Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1752. Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 4309.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
– Mirna – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD: 461), parc. št. 172/4, k.o. Mirna,
– Mirna – Cerkev sv. Helene (EŠD: 2038), parc. št. del 2212/2, k.o. Mirna,
– Selo pri Mirni – Cerkev sv. Petra (EŠD: 2480), parc. št. 419/3, k.o. Novo Zabukovje,
– Ševnica – Cerkev Naše ljube Gospe (EŠD: 2039), parc. št. del 1063/5, k.o. Brezovica.
Enote imajo zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen za območje Občine Trebnje, zato se razglašajo za kulturne spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Opis enot dediščine, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev enot dediščine za kulturne spomenike lokalnega pomena, varstveni režim, zavarovano območje ter vplivno območje so za vsak kulturni spomenik iz predhodnega člena tega odloka utemeljeni v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave, v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ občinske uprave mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbe o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenikov za javnost, druge posamezne omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 61100-00003/2005
Trebnje, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost