Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1709. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Grad, stran 4262.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, odl. ustavnega sodišča, objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03, 77/04 in 21/06) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 20. redni seji, ki je bila dne 21. marca 2006, sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Grad
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za dodeljevanje stimulacij rednim in izrednim študentom na območju Občine Grad.
Izredni študentje, ki študirajo ob delu in iz dela, niso upravičeni do stimulacije.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Grad.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. 2005 naprej.
Pogoj za pridobitev stimulacije je prijava na razpis, ki ga razpiše župan po sprejetju občinskega proračuna za tekoče študijsko leto oziroma za diplomante predložitev dokazila o zaključku študija oziroma v primeru kandidiranja za povečano stimulacijo predložitev diplomske, magistrske oziroma doktorske naloge.
5. člen
V prijavi na razpis se morajo navesti zahtevani podatki in priložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik in na zahtevo občine druge listine.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
6. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.
7. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (višješolski, visokošolski in univerzitetni).
8. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka petkratni vrednosti stimulacije zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka osemkratni vrednosti stimulacije zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob doktoratu je enaka dvajsetkratni vrednosti stimulacije zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Študentu, ki v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi obravnava tematiko, vezano na območje Občine Grad, se stimulacija poveča za 50% stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske naloge izroči v arhiv Občine Grad.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
9. člen
Prijave na razpis obravnava občinska uprava in na podlagi zbrane dokumentacije pripravi predlog o podelitvi stimulacije. Sklep o podelitvi stimulacije izda župan Občine Grad, ki o potrditvi pisno obvesti posameznega študenta.
Stimulacija se izplača v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o stimulaciji med občino in študentom, ki jo s strani občine podpiše župan. Čas izplačevanja stimulacije za napredovanje v višji letnik je ob koncu študijskega leta. Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.
Stimulacije ob diplomi, magisteriju in doktoratu se izplačajo v osmih dneh po podpisu pogodbe med občino in diplomantu. Pogodba o stimulaciji se podpiše po opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu.
10. člen
Če študent ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik, ni upravičen do stimulacije.
11. člen
Študent mora vrniti stimulacijo:
– če opusti študij,
– če navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
12. člen
Neupravičeno dobljena stimulacija skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi se vrne v roku enega leta, računajoč od dneva, ko je bila študentu izplačana.
13. člen
Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– težjega zdravstvenega stanja na podlagi predložene dokumentacije,
– drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
14. člen
Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnik znaša:
– za višješolski in visokošolski program 15.000,00 SIT,
– za univerzitetni program 20.000,00 SIT.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 230/2006
Grad, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost