Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1739. Program priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu, stran 4290.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Območje gradu Grm predstavlja kulturno-zgodovinsko in krajinsko pomembno območje na vizualno izpostavljenem grebenu mestnega griča Grm.
2. Grad Grm s parkom, pripadajočimi objekti in površinami je tako glede obsega kot tudi svoje podobe v prostoru predstavljal enega redkih dobro ohranjenih grajskih kompleksov na Dolenjskem vse do začetka 50-ih let 20. stoletja. Obsegal je celotni grič Grm od Kandije na severu do potoka Težka voda na jugu. Gradnja naselja individualnih stanovanjskih hiš s severne strani ter predvsem kasnejša širitev takratne Industrije motornih vozil (IMV) z južne strani sta grajski kompleks popolnoma utesnila. Z odvzemom pripadajočih odprtih površin kompleksa in spremembo njihove rabe ter z velikimi posegi v relief je bil grajski kompleks razvrednoten in njegova celovitost izgubljena, hkrati pa se je zaradi urbanizacije in industrializacije popolnoma spremenila identiteta tega prostora.
3. Grajski park ob gradu Grm je edini ohranjeni grajski park v Novem mestu in njegovi širši okolici ter edini primer arhitektonskega vrta na Dolenjskem. Njegova revitalizacija skupaj z gradom je pomembna ne le z vidika prenove kulturnega spomenika, ampak tudi z vidika pridobitve mestnih parkovnih površin ter novih mestotvornih vsebin.
4. Poleg gradu in parka obsega nekoč enotni grajski kompleks tudi območje ob Kapeli Božjega groba, območje ob Krajčevi vili (hiša Trdinova 25) in območje nekdanjih gospodarskih poslopij ob grajski stavbi (ohranjeni sta stavbi hlevov in pomožni stanovanjski objekt). Sestavni del parka je tudi kostanjev drevored ob Skalickega ulici iz konca 19. stoletja. Vodnjak v parku je s 30 m globine najgloblji v Novem mestu.
5. V novejšem času sta na območju prisotna divje vrtičkarstvo in vandalizem, zaraščajo se površine vzhodno od vodnega zbiralnika, težave so pri oskrbi in ponovni vzpostavitvi manjkajočih delov drevoreda zaradi zasebnega lastništva, pojavljajo se interesi po umestitvi baznih postaj mobilne telefonije in drugih telekomunikacijskih objektov na vrhu vzpetine, območje je infrastrukturno pomanjkljivo opremljeno.
(2) Razlogi za pripravo občinskega lokacijskega načrta:
Zaradi nasprotujočih si interesov in nekaterih za to območje neustreznih vsebin, prostorske utesnjenosti ter nejasnosti glede vsebine in funkcije tega v kulturno-zgodovinskem pogledu enega najpomembnejših predelov Novega mesta je območje gradu Grm predmet kompleksne problematike. Po drugi strani predstavlja ta prostor velik potencial za prenovo in prezentacijo stavbnih spomenikov sredi kakovostno urejenih zelenih površin.
(3) Pravna podlaga:
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni list RS, št. 99/04), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet priprave OLN
Z OLN bodo določeni pogoji za določitev podrobnejše namenske rabe objektov in površin, pogoji za posege na varovanem območju in objektih kulturne dediščine ter za revitalizacijo in dopolnilno gradnjo na širšem območju gradu Grm.
(2) Programska izhodišča:
Celoten prostor je potrebno prevrednotiti, pripraviti program revitalizacije in prenove celotnega območja ter ustrezne rekonstrukcije in revitalizacije grajskih parkovnih površin (s pripadajočimi objekti) z določitvijo ustrezne namembnosti in upoštevanjem dostopnosti, proučiti možnost realizacije ponovne združitve razdeljenega območja v eno celoto in vzpostavitve parkovne osi med gradom in kapelo z ocenitvijo vplivov na sosednje območje Revoza, urediti prostorska nesoglasja med kompleksom Revoz in spomeniško celoto Grm, upoštevati možnost navezave na pešpoti ter možnost zmanjšanja in preoblikovanja parkirnih površin ob Trdinovi ulici, določiti lokacijo igralnih in športnih površin soseske Grm, proučiti primerne vsebine za revitalizacijo gradu in spremljajočih objektov – vse z namenom poudarka kulturne in rekreacijske funkcije območja v kontekstu urbanega razvoja mesta kot celote.
Izdelovalec OLN mora v sodelovanju z naročnikom uskladiti javni interes z interesi lastnikov zemljišč in objektov.
3. člen
(Ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN sledi obsegu enote kulturne dediščine Novo mesto – območje gradu Grm (EŠD 8762).
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Šteje se, da so smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene za potrebe priprave ureditvenega načrta grad Grm hkrati tudi smernice za potrebe priprave OLN grad Grm.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za pripravo ureditvenega načrta grad Grm in ki morajo podati mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN grad Grm, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova 1, 8000 Novo mesto
3. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
4. JP Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
5. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
8. UPC TELEMACH d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto
11. ISTRABENZ PLINI d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
13. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave OLN pokazalo, da so tangirani.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN.
(4) Postopek priprave OLN vodi občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(5) Izdelovalec OLN je podjetje BD projektiranje d.o.o. Novo mesto, ki je bilo izbrano na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage ter veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi OLN, so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana MONM s spremembami in dopolnitvami
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (SDL, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 96/00)
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02 in 49/05)
– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92)
– Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za območje UZ Novo mesto (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, 2001)
– Grajski kompleks Grm – izhodišča varstva naravne in kulturne dediščine (ZVNKD Novo mesto, april 1995)
– Konservatorski program za Grajski kompleks Grm z usmeritvami za preostali odprti prostor grajskega kompleksa (ZVNKD Novo mesto, 1997)
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah
– podatki o naravnih lastnostih prostora
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve, idr.)
– digitalni geodetski načrt
– digitalni katastrski načrt
– digitalni orto-foto načrt
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
V okviru javnega interesa in ekonomske upravičenosti se upoštevajo pobude krajevne skupnosti in soseske.
(2) V postopku izdelave OLN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(4) Strokovne rešitve za predvideni OLN se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
(5) V postopku priprave OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-19/2005-IL z dne 13. 10. 2005.
6. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so naslednji:
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem)
– izdelava strokovnih podlag in/ali dopolnitev obstoječih strokovnih podlag za pripravo predloga OLN (30 dni po podpisu pogodbe)
– izdelava predloga OLN (45 dni po podpisu pogodbe)
– izvedba druge prostorske konference
– sprejem sklepa o javni razgrnitvi predloga OLN
– javna razgrnitev predloga OLN za 30 dni (najmanj 14 dni po drugi prostorski konferenci) in izvedba javne obravnave
– obravnava predloga OLN na občinskem svetu v času javne razgrnitve
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb); župan
– dopolnitev predloga prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve (v 30 dneh po sprejetju stališč do pripomb); izdelovalec
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu (v 30 dneh); pripravljavec
– izdelava usklajenega predloga OLN (v 15 dneh po pridobitvi mnenj); izdelovalec
– posredovanje usklajenega dopolnjenega predloga OLN občinskemu svetu v obravnavo in sprejem; župan
– objava tekstualnega dela odloka v uradnem glasilu; pripravljavec.
7. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Finančna sredstva za pripravo OLN se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna MONM za leto 2006.
8. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha veljati program priprave ureditvenega načrta grad Grm v Novem mestu (Uradni list RS, št. 47/02).
9. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 350-05-4/2002
Novo mesto, dne 21. marca 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost