Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1723. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, stran 4279.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma na 21. redni seji dne 7. aprila 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov
1. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori na območju Občine Kuzma, ki so v lasti Občine Kuzma, se oddajo v najem v skladu z določili tega pravilnika.
2. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori se oddajo v najem s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88), prostorski izvedbeni akt za posamezno območje in ta pravilnik.
3. člen
O oddaji poslovnih stavb in prostorov odloča Občinski svet Občine Kuzma.
4. člen
Poslovne stavbe in prostori se oddajo v najem s pogodbo na osnovi javnega natečaja tj. z javnim zbiranjem ponudb ali neposredno s pogodbo za določen ali nedoločen čas.
5. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem pisnih ponudb. Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskih glasilih Naše novine ali Novičke.
6. člen
Javni natečaj mora vsebovati:
– naziv in sedež najemodajalca,
– podatke o poslovnem prostoru oziroma stavbi,
– podatke o možni namembnosti poslovnega prostora oziroma stavbe,
– višino minimalne najemnine ter višino, način in delež sovlaganja pri obnovi poslovnega prostora oziroma stavbe,
– rok za predložitev pisnih ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– rok za sklenitev najemne pogodbe in ali se pogodba sklepa za določen ali nedoločen čas,
– druge pogoje določene v skladu s politiko poslovnih prostorov in stavb v občini in v skladu s pogoji urejanja prostora.
7. člen
Če je poslovna stavba ali prostor zaščiten z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov za območje Občine Kuzma, mora javni razpis vsebovati tudi pogoje, ki jih zahteva Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
8. člen
Ponudnikom, ki so se udeležili razpisa, zagotavljajo prednost merila po naslednjem vrstnem redu:
1. ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti
2. višina ponujene najemnine
3. opravljanje redne dejavnosti kot edine dejavnosti
4. odstotek vlaganja v obnovo
5. čas stalnega prebivališča v Občini Kuzma
6. čas dela v Občini Kuzma
7. število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem
8. rok, v katerem namerava odpreti poslovni prostor oziroma začeti z opravljanjem dejavnosti.
9. člen
Vrstni red ponudnikov na osnovi meril iz 8. člena tega pravilnika pripravi komisija imenovana s strani župana občine. O izbiri ponudnika po tem pravilniku obvesti Občinska uprava pisno vse ponudnike, ki so se udeležili javnega natečaja, v roku 8 dni, ki ga določa razpis.
10. člen
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja ima pravico vložiti ugovor županu občine Kuzma v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.
Župan občine Kuzma mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev župan Občine Kuzma je dokončna.
11. člen
Poslovna stavba ali prostor se lahko odda v najem neposredno s pogodbo v naslednjih primerih:
– preselitev najemnika iz poslovnega prostora zaradi rušenja zgradbe ali drugih gradbenih posegov v zgradbi ali pogodbe za določen čas,
– razširitev poslovnega prostora v isti stavbi,
– če sedanji najemnik prenaša svojo dejavnost na ožjega družinskega člana (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– če najemnik umre in namerava dejavnost nadaljevati ožji družinski član (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni bilo ponudnikov,
– v posebnih utemeljenih primerih, na predlog župana Občine Kuzma, ki ga potrdi Občinski svet Občine Kuzma.
12. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom enega leta,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– po veljavni zakonodaji za to področje v Republiki Sloveniji.
Občina lahko s sklepom odpove najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času ob upoštevanju pogodbenih in zakonskih določb. Sklep o odpovedi izda župan.
V sklepu o odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora najemnik izseliti iz poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora in ga praznega predmetov, urejenega in čistega izročiti občini.
13. člen
Višina najemnine za oddani poslovni prostor po tem pravilniku znaša 4 EUR/m2.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-1/2006-1
Kuzma, dne 7. aprila 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost