Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1714. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2005, stran 4265.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 50/02, 110/02), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in 90. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99, 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2005 so realizirani v naslednjih zneskih:
                                   v 000 SIT
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|Post.  |Opis              | Proračun| Krajevne | Konsolid. |
|    |                |     |  skup.  |  izkaz  |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|A.   |IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|I.   |Prihodki            |3.301.014|   17.362|  3.305.834|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|II.   |Odhodki             |2.985.242|   16.394|  2.989.094|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|III.  |Proračunski presežek      | 315.771|    968|   316.739|
|    |(primanjkljaj)         |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |     |      |      |
|    |NALOŽB             |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil  |   386|     0|     386|
|    |in prod. kap. deležev      |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje   |    0|     0|      0|
|    |kapitalskih deležev       |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in |   386|     0|     386|
|    |pov. kap. deležev        |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|VII.  |Skupni presežek (primanjkljaj) | 316.157|    968|   317.125|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|VIII.  |Zadolževanje          | 170.044|     0|   170.044|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|IX.   |Odplačilo dolgov        |  4.371|     0|    4.371|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|X.   |Neto zadolževanje        | 165.673|     0|   165.673|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|XI.   |Povečanje (zmanjšanje) sredstev | 481.830|    968|   482.799|
|    |na računih           |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih   | 376.888|   5.598|   382.486|
|    |konec preteklega leta      |     |      |      |
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
|XIII.  |Sredstva na računih       | 858.718|   6.566|   865.285|
+--------+--------------------------------+---------+-----------+------------+
3. člen
Sredstva v višini 2.854 tisoč tolarjev se v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2005, kot namenska sredstva razporedijo za počitniško dejavnost.
Sredstva v višini 542.727 tisoč tolarjev se namenijo za pokrivanje planiranega proračunskega primanjkljaja v letu 2006.
Sredstva v višini 891 tisoč, ki so v letu 2005 nakazane obresti za sredstva rezervnega sklada se izločijo in povečujejo sredstva rezervnega sklada.
Ostanek sredstev v višini 312.246 tisoč tolarjev se prenese na račun proračuna občine naslednjega leta.
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese na račun te krajevne skupnosti. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
+-------------------------------------------+----------------------+
|1. Stanje rezervnega sklada 1. 12. 2005  | 16.783 tisoč tolarjev|
+-------------------------------------------+----------------------+
|2. Oblikovanje v letu 2005 – obresti    |  891 tisoč tolarjev|
+-------------------------------------------+----------------------+
|3. Oblikovanje v letu 2005         | 20.000 tisoč tolarjev|
+-------------------------------------------+----------------------+
|4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2005  | 37.674 tisoč tolarjev|
+-------------------------------------------+----------------------+
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 19.152.634 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-96/04
Jesenice, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost