Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1722. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2006, stran 4277.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. ter 94. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03), je Občinski svet Občine Kuzma na 20. redni seji dne 24. februarja 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Kuzma za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki, opravlja Občina Kuzma.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Kuzma so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Proračun Občine Kuzma za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-----------------------------------------------+----------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |   V tisoč  |
|      |                        |   tolarjev  |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |proračun 2006  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |   353.939  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |   171.385  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |70 DAVČNI PRIHODKI                |    44.456  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček         |    30.109  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje             |    11.696  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve      |    2.651  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki                 |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                |    97.183  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od      |    84.930  |
|     |premoženja                    |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine             |    2.553  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni                |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki           |    9.700  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI               |    4.150  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog          |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in       |    4.150  |
|     |nematerialnega premoženja            |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                 |     500  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov      |     500  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine          |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI               |   207.650  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih        |   207.650  |
|     |javnofinančnih institucij            |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |   379.802  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                  |   140.621  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in dodatki – zaposleni         |    24.227  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |    7.431  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve         |    75.120  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti           |    6.290  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve                   |    27.553  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                 |    79.394  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije                  |     200  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |    39.350  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in    |    21.297  |
|     |ustanovam                    |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi        |    18.547  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino          |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI              |   153.850  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |   153.850  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |    5.936  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |430 Investicijski transferi drugim ravnem    |    4.436  |
|     |države                      |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in fiz.   |    1.500  |
|     |osebam                      |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI    |   –25.863  |
|     |PRIMANJKLAJ)                   |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |                         |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |     850  |
|     |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)           |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |     850  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil        |     850  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |751                       |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |752                       |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV    |        |
|     |(440+441+442)                  |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila                |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |        |
|     |privatizacije                  |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |     850  |
|     |KAPIT.DELEŽEV (IV.-V.)              |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |                         |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                   |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje             |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)              |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                 |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga           |      0  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       |   –25.013  |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |        |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)   |    25.863  |
+---------+-------------------------------------------------+----------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, samoprispevki in drugi prihodki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
V proračunsko rezervo se izloča 1,5% prihodkov proračuna, za splošno proračunsko rezervacijo pa 0,5% prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog občinske uprave župan, o porabi proračunske rezerve v drugih primerih pa občinski svet s posebnim odlokom.
10. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O tem obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 403-02/05-14-MM
Kuzma, dne 7. aprila 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost