Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1700. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2006, stran 4241.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 30. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              1.001.143
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     568.326
70 DAVČNI PRIHODKI                         368.729
  700 Davki na dohodek in dobiček                 288.957
  703 Davki na premoženje                      51.876
  704 Domači davki na blago in storitve               27.896
  706 Drugi davki                            0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        199.597
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         145.699
  711 Takse in pristojbine                      1.038
  712 Denarne kazni                           0
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              320
  714 Drugi nedavčni prihodki                    52.540
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       149.610
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             34.610
  721 Prihodki od prodaje zalog                     0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
  dolgoročnih sredstev                       115.000
73 PREJETE DONACIJE                            0
  730 Prejete donacije iz domačih virov                 0
  731 Prejete donacije iz tujine                     0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       283.207
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   283.207
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                1.189.969
40 TEKOČI ODHODKI                          206.146
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               38.720
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost           6.220
  402 Izdatki za blago in storitve                 153.276
  403 Plačila domačih obresti                     430
  409 Rezerve                            7.500
41 TEKOČI TRANSFERI                         405.871
  410 Subvencije                           7.103
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           132.046
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       40.129
  413 Drugi tekoči domači transferi                226.593
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      450.966
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              450.966
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     126.986
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
  proračunski uporabniki                      89.444
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       37.542
  III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)              –188.826
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA                          0
  V. DANA POSOJILA                            0
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                      0
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50 ZADOLŽEVANJE                              0
  500 Domače zadolževanje                        0
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    3.055
55 ODPLAČILA DOLGA                          3.055
  550 Odplačila domačega dolga                    3.055
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –191.881
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                –3.055
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            188.826
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005
  9009 Splošni sklad za drugo                   191.881
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 191.881 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del proračuna, sestavljen po programski klasifikaciji, sta sestavni del tega odloka in se objavit na oglasni deski Občine Divača.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 8.000 tisoč tolarjev.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 tisoč tolarjev odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. V kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanje obveznosti, katerih vrednost presega 1.000.000 tolarjev, obvezno pridobiti soglasje župana.
9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava Občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.
13. člen
Če občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.
14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.
15. člen
Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2006, so sestavni del proračuna za leto 2006.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 30/01
Divača, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

AAA Zlata odličnost