Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1680. Zakon o spremembah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-A, stran 4150.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o prijavi prebivališča (ZPPreb-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
Št. 001-22-48/06
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA (ZPPreb-A)
1. člen
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01) se v petem odstavku 15. člena, prvem odstavku 16. člena, tretjem in četrtem odstavku 20. člena in 26. členu besede »minister, pristojen za upravo« nadomestijo z besedami »minister, pristojen za notranje zadeve«.
V prvem in sedmem odstavku 18. člena, prvem odstavku 19. člena in drugem odstavku 20. člena se besede »ministrstvo, pristojno za upravo« v ustreznem sklonu nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« v ustreznem sklonu.
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Nadzorstvo nad izvrševanjem določb prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 11. člena, prvega odstavka 12. člena, prvega in drugega odstavka 13. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena ter drugega odstavka 16. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve.
Nadzorstvo nad izvrševanjem določb prvega odstavka 9. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena ter drugega odstavka 16. člena tega zakona, poleg inšpektorata iz prejšnjega odstavka, izvaja tudi policija, izvrševanje določb prvega, tretjega in petega odstavka 10. člena tega zakona pa nadzira le policija.«.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 23. člena ter v 24. in 25. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
4. člen
Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve, prevzame z dnem uveljavitve tega zakona že začete postopke o prekrških, ki so bili uvedeni na podlagi Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01), o katerih do uveljavitve tega zakona odločba o prekršku še ni bila izdana ali še ni pravnomočna.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-07/00-3/7
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 683-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost