Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1732. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice, stran 4286.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezi društev, v katero so vključena društva na področju turizma iz Občine Moravske Toplice, iz občinskega proračuna.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem pravilniku se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev oziroma zveze s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
4. člen
Društvo oziroma zveza, ki je pridobila sredstva za prijavljene programe s področja turizma iz drugih proračunskih virov občine, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Višina sredstev za izvajanje programov na področju turizma se določi v proračunu Občine Moravske Toplice. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo, da gre za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpoložljivih finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Vlagatelji oddajo prijavo na razpis na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
K prijavi na razpis je društvo oziroma zveza dolžno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji v skladu z Zakonom o društvih,
– poročilo o delu v preteklem letu s finančnim poročilom,
– opis projektov s finančno konstrukcijo za projekte, s katerimi se društvo oziroma zveza prijavlja na razpis,
– dokazila, iz katerih je razvidna aktivnost društva oziroma zveze v preteklem letu.
7. člen
Predlog izbora programov na področju turizma in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa pet članska komisija, ki jo imenuje župan.
Tajnik občine v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper sklep o izidu razpisa je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
8. člen
Z izbranim društvom oziroma zvezo sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva oziroma zveze, davčna in matična številka,
– navedbo vsebin, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– številko računa upravičenca, na katerega se nakažejo sredstva,
– način nakazovanja sredstev,
– način nadzora nad izvajanjem programa in porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Društva oziroma zveza morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Če društva oziroma zveza ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI
9. člen
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
  1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja turizma
+------+----------------------------------------+--------------+
|a)  |organizacija delavnic ali izobraževalnih|   200 točk|
|   |predavanj za občane – za vsako delavnico|       |
|   |ali sklop predavanj           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|b)  |organizacija drugih aktivnosti za občane|   100 točk|
|   |– za vsako aktivnost          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|c)  |udeležba na seminarju ali delavnici   |    50 točk|
|   |drugih izvajalcev – za vsakega     |       |
|   |udeleženca               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|d)  |organizacija projektov s področja    |   200 točk|
|   |pospeševanja turizma – za vsak projekt |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 
  2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine
kraja oziroma območja
+------+----------------------------------------+--------------+
|a)  |organizacija projektov s področja    |   200 točk|
|   |ohranjanja dediščine kraja oziroma   |       |
|   |območja – za vsak projekt        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|b)  |sodelovanje pri drugih projektih    |   100 točk|
|   |ohranjanja dediščine kraja oziroma   |       |
|   |območja – za vsak projekt        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 
  3. akcije na področju urejanju okolja
+------+----------------------------------------+--------------+
|a)  |izvedba čistilnih akcij v kraju – za  |    5 točk|
|   |vsakega udeleženca (največje možno   |       |
|   |število je 100 točk)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|b)  |olepšanje kraja z zasajanjem rož    |   100 točk|
+------+----------------------------------------+--------------+
|c)  |urejanje in vzdrževanje s turizmom   |   100 točk|
|   |povezanih objektov v kraju – za vsak  |       |
|   |objekt                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 
  4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
+------+----------------------------------------+--------------+
|a)  |organizacija s turizmom povezane    |   200 točk|
|   |prireditve – za vsako prireditev    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|b)  |sodelovanje na s turizmom povezanih   |   100 točk|
|   |prireditvah v občini – za vsako     |       |
|   |sodelovanje               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|c)  |sodelovanje na s turizmom povezanih   |   100 točk|
|   |prireditvah izven občine – za vsako   |       |
|   |sodelovanje               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 
  5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze
+------+----------------------------------------+--------------+
|a)  |pavšal za programske in materialne   |   200 točk|
|   |stroške na leto             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|b)  |izdaja biltenov ali drugega       |   400 točk|
|   |informativnega in promocijskega     |       |
|   |materiala – za vsako izdajo       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|c)  |izvedba aktivnosti za zagotavljanje   |   100 točk|
|   |turističnega podmladka – za vsako    |       |
|   |aktivnost                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
10. člen
Programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev, pridobljenih po javnem razpisu na podlagi tega pravilnika, izvaja nadzorni odbor občine.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 33301/06-3
Moravske Toplice, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost