Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1676. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1A), stran 4141.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije (ZBS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
Št. 001-22-44/06
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O BANKI SLOVENIJE (ZBS-1A)
1. člen
V celotnem besedilu Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) se besedilo »evro kot denarna enota Republike Slovenije« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »euro kot valuta Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(Cilji Banke Slovenije)
(1) Temeljni cilj Banke Slovenije je stabilnost cen.
(2) Če ni v nasprotju z zagotavljanjem cilja stabilnosti cen, Banka Slovenije podpira splošno ekonomsko politiko v skladu s cilji določenimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04).
(3) Pri zagotavljanju temeljnega cilja iz prvega odstavka tega člena in cilja iz drugega odstavka tega člena si Banka Slovenije prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence.«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(Druge naloge Banke Slovenije)
(1) Poleg nalog iz prejšnjega člena Banka Slovenije opravlja tudi druge naloge, zlasti:
1. ima in upravlja uradne devizne rezerve in drugo svoje premoženje;
2. upravlja drugo aktivo, ki ji je zaupana;
3. lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države ter kot predstavnik države v mednarodnih denarnih organizacijah;
4. vodi račune za Republiko Slovenijo in državne organe;
5. vodi račune za osebe javnega prava;
6. vodi račune za domače in tuje banke, vključno z bankami s sedežem v državah članicah Evropske unije, tuje države, vključno z državami članicami Evropske unije, tuje centralne banke, vključno s članicami Evropskega sistema centralnih bank, mednarodne organizacije, institucije Evropske unije, druge domače in tuje finančne organizacije ter druge udeležence na finančnem trgu in lahko sprejema v depozit njihova sredstva;
7. lahko sprejema v depozit sredstva oseb iz 4. in 5. točke tega odstavka;
8. lahko vodi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji za osebe iz 6. točke tega odstavka;
9. oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in skrbno poslovanje bank in hranilnic;
10. zagotavlja informacijski sistem za nemoteno opravljanje vseh svojih nalog;
11. opravlja naloge finančne, denarne, bančne in plačilnobilnačne statistike najmanj v mejah, potrebnih za delovanje Evropskega sistema centralnih bank, lahko pa opravlja tudi druge naloge finančne statistike;
12. lahko vzpostavi in vodi register bančnih kreditov in drugega finančnega premoženja;
13. opravlja plačilni promet za osebe iz 4., 5. in 6. točke tega odstavka;
14. bankam, hranilnicam in družbam za izdajanje elektronskega denarja lahko odobrava posojila ob ustreznem zavarovanju, upoštevajoč 101. in 102. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 21. člen Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04, v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB in ECB);
15. izvaja pregled nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov;
16. lahko upravlja sistem za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji.
(2) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije opravlja Banka Slovenije nalogo iz 3. točke prejšnjega odstavka po odobritvi Evropske centralne banke v skladu s 67.a členom tega zakona.«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Zbiranje in obdelava podatkov in informacij, vključno s statističnimi podatki in informacijami)
(1) Banka Slovenije je odgovorna za evidentiranje, zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov in informacij, vključno s statističnimi podatki in informacijami, ki se nanašajo na uresničevanje njenih nalog po 5. členu Statuta ESCB in ECB, po tem zakonu in drugih zakonih.
(2) Banka Slovenije lahko od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, podružnic pravnih oseb iz držav članic Evropske unije ali podružnic tujih pravnih oseb zahteva podatke in informacije, ki jih potrebuje zaradi obveznosti iz prejšnjega odstavka ali zaradi izvajanja drugih nalog po tem ali drugem zakonu.
(3) Banka Slovenije predpiše način in obseg evidentiranja, zbiranja, obdelave, izkazovanja in prenosa podatkov in informacij, potrebnih za izvajanje nalog po tem in drugih zakonih.
(4) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance, si morata pošiljati podatke in informacije, pomembne za delovanje denarnega in finančnega sistema.
(5) Banka Slovenije je podatke in informacije, ki jih potrebuje za izvajanje nalog po tem ali drugem zakonu, upravičena dobivati brezplačno.«.
5. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(Opredelitev bank in hranilnic)
Pojem banke in hranilnice po tem zakonu zajema:
1. banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
2. podružnice tujih bank v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
3. podružnice bank držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije;
4. družbe za izdajanje elektronskega denarja v skladu z Zakonom o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 100/05 – odločba US).«.
6. člen
Za 22. členom se dodajo 22.a člen, podpoglavje 4.2.a in členi 22.b, 22.c, 22.d, 22.e in 22.f, ki se glasijo:
»22.a člen
(Izvršba na sredstva deviznih rezerv)
Sredstva uradnih deviznih rezerv drugih držav in centralnih bank, ki so deponirana pri Banki Slovenije, ne morejo biti predmet sodne ali izvensodne izvršbe.
4.2.a Register finančnega premoženja
22.b člen
(Register finančnega premoženja)
(1) Banka Slovenije lahko vzpostavi in vodi register bančnih kreditov in drugega finančnega premoženja iz 12. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona (v nadaljevanju: finančno premoženje), da bi zavarovala obveznosti do Banke Slovenije, Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank držav članic Evropskega sistema centralnih bank.
(2) V register iz prvega odstavka tega člena se vpisujejo podatki o finančnem premoženju ter pravicah Banke Slovenije, Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank držav članic Evropskega sistema centralnih bank iz finančnega zavarovanja.
(3) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati finančno premoženje, ki se vpisuje v register pri Banki Slovenije, postopke in vsebino vpisov v register, način vodenja, povezovanja, vpogleda in izpisa podatkov iz registra ter tarifo za vpis in izpis podatkov iz registra.
22.c člen
(Pridobitev pravic)
(1) Pravice iz finančnega zavarovanja z uporabo finančnega premoženja, ki je vpisano v register pri Banki Slovenije, se oblikujejo z vpisom v ta register.
(2) Banka Slovenije vpiše pravico iz finančnega zavarovanja v register, če je imetnik finančnega premoženja o vzpostavitvi te pravice obvestil dolžnika iz finančnega premoženja in o tem predložil ustrezno potrdilo Banki Slovenije. Od trenutka, ko je dolžnik obveščen o vzpostavitvi pravice iz finančnega zavarovanja, lahko svojo obveznost veljavno izpolni le imetniku pravice iz finančnega zavarovanja.
(3) Listina, ki dokazuje obstoj finančnega premoženja, se ob vpisu premoženja v register zaznamuje z enolično identifikacijsko oznako.
22.d člen
(Uporaba drugih zakonov)
Za finančna zavarovanja iz prvega odstavka 22.b člena tega zakona se uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančna zavarovanja, ki se nanašajo na zavarovanja z uporabo finančnih instrumentov.
22.e člen
(Javnost podatkov)
(1) Podatki o enolični identifikacijski oznaki in obstoju pravice iz finančnega zavarovanja so javni.
(2) Če je finančno premoženje vpisano v register pri Banki Slovenije, se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal pravic iz finančnega zavarovanja, ki so vpisane v ta register.
(3) Drugi podatki o finančnem premoženju, ki je vpisano v register pri Banki Slovenije se obravnavajo kot poslovna skrivnost.
22.f člen
(Dobra vera upnika)
Če je upnik pravico iz finančnega zavarovanja, ki je vpisana v register Banke Slovenije, pridobil v dobri veri glede neobstoja pravic drugih oseb na finančnem premoženju, ima prednostno pravico do poplačila iz zavarovanja ne glede na te pravice drugih oseb.«.
7. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka Slovenije ne sme odobravati okvirnih in drugih kreditov Republiki Sloveniji in drugim osebam ali ustanovam iz prvega odstavka 101. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.«.
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(Poročanje Banke Slovenije)
(1) Ne glede na druge zakone Banka Slovenije o svojem delu poroča izključno Državnemu zboru Republike Slovenije. Banka Slovenije o svojem delu poroča najmanj polletno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije poroča tudi organom odločanja Evropskega sistema centralnih bank, v obsegu, določenem s tretjim odstavkom 14. člena Statuta ESCB in ECB.«.
9. člen
Prvi odstavek 27. člena se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance s pogodbo določita vrsto, obseg, pogoje in način izvajanja poslov, ki jih Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo na podlagi 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona.«.
10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(Sestava Sveta Banke Slovenije)
(1) Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov. Člani Sveta Banke Slovenije so guverner in štirje viceguvernerji.
(2) Guverner Banke Slovenije je predsednik Sveta Banke Slovenije.
(3) Guverner Banke Slovenije lahko pooblasti enega od viceguvernerjev za namestnika guvernerja.«.
11. člen
Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Odločitev Sveta Banke Slovenije je sprejeta, če zanjo glasujejo vsaj trije člani.«.
12. člen
V naslovu poglavja 5.4 se črta besedilo »guvernerja, viceguvernerjev in«.
13. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(Imenovanje viceguvernerjev)
Viceguvernerje imenuje Državni zbor Republike Slovenije za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani.«.
14. člen
V naslovu 37. člena se črta besedilo »guvernerja, viceguvernerjev in«.
15. člen
V 38. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
16. člen
V naslovu 39. člena se črta besedilo »guvernerja, viceguvernerjev in«.
V prvem odstavku se črta 3. točka.
V dosedanji 4. točki, ki postane 3. točka, se besedilo »da je odgovoren za težje kršitve svojih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom o njegovi primernosti za opravljanje te funkcije« nadomesti z besedilom »da ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih dolžnosti, ali je zagrešil hujšo kršitev«.
17. člen
Za 39. členom se doda 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(Uporaba nekaterih določb zakona, ki ureja preprečevanje korupcije)
Za člane Sveta Banke Slovenije se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije oziroma zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki se nanašajo na sankcijo predčasnega prenehanja mandata.«.
18. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja in viceguvernerjev, ki izvirajo iz delovnega razmerja, se določijo z notranjim aktom, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«.
19. člen
Za 42. členom in besedilom naslova 6. poglavja se doda 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(Uporaba določb zakona, ki ureja bančništvo)
Za postopke odločanja v posamičnih zadevah Banka Slovenije smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja bančništvo.«.
20. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo »hranilnic« doda besedilo »ter drugih oseb v skladu z zakonom,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Banka Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem Uredbe Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (UL L št. 373, 21. 12. 2004, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2182/2004) v povezavi z Uredbo Sveta (ES) št. 2183/2004 z dne 6. decembra 2004 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, na nesodelujoče države članice (UL L št. 373, 21. 12. 2004, str. 7, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2183/2004).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
21. člen
V 44. členu se črtajo besede »bank in hranilnic«, »od banke ali hranilnice« in »v banki ali hranilnici«.
22. člen
V 46. členu se črta beseda »tega«.
23. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(Varovanje zaupnih podatkov)
(1) Člani Sveta Banke Slovenije, delavci Banke Slovenije in druge osebe morajo varovati zaupne podatke, za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem funkcije ali dela, in sicer tudi po prenehanju opravljanja svoje funkcije ali dela.
(2) Banka Slovenije lahko pošlje zaupne podatke pod pogoji, določenimi z zakonom in Statutom ESCB in ECB. Banka Slovenije lahko pošlje zaupne podatke tudi v okviru sodelovanja po 48. členu tega zakona, če za prejemnike podatkov velja ustrezna obveznost varovanja zaupnih podatkov.
(3) Banka Slovenije predpiše merila za določanje zaupnih podatkov in postopke ravnanja z zaupnimi podatki, ki se nanašajo na izvajanje nalog Banke Slovenije po tem ali drugem zakonu oziroma se nanašajo na delovanje Banke Slovenije v Evropskem sistemu centralnih bank.«.
24. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(Sodelovanje s centralnimi bankami in mednarodnimi finančnimi organizacijami)
Banka Slovenije lahko zaradi izpolnjevanja svojih nalog sodeluje z drugimi centralnimi bankami, nadzornimi institucijami, mednarodnimi finančnimi organizacijami ter organizacijami in skladi, ki skrbijo za izvajanje varstva vlog.«.
25. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(Oblikovanje rezervacij)
(1) Po uvedbi eura kot valute Republike Slovenije lahko Svet Banke Slovenije z namenom ohranitve realne vrednosti premoženja pri letnem obračunu sprejme odločitev o oblikovanju rezervacij za pričakovana tečajna, obrestna in cenovna tveganja.
(2) Rezervacije se ne morejo oblikovati, če bi le-te skupaj z nerealiziranimi tečajnimi razlikami, učinki vrednotenja vrednostnih papirjev in učinki vrednotenja zlata presegle 20% ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki.«.
26. člen
Za 50. členom se doda 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(Sredstva na računih vrednotenja)
(1) Po uvedbi eura kot valute Republike Slovenije se nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in cenovnih sprememb v celoti prenašajo na račune vrednotenja.
(2) Nerealizirani prihodki iz prejšnjega odstavka, ki so na računih vrednotenja, se lahko uporabijo samo za kritje nerealiziranih odhodkov iz naslova tečajnih in cenovnih sprememb.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki se po razporeditvi sredstev na račune vrednotenja deli za splošne rezerve in proračun Republike Slovenije.«.
27. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(Revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije)
(1) Računovodske izkaze Banke Slovenije revidira neodvisni mednarodni revizor, ki je izbran v skladu s prvim odstavkom 27. člena Statuta ESCB in ECB za triletno obdobje.
(2) Svet Banke Slovenije po predhodnem javnem zbiranju ponudb, najmanj šest mesecev pred potekom pogodbe, sklenjene z revizorjem, izbere in predlaga kandidata v postopek dokončnega izbora.«.
28. člen
V 54. členu se za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek tega člena, doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Banka Slovenije ravna v skladu z navodili in smernicami Evropske centralne banke ter izpolnjuje odločitve organov odločanja Evropskega sistema centralnih bank v skladu s statusom, ki ga ima po Statutu ESCB in ECB.«.
29. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se naslednje naloge Banke Slovenije začnejo izvajati v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in Statutom ESCB in ECB:
– izvajanje denarne politike,
– opravljanje deviznih poslov v skladu s 111. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– imetništvo in upravljanje uradnih deviznih rezerv držav članic in
– podpora nemotenega delovanja plačilnih sistemov.«.
30. člen
59. člen se spremni tako, da se glasi:
»59. člen
(Izdajanje bankovcev)
Banka Slovenije izdaja bankovce od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije v skladu s 106. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 16. členom Statuta ESCB in ECB.«.
31. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(Izdajanje kovancev)
Republika Slovenija izdaja kovance s soglasjem Evropske centralne banke glede obsega izdaje. Pri tem od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije upošteva pravila o denominaciji in tehnični specifikaciji kovancev, ki jih v skladu z drugim odstavkom 106. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti sprejme Svet Evropske unije.«.
32. člen
Za 60. členom se doda 60.a člen, ki se glasi:
»60.a člen
(Oskrbovanje z bankovci in kovanci po uvedbi eura)
(1) Z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije začne Banka Slovenije dajati v obtok bankovce v skladu s prvim odstavkom 106. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
(2) Z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije začne Banka Slovenije dajati v obtok kovance v skladu z drugim odstavkom 106. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko Banka Slovenije v skladu z odločitvami organov odločanja Evropskega sistema centralnih bank že pred dnevom uvedbe eura kot valute Republike Slovenije začne s preddobavo bankovcev in kovancev, denominiranih v eurih, v obsegu, ki je potreben zaradi zamenjave zakonitega plačilnega sredstva.«.
33. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne politike)
(1) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije Banka Slovenije pri izvajanju denarne politike izvaja Statut ESCB in ECB.
(2) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije so naloge Banke Slovenije iz 1. in 3. točke 11. člena ter odločanje v povezavi s 15. členom (denarni ukrepi in nadzor), 16. členom (denarni trg), 17. členom (operacije na odprtem trgu), 18. členom (kreditni in posojilni posli), 19. členom (obvezne rezerve) in 20. členom (drugi instrumenti denarne politike) tega zakona pristojnost Evropskega sistema centralnih bank.
(3) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije Banka Slovenije opravlja naloge na področju denarne politike v skladu z odločitvami organov odločanja Evropskega sistema centralnih bank.
(4) Banka Slovenije lahko izda splošne akte, s katerimi podrobneje uredi izpolnjevanje odločitev organov odločanja Evropskega sistema centralnih bank.«.
34. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(Upravljanje premoženja po uvedbi eura)
(1) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije Banka Slovenije upravlja uradne devizne rezerve, ki jih ni prenesla v upravljanje Evropske centralne banke, ob upoštevanju pravil 31. člena Statuta ESCB in ECB in smernic ECB, izdanih na podlagi 31. člena Statuta ESCB in ECB.
(2) Od dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije Banka Slovenije upravlja drugo njeno premoženje, kakor tudi drugo aktivo, ki ji je zaupana.«.
35. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(Prenehanje uporabe nekaterih določb tega zakona)
(1) Z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se prenehata uporabljati 21. in 22. člen tega zakona. Ne glede na prejšnji stavek Banka Slovenije objavlja tečajnico na podlagi referenčnih tečajev tujih valut, ki jih določa in objavlja Evropska centralna banka. Banka Slovenije lahko določa in objavlja tudi tečaje tujih valut, ki niso na tečajnici Evropske centralne banke.
(2) Z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se prenehajo uporabljati 7. člen, prvi odstavek 8. člena, 9. člen in 45. člen tega zakona.«.
36. člen
Za 67. členom se dodata 67.a in 67.b člen, ki se glasita:
»67.a člen
(Mednarodno sodelovanje Banke Slovenije po uvedbi eura)
Po dnevu uvedbe eura kot valute Republike Slovenije Banka Slovenije sodeluje v mednarodnih denarnih organizacijah, če to odobri Evropska centralna banka.
67.b člen
(Sankcije Evropske centralne banke)
(1) Po dnevu uvedbe eura kot valute Republike Slovenije velja in se uporablja sistem sankcij Evropske centralne banke. Banka Slovenije sodeluje v postopkih izrekanja sankcij Evropske centralne banke v skladu s predpisi Evropske unije in Evropske centralne banke.
(2) Denarne sankcije, ki jih izreče Evropska centralna banka so prihodek Evropske centralne banke.«.
37. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(Kršitve bank in hranilnic)
(1) Z globo od 8.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek banka ali hranilnica:
1. če ne pošlje podatkov in informacij, ki jih Banka Slovenije potrebuje pri opravljanju svojih nalog po tem ali drugem zakonu oziroma ne pošlje podatkov in informacij, kot je predpisano (drugi odstavek 13. člena);
2. če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji odstavek 13. člena);
3. če ne upošteva predpisov in navodil, ki jih Banka Slovenije sprejema pri opravljanju nalog usmerjanja, vodenja in podpiranja plačilnih sistemov (14. člen);
4. če stori dejanje, ki je prepovedano z Uredbo 2182/2004 v povezavi z Uredbo 2183/2004.
(2) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v banki ali hranilnici, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Določbe, ki določajo globe za prekrške v povezavi s 1. točko prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če gre za opustitve ali dejanja, ki se preganjajo ali kaznujejo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L št. 318, 27. 11. 1998, str. 8, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2533/98).«.
38. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(Kršitve drugih oseb)
(1) Z globo od 1.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podružnica tuje pravne osebe:
1. če ne pošlje podatkov in informacij, ki jih Banka Slovenije potrebuje pri opravljanju svojih nalog po tem ali drugem zakonu oziroma ne pošlje podatkov in informacij, kot je predpisano (drugi odstavek 13. člena);
2. če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji odstavek 13. člena);
3. če stori dejanje, ki je prepovedano z Uredbo 2182/2004 v povezavi z Uredbo 2183/2004.
(2) Z globo od 400 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali podružnice tuje pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 600 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 600 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Določbe, ki določajo globe za prekrške v povezavi s 1. točko prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če gre za opustitve ali dejanja, ki se preganjajo ali kaznujejo v skladu z Uredbo 2533/98.«.
39. člen
Za 69. členom se doda 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen
(Odločanje o prekrških)
Globe, predpisane za prekrške s tem zakonom, se lahko v hitrem postopku izrečejo tudi v višjem znesku, kot je najnižja predpisana mera globe, pri čemer ne smejo presegati najvišjih zneskov glob iz 68. in 69. člena tega zakona.«.
40. člen
Prvi odstavek 75. člena se črta.
PREHODNE DOLOČBE
41. člen
(Uskladitev Sveta Banke Slovenije)
(1) Število članov Sveta Banke Slovenije se uskladi z 10. členom tega zakona postopoma.
(2) Po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo člani Sveta Banke Slovenije svoj mandat do njegovega poteka.
(3) Po uveljavitvi tega zakona Državni zbor Republike Slovenije ob poteku mandata posameznemu članu Sveta Banke Slovenije ne imenuje novih članov, dokler ni skupno število članov Sveta Banke Slovenije pet.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek Državni zbor Republike Slovenije ob poteku mandata guvernerja imenuje novega guvernerja.
(5) Po uveljavitvi tega zakona se za člana Sveta Banke Slovenije lahko imenuje le oseba, ki svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas.
(6) Dokler število članov Sveta Banke Slovenije ni pet, Svet Banke Slovenije veljavno odloča s temi večinami:
– ko ima Svet Banke Slovenije 9 ali 8 članov, je odločitev veljavno sprejeta, če zanjo glasuje 6 članov;
– ko ima Svet Banke Slovenije 7 članov, je odločitev veljavno sprejeta, če zanjo glasuje 5 članov;
– ko ima Svet Banke Slovenije 6 članov, je odločitev veljavno sprejeta, če zanjo glasujejo 4 člani.
42. člen
(Izdaja predpisov)
Banka Slovenije izda predpise na podlagi tega zakona do 31. decembra 2006.
43. člen
(Uporaba posameznih določb zakona)
Ne glede na 15. in 18. člen tega zakona se za člane Sveta Banke Slovenije, ki so visokošolski učitelji, do izteka njihovih mandatov, uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 38. člena zakona in drugega odstavka 42. člena zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
44. člen
(Začetek uporabe posameznih določb tega zakona)
37. in 38. člen tega zakona se začneta uporabljati z dnem uvedbe eura kot valute Republike Slovenije.
KONČNA DOLOČBA
45. člen
(Uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/91-10/45
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 780-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost