Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1727. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2005, stran 4281.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št, 80/94, 56/98 in 90/05), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
                              v 000 SIT
+-----------------------------------------------+-----------------+
|a) v bilanci prihodkov in odhodkov:      |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– prihodki v višini              |    1.261.763|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– odhodki v višini               |    1.262.103|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– proračunski primanjkljaj           |      – 340|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|                        |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|b) v računu finančnih terjatev in naložb:   |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– dana kratkoročna posojila in povečanje    |      – 136|
|kap.deležev                  |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki |      – 476|
|ter saldo prejetih in danih posojil)      |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|c) v računu financiranja:           |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– dolgoročno zadolževanje           |        0|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– odplačilo dolgoročnega kredita        |      20.990|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– neto zadolževanje              |      20.990|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– zmanjšanje sredstev na računih        |     –21.466|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– stanje sredstev na računih konec preteklega |      99.124|
|leta                      |         |
+-----------------------------------------------+-----------------+
|– stanje sredstev na računih 31. 12. 2005   |      77.658|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|d) proračunska rezerva občine         |      20.840|
+-----------------------------------------------+-----------------+
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Ostanek sredstev v višini 77.658.430,73 SIT se prenese v proračun občine za leto 2006, kot sredstva na računih.
4. člen
V letu 2005 so vse krajevne skupnosti realizirale naslednje lastne prihodke:
+-------------------------------------------+---------------+
|a) v bilanci prihodkov in odhodkov     |  (v 000 SIT)|
+-------------------------------------------+---------------+
|– lastni prihodki v višini         |     6.549|
|– lastni odhodki v višini         |     3.551|
+-------------------------------------------+---------------+
|– ostanek sredstev v krajevnih skupnostih |     2.998|
+-------------------------------------------+---------------+
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese v naslednje leto.
5. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 20.839.922,39 SIT so prenesena v rezervni sklad.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-62/2006
Metlika, dne 6. aprila 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost