Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1747. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice«, stran 4305.

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek št. 8/03, v nadaljevanju ZureP-1) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice določil
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice«
1. OPIS OBMOČJA, PRAVNA PODLAGA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice«, (Uradni list RS, št. 93/01 in 128/04) predstavlja severni del osrednjega dela cone O1, ki je s citiranim aktom zasnovana kot aktivirana cona z mešano proizvodno, trgovsko in storitveno dejavnostjo.
Območje sprememb in dopolnitev je v naravi na severu omejeno s potokoma Dravinja in Koprivnica in zajema sledeče parcelne številke: 16/181, 17/3, 17/2, 16/180, 16/28, 17/1, del 16/182, 16/169, 16/166, 16/157, 16/159, 16/71, 16/155, 16/154, 16/153, 16/160, 16/151, 16/150, 16/161, 16/175, 16/146, 16/177, 16/178, 16/165, 16/164, 16/145, 16/86 vse k.o. Konjice. Območje je do prve prostorske konference določeno okvirno, nato se lahko v skladu s potrebami še dodatno poveča.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice« je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, zato je možno po 34. členu citiranega zakona sprejeti spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev so predvsem v neprimerni izrabi parcel za pozidavo, ki ni v skladu s poslovnimi načrti investitorjev. Prvotno predvideni objekt C bi se razdelil na dva manjša objekta, ki po velikosti ostajata približno enaka, spremeni se pa njuna oblika. Prav tako predvideno krožišče na južnem delu območja ne ustreza potrebam ostalih investitorjev na območju – izražena je potreba po transformaciji le tega v semaforizirano križišče.
2. PREDMET IN CILJI SPREMEMB IN DOPOLNITEV TER PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet sprememb in dopolnitev citiranega prostorskega akta je sprememba pozidave v severnem delu obravnavanega območja v coni O-1 v Slovenskih Konjicah.
S spremembami in dopolnitvami Odloka o zazidalnem načrtu bodo določeni prostorski pogoji
za drugačen način pozidave območja obdelave, ki bo organizirano v skladu z usmeritvami in poslovnimi interesi investitorjev, spremenjeni načrt pa bo osnova za dovoljevanje gradnje in drugih posegov v prostor. Spremenjena bo tudi prometna ureditev na južnem delu območja – predvideno krožišče se izvede kot semaforizirano križišče. Od križišča v južnem delu območja se po severni strani območja v smeri proti Dravinji izvede trasa meteorne kanalizacije.
Pobudniki in naročniki sprememb in dopolnitev so Schvab d.o.o,Tinles d.o.o. in Toming Consulting d.o.o.
Naložbeniki so pripravljeni v skladu z izhodišči spremenjenega akta graditi objekte z dejavnostmi, ki niso v konfliktu z namensko rabo območja. Z nameravano gradnjo se ne povečuje velikost objektov, vplivi na okolje, potrebni komunalni priključki in njih kapaciteta.
3. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Pri pripravi sprememb in dopolnitev citiranega akta bodo sodelovali naslednji udeleženci:
Naročniki sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice« so Schvab d.o.o., Tinles d.o.o. in Toming Consulting d.o.o.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice« je Občina Slovenske Konjice.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev bo izbral naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, skladno z 29. členom ZureP-1, podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so v primeru sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice« naslednji:
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje,
– Ministrstvo za promet in zveze RS, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17,
– ELES d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske Konjice,
– Občina Slovenske Konjice, področje cestno prometne infrastrukture, Stari trg 29.
V smernicah morajo pristojni nosilci urejanja prostora konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev in na katerih temeljijo njihove smernice. Če nosilec urejanja prostora tega ne stori, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Po javni razgrnitvi v skladu s 33. členom ZureP-1 načrtovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu. V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
4. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice« je potrebno upoštevati:
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področij prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva dediščine;
– veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Slovenske Konjice;
– veljavni prostorski izvedbeni akt, ki je predmet sprememb (ZN za LIP Slovenske Konjice, Uradni list RS, št. 93/01 in 128/04);
– veljavne akte, ki jih bodo specificirali nosilci urejanja prostora.
Za izdelavo akta naročniki zagotovijo geodetski posnetek območja.
Načrtovalec izdela spremembe in dopolnitve ZN v vsebini, predpisani z ZureP-1.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV AKTA
Naročnik v 5 dneh po sprejetju programa priprave zagotovi gradivo za pridobitev smernic. Izbrani načrtovalec po pooblastilu Občine Slovenske Konjice pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke tega programa priprave, nosilci jih podajo v 15 dneh po sprejemu vloge.
Načrtovalec sprememb izdela analizo smernic ter ob analizi prostora in upoštevanju smernic izdela usmeritve za načrtovanje in predlog sprememb in dopolnitev ZN v 15 dneh po prejemu smernic.
Župan Občine Slovenske Konjice s Sklepom določi datum 15-dnevne javne razgrnitve in datum javne obravnave.
V 8 dneh po javni razgrnitvi in obravnavi načrtovalec oblikuje stališča do pripomb in po potrditvi s strani občinske službe za urejanje prostora v 15 dneh izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki ga pošlje nosilcem urejanja prostora v mnenje. Po 15 dneh, ko nosilci podajo mnenje, bo župan posredoval dopolnjeni predlog občinskemu svetu v obravnavo. Občinski svet sprejme odlok o spremembah odloka o ZN »LIP Slovenske Konjice«.
V 15 dneh po objavi odloka v uradnem glasilu občine izdelovalec preda končni elaborat.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev predmetnega prostorskega akta zagotovi naročnik.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Šifra: 3505-0002/2006 (131)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost