Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1697. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 4236.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS 119/03) je župan Občine Bled dne 11. 4. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev PUP)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PUP;
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP;
– način njihovega sodelovanja, njihove naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev PUP;
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP;
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembo in dopolnitev PUP)
Pravno podlago predstavlja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02), v katerem je obravnavano območje opredeljeno z oznako Ureditvene enote za gostinstvo (H), Hotel Astoria (H1).
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je sprememba in dopolnitev 21. člena Odloka, kjer so opredeljeni dopustni posegi in pogoji za oblikovanje objekta hotela Astoria, ki določajo pogoje urejanja za ureditveno enoto, ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Nameravana prostorska ureditev ne spreminja namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na zemljišče parc. št. 298/6, 300/4, 300/5, 300/6 in 301 k.o. Bled, ki so opredeljena kot stavbna zemljišča v ureditveni enoti H1, Hotel Astoria.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev vodi Občina Bled, Oddelek za okolje in prostor, Cesta svobode 13, 4260 Bled, na pobudo RS, Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,1000 Ljubljana, hotel Astoria Bled.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev izbere pobudnik za spremembo akta.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Kranj, Izpostava Radovljica, Kranjska 13, Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska 2, 4000 Kranj,
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
7. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj
8. Elektro Gorenjska, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
9. WTE d.o.o.;
10. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
11. Telemach d.o.o., Podružnica Gorenjske, Moste 26a, Žirovnica;
12. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c.7, Ljubljana;
13. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta Svobode 13, 4260 Bled;
14. Krajevna skupnost Bled;
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pred javno razgrnitvijo se v skladu z 28. členom in z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede predvidene prostorske ureditve, skliče in izvede druga prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soočijo s predlogi in mnenji naročnika in pripravljavca ter drugih nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02);
– analiza stanja ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev;
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično in arhitekturno ureditev;
– zasnova ureditve prometnega omrežja – proučitev navezave območja na obstoječo državno cesto;
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju (ureditev energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih ureditev);
– geološko-geotehnični pogoji;
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– načrt parcelacije;
– ocena o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje;
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave. Poleg naštetih se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine;
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave iz 5. člena tega programa priprave.
Načrtovalec bo izdelal vse dodatne potrebne strokovne podlage, ki bodo zahtevane s strani sodelujočih nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku se uporabijo variantne rešitve, ki jih pripravi ING – ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Podloga je geodetsko topografski načrt, ki mora vključevati tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ki jih izdela geodetsko podjetje in digitalni katastrski načrt, ki se pridobi pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(roki za postopek sprejemanja)
1. Dne 3. 4. 2006 je bila izvedena prva prostorska konferenca.
2. Župan sprejme program priprave.
3. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
4. Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni, oziroma rokih, ki jih določajo posebni zakoni, po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev PUP.
5. Načrtovalec v roku 60 dni po pridobitvi vseh podatkov s strani investitorja in podatkov o prostoru dni izdela geodetski načrt, strokovne podlage,variantne rešitve in osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
6. Variantne rešitve se predstavijo na Odboru za prostor in varstvo okolja.
7. Po izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev PUP pripravljavec v skladu z 28. členom ZUreP-1 skliče in izvede drugo prostorsko konferenco, datum, kraj in čas konference se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
8. Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP. Javna razgrnitev variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora najustreznejše rešitve mora trajati najmanj 30 dni.
9. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo. O razgrnitvi in javni obravnavi mora pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. Z javnim naznanilom se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti lastnike nepremičnin na območju obravnavanega prostorskega akta.
10. V času javne razgrnitve predlog sprememb in dopolnitev PUP obravnava tudi Občinski svet.
11. Po končani javni razgrnitvi pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP dopolni s stališči do pripomb in predlogov. Lastnike nepremičnin se pisno seznani s stališči do morebitnih pripomb in predlogov.
12. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo mnenja k v skladu s stališči do pripomb in predlogov dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP.
13. Načrtovalec izdela usklajen in dopolnjen predlog.
10. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V skladu z 40.-47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1 Uradni list RS, št. 41/04) je potrebno posredovati obvestilo MOPE o nameri sprememb in dopolnitev PUP, glede celovite presoje vplivov na okolje.
11. člen
(prostorski ukrepi)
Na obravnavanem območju ni predvidenih prostorskih ukrepov.
12. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Financer sprememb in dopolnitev akta je pobudnik za spremembo in dopolnitev: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,1000 Ljubljana.
13. člen
(končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-5/2006
Bled, dne 10. aprila 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti