikosti in število zabojnikov v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij, določene pa so tudi v letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
19. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerem so določene tudi vrste nevarnih frakcij, ki se prevzemajo s premično zbiralnico.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
20. člen
Za čas do oddaje komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe mora povzročitelj odpadkov, lastnik, uporabnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki oziroma vrečke za prepuščanje odpadkov nameščeni na zbirnem mestu, v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo odpadke.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lastnika, uporabnika ali upravljavca stavbe, če lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
21. člen
Načrtovalci prostora, investitorji ali projektanti morajo pri načrtovanju novih oziroma prenovi ter spremembah namembnosti obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov, stanovanjskih sosesk in naselij ter drugih stavb, kjer bodo nastajali odpadki, upoštevati pogoje tega odloka in določiti zbirna in prevzemna mesta v skladu s projektnimi pogoji, za katere zaprosijo izvajalca javne službe, na podlagi projektnih rešitev pa izvajalca javne službe zaprosijo za izdajo soglasja.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe takrat, če izda projektne pogoje in soglasja v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili prejšnjega odstavka tega odloka.
22. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se izvaja po letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga za vsako leto do 15. decembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Občine Bled.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
23. člen
V primeru izpada prevzemanja komunalnih odpadkov po programu ravnanja s komunalnimi odpadki, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem teh odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno in o novih terminih obvestiti povzročitelje odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
24. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati število praznjenj posameznih zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov ter sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
25. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov in vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij. V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti občinskemu redarju Občine Bled.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
26. člen
Velikost in število zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij uporabniki storitev javne službe menjajo, na svoje stroške.
27. člen
Informacijo o številu odvozov in datumih prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov v vsakem naselju, skladno z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki, prejmejo povzročitelji odpadkov od izvajalca javne službe v obliki letnega koledarja v mesecu decembru za naslednje leto.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
28. člen
Če imajo povzročitelji komunalnih odpadkov občasno več mešanih komunalnih odpadkov ali ločenih frakcij, morajo le – te odložiti v zabojnike ali vrečke za zbiranje teh odpadkov ter ravnati v skladu z določili tega odloka ali jih prepustiti v zbirnem centru.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
29. člen
V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa za specialna vozila izvajalca, si mora povzročitelj v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe. Povzročitelji na to mesto dostavijo tudi kosovne odpadke.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
30. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, si mora sam nabaviti tipiziran zabojnik za zbiranje teh odpadkov, ki mora biti ustrezne velikosti, glede na pričakovane količine odpadkov in frekvence odvozov.
Pred vselitvijo v stanovanjsko hišo mora uporabnik storitev obvestiti izvajalca o datumu vselitve in številu članov gospodinjstva oziroma oseb v stavbi.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
31. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti izvajanje storitev in zagotoviti opremo, ki je določena v 8. členu tega odloka, razen:
– prostor za zbiralnice ločenih frakcij,
– prostor za zbirni center,
– prostor za odstranjevanje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih zagotovi Občina Bled.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
32. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 3 m, svetla višina pa 4 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
33. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da ločeno zbirajo in prepuščajo čim več ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v premični zbiralnici in zbiralnici nevarnih frakcij ter zbirnem centru.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
34. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– nastale komunalne odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja in jih odlagati v zabojnike in vrečke, ki so v skladu z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki namenjeni za prevzemanje posameznih vrst komunalnih odpadkov,
– dostaviti mešane komunalne odpadke in ločene frakcije v zabojnikih in vrečkah izvajalcu javne službe na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki,
– prepuščati kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in zbirnem centru,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij,
– hraniti komunalne odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih in vrečkah na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbiralnici nevarnih frakcij ali v zbirnem centru, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
– sami zagotoviti zabojnike in vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, v skladu s pričakovanimi količinami nastajajočih odpadkov in frekvencami prevzemov,
– v primeru potreb sami zamenjevati zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij,
– sami zagotoviti zadostno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v primeru povečanih količin teh odpadkov ali zaradi nedostopnosti specialnega vozila izvajalca, v skladu s pričakovanimi količinami teh odpadkov,
– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu javne službe,
– plačevati storitve javne službe.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
35. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati ločenih frakcij med mešane komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov,
– odložiti ali zliti odpadke v zabojnike, ki z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki niso določeni za prevzemanje teh vrst odpadkov in
– pisati ali lepiti plakate na zabojnike za komunalne odpadke.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
36. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prevzemanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
37. člen
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov morajo na dan prevzemanja teh odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjene prevzemanju teh odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov (do 6. ure zjutraj).
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki namestijo nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ne smejo odlagati mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ob zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju teh odpadkov.
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, v času praznikov ali, če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje teh odpadkov polni, mora povzročitelj teh odpadkov prepuščati te odpadke v zabojnikih in vrečkah, ki so namenjene prepuščanju teh odpadkov in glede prepuščanja teh odpadkov ravnati skladno z določili tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem centru.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe, če ravna v nasprotju z določili petega odstavka tega člena.
38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij.
Če prepuščanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznujejo za prekršek povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, če ravnajo v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, kot povzročitelja komunalnih odpadkov, katerega dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, če ravnajo v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
39. člen
Lastniki, uporabniki ali upravljavci nove ali obnovljene stavbe morajo prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe zato, da se dogovorijo o številu potrebnih zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek izvajanja in uporabe storitev javne službe.
Lastnikom, uporabnikom ali upravljavcem iz prejšnjega odstavka tega člena mora pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lastnika, uporabnika ali upravljavca stavbe, če lastnik, uporabnik ali upravljavec stavbe ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
40. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe občinskega redarja Občine Bled.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo občinskega redarja Občine Bled, odredi odstranitev komunalnih odpadkov.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka tega člena.
41. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi pa morajo organizatorji prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame zbrane odpadke.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznujejo za prekršek organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če ravnajo v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator prireditev ravna v nasprotju z določili tega odloka.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
42. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna Občine Bled,
– iz drugih virov.
IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
43. člen
Cena storitev javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve uporabniku storitev javne službe.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
44. člen
Cene storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine Bled na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca javne službe in se oblikujejo v skladu s tarifnim sistemom in veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Enota količine storitev javne službe je masna enota 1 kg prevzetih komunalnih odpadkov.
Če se pri izvajanju storitev javne službe prevzeti odpadki ne tehtajo, se za enoto količine storitev javne službe uporablja 1 m3 zabojnika ali vrečke, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
Ceno storitev javne službe sestavlja lastna cena storitev in cena za uporabo infrastrukture.
Če je izvajalec javne službe zavezanec za plačevanje okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja, se plačila teh dajatev obračunajo posebej.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
45. člen
Uporabnikom storitev javne službe se opravljene storitve obračuna na podlagi količine opravljenega dela v obračunskem obdobju, ki je obdobje celotnega tekočega meseca.
Osnova za obračun količine opravljenega dela v obračunskem obdobju je količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov:
– na prevzemnih mestih, ki je določena s:
– prostornino zabojnika in številom prevzemov v tekočem koledarskem mesecu oziroma
– številom vrečk v tekočem koledarskem mesecu;
– v zbirnem centru, na podlagi ugotovljene količine (v m3).
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
46. člen
Ne glede na izračun višine plačila za opravljeno storitev javne službe iz prejšnjega člena, se uporabniku storitev obračuna sorazmeren delež stalnih stroškov, obračunan na podlagi lastne cene javne službe in sorazmeren delež stroškov, obračunan v okviru cene za uporabo infrastrukture, na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo to področje.
47. člen
V primeru, da povzročitelj ne omogoči evidentiranja števila praznjenj posameznega zabojnika, se mu obračuna maksimalno število praznjenj istega zabojnika v koledarskem mesecu, ki je določeno s koledarjem odvozov komunalnih odpadkov.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
48. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
49. člen
Obračun storitev javne službe uporabnikom storitev izvaja izvajalec javne službe na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu za oblikovanje in obračun storitev opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled, s sklepom o višini posameznih tarifnih postavk.
Pravilnik in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme Občinski svet Občine Bled na predlog izvajalca javne službe.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni izvajalcu javne službe posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki (naslov, dejavnost, velikost zabojnika …) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji komunalnih odpadkov v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcem ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja komunalnih odpadkov.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v nasprotju z določili tretjega odstavka tega člena.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
50. člen
V lasti ali v najemu Občine Bled in izvajalca javne službe so objekti, naprave ter oprema zbirnega centra.
51. člen
V lasti ali upravljanju izvajalca javne službe so:
– vozila za prevzemanje in prevoz komunalnih odpadkov, pranje zabojnikov ter evidentiranje števila praznjenj zabojnikov ter
– zabojniki za zbiranje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij.
52. člen
Oprema, ki jo uporabljajo uporabniki storitev javne službe in je v njihovi lasti ali najemu so zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij na prevzemnih mestih.
XII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
53. člen
Nadzor nad opravljanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, občinski inšpektorji in občinski redarji, vsi v okviru delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom.
V primeru neupoštevanja določil tega odloka, so izvajalci dolžni povzročitelje prijaviti pristojni inšpekcijski službi.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili drugega in tretjega odstavka tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili drugega in tretjega odstavka tega člena.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za opravljanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
55. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi izvajalec javne službe in obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe,
– vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje,
– ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov, glede na lokacijo prevzemanja,
– številu in razmestitvi prevzemnih mest komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, lokacij premičnih zbiralnic nevarnih frakcij, lokaciji zbiralnice nevarnih frakcij ter lokaciji zbirnega centra,
– tipih, velikostih in številu zabojnikov in vrečk za prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– opremljenosti in ureditvi zbiralnic ločenih frakcij,
– opremljenosti in ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja,
– ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih občasno povečanih količin,
– frekvencah in časovnem razporedu prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov,
– prevzetih količinah in vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij ter v zbirnem centru v preteklem letu, ločeno po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
– načrtovani letni količini prevzetih komunalnih odpadkov po posameznih vrstah komunalnih odpadkov, na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru, ločeno po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
– načinu dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
– načinu prodaje vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
– opremi in napravah, ki jih bo izvajalec nabavil v letu programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
– načinu evidentiranja števila praznjenj posameznih zabojnikov ter količin prevzetih odpadkov v zbirnem centru,
– načinu in časovnem razporedu pranja zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov in drugih vzdrževalnih delih na zabojnikih v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– načinu obveščanja uporabnikov storitev javne službe,
– stroških in virih financiranja izvedbe letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
56. člen
Do ureditve zbirnega centra se mešani komunalni odpadki, ločene frakcije in kosovni odpadki prevzemajo v začasnem zbirnem centru na Rečiški cesti 2, na Bledu.
Določila tega odloka, ki se nanašajo na oddajanje nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij, se pričnejo uporabljati z dnem obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij, ki bo zgrajena v sklopu zbirnega centra na Mlinu.
57. člen
Izvajalec javne službe še naprej izvaja javno službo na vseh dostopnih poteh oziroma cestah, na katerih že poteka odvoz odpadkov, na dan sprejema tega odloka.
Pred uveljavitvijo tega odloka določena prevzemna mesta, ki glede lokacije in ureditve ne ustrezajo določilom 32. člena tega odloka, mora izvajalec s sodelovanjem povzročitelja prilagoditi določilom tega odloka v roku 12 mesecev od njegove uveljavitve.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
58. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na evidentiranje števila praznjenj zabojnikov, se uporabljajo od časa, ko se zagotovijo tehnične možnosti ter prilagodi tarifni sistem, kar pa se določi z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki.
59. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu za oblikovanje in obračun storitev opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled in sklep o višini posameznih tarifnih postavk, pripravi izvajalec javne službe najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
60. člen
Srednjeročni Program gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za obdobje od 2006 do konca leta 2009, pripravijo strokovne službe Občine Bled in izvajalec javne službe, sprejme pa Občinski svet Občine Bled, najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Z globo 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v nasprotju z določili tega člena.
61. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 71/99, 92/00).
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-1/2006
Bled, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost