Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1719. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol južni del, stran 4273.

Na podlagi 12., 17. in 27. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 8. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje
B 20 Stol južni del
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol južni del
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol južni del. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg občinskega lokacijskega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določiti merila in pogoje ter ukrepe v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev, sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
Za celotno območje B 20 Stol je bil sprejet Program priprave lokacijskega načrta območja B 20 Stol (Uradni list RS, št. 42/03), ki je bil razveljavljen v Uradnem listu RS, št. 2/06.
Strokovne službe Občine Kamnik so se odločile, da se za celotno območje B 20 Stol pripravita dva ločena lokacijska načrta in sicer B 20 Stol in B 20 Stol južni del, ki bosta usklajena z osnovnimi izhodišči za urejanje območja Stola na Duplici glede prometne in komunalne infrastrukturne ureditve. Ločena izdelava občinskih lokacijskih načrtov je v skladu z 72. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), ki določa, da se z občinskimi lokacijskimi načrti določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in da se občinski lokacijski načrti pripravijo za prostorske ureditve, za katere so znani financerji.
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol južni del so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 – dopolnitev 2002, (Uradni list RS, št. 90/02). Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Območje B 20 Stol južni del je predvideno za gradnjo novega nakupovalnega središča in za nadomestno gradnjo gasilskega doma.
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) določajo meje in namembnost območja B 20 Stol. Južni del območja se oblikuje kot del južnega mestnega središča, ki predstavlja južni vstop v mesto. Osnovni predviden program je nakupovalno središče, povezano s športnimi površinami ob Kamniški Bistrici južno od obvoznice in območjem poslovnega centra med Kamniško progo in Ljubljansko cesto ter gasilski dom.
Občinski lokacijski načrt se pripravi v skladu z Zakonom o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter drugimi pravnimi akti in smernicami nosilcev urejanja prostora.
Z občinskim lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav, rešitve infrastrukturnega urejanja, varstva okolja in ohranjanja narave.
Občinski lokacijski načrt mora upoštevati predvideno novogradnjo krožišča Ljubljanske ceste in obvoznice. Za predvideni glavni uvoz v območje občinskega lokacijskega načrta B 20 Stol in območje lokacijskega načrta B 20 Stol južni del mora investitor izdelati potrebne strokovne podlage – prometno študijo.
3. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje B 20 Stol južni del obsega območje med obstoječimi proizvodnimi in drugimi objekti na severu, Kamniško Bistrico na vzhodu, obvoznico na jugu in Ljubljansko cesto na zahodu.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta je Občina Kamnik, oddelek za okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice pred začetkom priprave občinskega lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenem predlogu so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 36, 1230 Domžale,
– Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Če se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Če kateri od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh ne poda smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne poda mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Za območje B 20 Stol so izdelane strokovne podlage s področja varstva okolja in prometnega urejanja ter idejna ureditvena situacija območja, ki se dopolnijo in uskladijo z upoštevanjem programa investitorja južnega dela območja in smernic nosilcev urejanja prostora.
Občinski lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– dopolnjenih in usklajenih že izdelanih strokovnih podlag iz prejšnjega odstavka,
– idejnih rešitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora,
– temeljnega geodetskega načrta.
Če se med pripravo občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, v sodelovanju s pripravljavcem.
Rešitev prostorske ureditve območja mora biti usklajena s prostorsko rešitvijo območja B 20 Stol severno od obravnavanega območja.
7. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/4) kot tudi morebitne druge geodetske podlage pridobi investitor.
8. Roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta:
– pristojni organ Občine Kamnik v 15 dneh pripravi stališča in priporočila do usmeritev prve prostorske konference,
– pristojni organ Občine Kamnik v 15 dneh pridobi mnenje MOP o potrebnosti izvedbe postopka celostne presoje vplivov na okolje,
– izbrani načrtovalec pridobi, po pooblastilu Občine Kamnik, smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, ki jih podajo v 30 dneh po prejemu vloge,
– načrtovalec in druge strokovne službe v 45 dneh izdelajo potrebne strokovne podlage,
– načrtovalec izdela delovni predlog OLN v 60 dneh po potrditvi strokovnih podlag,
– župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo OLN,
– občinski svet s sklepom javno razgrne predlog OLN. Med javno razgrnitvijo se izvede javna obravnava,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času javne razgrnitve predloga OLN. Občina Kamnik v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge,
– pripravljavec, v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem, preuči pripombe in predloge. Načrtovalec pripravi predlog strokovnih stališč v roku 15 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov,
– pristojni organ občine zavzame stališča do pripomb in predlogov,
– na osnovi stališč Občine Kamnik do predlogov in pripomb, načrtovalec v 30 dneh dopolni predlog OLN,
– načrtovalec posreduje, po pooblastilu Občine Kamnik, dopolnjen predlog pristojnim nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v 30. dneh podajo mnenje,
– župan posreduje dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v sprejem,
– po sprejetju, se odlok objavi v Uradnem listu RS,
– načrtovalec pripravi končne elaborate po objavi odloka v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev, izdelavo geodetskega načrta in izdelavo prostorskega akta prevzame investitor.
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-4/2005-5/6
Kamnik, dne 8. marca 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost