Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1701. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2005, stran 4243.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 24. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje
za leto 2005
1. člen
Občinski svet Občine Dobje sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2005 z naslednjimi postavkami:
                                (v 000 SIT)
-------------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki                         120.548
– skupni odhodki                          89.652
– proračunski presežek                       30.896
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev     0
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          32.200
– dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev   32.200
 
Izkaz računa financiranja
– zadolževanje                             0
– odplačila dolga                            0
– neto zadolževanje                           0
 
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2005
– vrednost aktive                         463.527
a) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju         325.840
b) kratkoročna sredstva                      137.687
– vrednost pasive                         463.527
a) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve       8.809
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti              454.718
-------------------------------------------------------------------------
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-5/2006-02
Dobje, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti