Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1740. Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«, stran 4292.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1 Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03), je Občinski svet Občine Prevalje na 27. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 1998 in 2004 (Uradni list Republike Slovenije, št. 83/01 in 64/04), sprejme Lokacijski načrt »Brančurnikov dol«, območje trgovskih dejavnosti – v nadaljevanju lokacijski načrt (LN).
(2) Lokacijski načrt je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 28/04 – LN z datumom september 2005.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o LN iz prejšnjega člena določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveznosti investitorjev in izvajalcev, etapnost, tolerance, nadzor in druge pogoje za izvajanje tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v LN, ki obsega besedilo in kartografski del.
Kartografski del vsebuje:
1. Načrt namenske rabe prostora            M 1:5000
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije  M 1:1000
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor - ureditvena situacija, prerezi        M 1:1000, M 1:500
4. Zasnova projektnih rešitev prometnega omrežja    M 1:1000
5. Zasnova projektnih rešitev energetske,
komunalne in druge gospodarske infrastrukture     M 1:1000
(3) Seznam prilog LN:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev LN
– Strokovne podlage:
   – Idejna zasnova LN Brančurnikov dol, Biro Godec, s.p., št. 28/04 LN
   – Projekt cestnega priključka na R1-226, PBL d.o.o, št. 1234
   – Projekt rekonstrukcije regionalne ceste Dravograd-Poljana na odseku Dobja vas - Prevalje, PBL d.o.o
– Smernice in mnenja
– Spis postopka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
LN predvideva gradnjo objektov za trgovske in storitvene dejavnosti. Na območju urejanja sta predvidena dva poslovna objekta in sicer za trgovske oziroma storitveno trgovske dejavnosti. Pri tem se bo spremenila tudi zasnova južnega dela že sprejetega LN Brančurnikov podn na zemljišču parc. št. 135/1 k.o. Dobja vas. V tem delu se predvidi sprememba LN na način, ki v celoti upošteva oziroma povzema predvideno prometno in komunalno ureditev, spremeni se pa velikost, namembnost in lokacija poslovnega objekta.
4. člen
(funkcija območja)
Območje je namenjeno za gradnjo objektov in naprav za opravljanje trgovskih dejavnosti s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi površinami. Na območju je predvidena ureditev prometnih površin, zelenih površin (zelenic, zasaditev ipd.) ter komunalnih vodov in naprav.
Na območju LN je dovoljena izgradnja trgovskih stavb (CC-SI 12301) ter stavb za druge storitvene dejavnosti (CC-SI 12304).
III. UREDITVENO OBMOČJE
5. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje LN (v nadaljnjem UO) meri 2,00 ha in obsega naslednje parcele:
k.o. Dobja vas: 129/1, 129/4, 130/1, 130/2, 135/1.
(2) Vplivno območje LN obsega naslednje parcele:
k.o. Dobja vas: 129/1, 129/4, 130/1, 130/2, 135/1.
(3) Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve komunalnih, energetskih ter drugih vodov in naprav posegajo tudi izven območja LN in se izvedejo na naslednjih parcelah:
k.o. Dobja vas: 113/5, 113/6, 250/1, 266/3.
(4) Meja ureditvenega in vplivnega območja je razvidna iz grafičnih prilog (načrt UO z načrtom parcelacije v M 1: 1000).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Poslovni objekt št. 1 bo lociran na zahodnem delu LN. Poslovni objekt bo zgrajen na južni strani parcele, parkirni prostori pa bodo urejeni na severni in zahodni strani. Tlorisni gabarit objekta je podolgovat s servisnim aneksom na južni strani objekta. Na vzhodni strani objekta je predviden rezervat za dograditev objekta (II. faza). Objekt bo eno etažen in izveden v nivoju terena. Dostop do objekta bo urejen preko novega cestnega priključka na regionalno cesto z urejenim pasom za levo zavijanje.
(2) Poslovni objekt št. 2 bo lociran na vzhodnem delu LN. Poslovni objekt bo zgrajen na zahodni strani parcele, parkirni prostori pa bodo urejeni na vzhodni strani. V tem delu se nahaja tudi zemljišče parc. št. 135/1 k.o. Dobja vas, ki je bilo že obdelano v LN »Brančurnikov podn«. V novem lokacijskem načrtu se celotna parcela namenja za ureditev parkirnih prostorov in dostopa do objekta, sam poslovni objekt je večjih dimenzij in se prestavlja na zahodno stran.
Objekt bo enoetažen oziroma variantno dvoetažni, višina kapi ne bo presegala 12,0 m nad niveleto pritličja. Dostop do objekta bo urejen preko predvidenega cestnega priključka na regionalno cesto z urejenim pasom za leve zavijalce, ki je bil načrtovan že z LN »Brančurnikov podn« in ostaja nespremenjen.
(3) Na območju urejanja ni dovoljena gradnja objektov z vplivi na okolje. Predvideni trgovski oziroma trgovsko storitveni objekti ne smejo preseči velikosti objektov določenih v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/96, 12/00, 83/02) – 3. člen G – druge proizvodne in druge dejavnosti, točka 20. nakupovalni center z bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali več, v katero ni všteto parkirišče.
(4) Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna oprema, ki bo priključena na predvidene infrastrukturne vode in naprave v skladu s pogoji LN »Brančurnikov podn«.
7. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
(1) Stavba za trgovsko dejavnost (PO1) – CC SI 12301:
– tlorisna velikost objekta – I. faza: 54,15 m x 26,05 m s servisnim aneksom na južni strani objekta v tlorisnem zarisu: 5,13 m x 8,79 m (toleranca ± 10%);
– tlorisna velikost objekta – II. faza: 11,34 m x 26,05 m (toleranca ± 10%) – prizidek na vzhodni strani objekta;
– etažnost: P;
– streha: ravna v minimalnem naklonu;
– kota tal pritličja: 401 mNMV ± 0,5 m (približno 0,15 m nad asfaltiranimi površinami),
– kota venca strehe: največ 6,0 m nad koto tal pritličja;
– odmik objekta od cestišča državne ceste bo znašal najmanj 35,0 m, odmik od pešpoti na južni strani parcele pa najmanj 6,0 m;
– odmik objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč bo znašal najmanj 7,0 m.
(2) Stavba za trgovske oziroma druge storitvene dejavnosti (PO2) – CC SI 12301, 12304:
– tlorisna velikost objekta: 45,00 m x 48,00 m (toleranca ± 10%);
– etažnost: P oziroma variantno P+1;
– streha: ravna v minimalnem naklonu;
– kota tal pritličja: 400 m NMV ± 0,5 m (cca 0,15 m nad asfaltiranimi površinami);
– kota venca strehe: največ 12,0 m nad koto tal pritličja;
– odmik objekta od cestišča državne ceste bo znašal najmanj 15,0 m, odmik od pešpoti na južni strani parcele pa najmanj 10,0 m;
– odmik objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč bo znašal najmanj 10,0 m od meje gradbene parcele transformatorske postaje pa najmanj 4,5 m.
(3) Oblikovanje objektov:
– objekta bosta grajena z klasičnimi oziroma sodobnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi;
– arhitekturni izraz objekta naj sledi čistim in jasnim linijam z racionalistično razporeditvijo odprtin;
– barva objekta naj upošteva vizualno podobo investitorja;
– oglasne table oziroma korporativne oznake posameznih objektov na fasadnih plaščih ne smejo presegati maksimalne kote venca objekta;
– fasada objekta naj bo klasična (zidane ali ometane) oziroma iz prefabriciranih betonskih ali kakšnih drugih elementov;
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, polimerne fasadne plošče, steklo, pločevine visokega kovinskega sijaja);
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno.
8. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)
(1) Pozidanost gradbene parcele s stavbami je dovoljena v razmerju od 15 – 30%.
(2) Skupna pozidanost gradbene parcele s stavbami in zunanjimi utrjenimi površinami je dovoljena največ 80%.
9. člen
(ureditev gradbenih parcel)
(1) Gradbene parcele objektov morajo biti urejene predvsem kot povozne oziroma manipulativne površine – servisna dvorišča s parkirnimi prostori, vse neutrjene površine pa se morajo humusirati in zatraviti.
(2) Gradbene parcele poslovnih objektov je dovoljeno ograditi z ograjo, ki se šteje kot enostavni objekt, najmanjši odmik od državne ceste določi upravljavec.
(3) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.
10. člen
(posegi na obstoječih objektih)
Na obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah je dovoljeno izvajati vzdrževalna dela oziroma druga dela v skladu s pogoji, ki veljajo za gradnjo nove komunalne opreme.
11. člen
(enostavni objekti in naprave)
(1) Na območju LN je dovoljeno graditi enostavne objekte v skladu z določili Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list Republike Slovenije, št. 114/03).
(2) Enostavni objekti morajo biti smiselno locirani ob upoštevanju urbanistične zasnove osnovnega objekta, minimalni odmiki od sosednjih objektov in zemljišč so določeni v pravilniku iz prejšnjega odstavka.
(3) Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati v območju obcestnega drevoreda (med cestnim telesom državne ceste in zunanjim robom parkirišč).
(4) Enostavne vadbene objekte namenjene športu in rekreaciji (vadbišče za rolarje – skate park) je možno postaviti na zelenici ob vzhodni parcelni meji zemljišča parc. št. 135/1 k.o. Dobja vas.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Dovoz do objekta PO1 bo urejen preko novega cestnega priključka na državno cesto R-I št. 226, odsek 1255 v km 5+520 m z urejenim pasom za leve zavijalce.
Sama rekonstrukcija državne ceste se nahaja izven območja urejanja in je predmet posebnega projekta, ki obsega redna investicijska vzdrževalna dela na državnih cestah (v fazi realizacije).
(2) Dovoz do objekta PO2 bo urejen preko predvidenega cestnega priključka na državno cesto z urejenim pasom za leve zavijalce, ki je bil načrtovan že z lokacijskim načrtom »Brančurnikov podn« in ostaja nespremenjen.
(3) Prometna ureditev znotraj gradbene parcele posameznega objekta je zasnovana kot dvosmerna z uvozom in izvozom na regionalno cesto.
(4) Parkirni prostori objekta PO1 so locirani na severni in zahodni strani gradbene parcele in sicer skupno cca 120–130 parkirnih mest.
(5) Parkirni prostori objekta PO2 so locirani na vzhodni strani gradbene parcele in sicer skupno cca 100–120 parkirnih mest. Na južni strani gradbene parcele je predvidena ureditev manipulacijskega dvorišča za dostavo.
(7) Parkirna mesta so širine 2,3–2,5m in dolžine 5,0m, in sicer:
– najmanj 5% parkirnih mest mora biti dimenzionirano za vozila oseb z invalidskimi vozički (širina 3,5m).
– najmanjši odmik parkirišč od cestišča regionalne ceste bo znašal 3,0–5,0m;
– prometne površine bodo obrobljene z betonskimi robniki, peš površine ob objektu se tlakujejo;
– dostop do objekta za invalide je omogočen z izvedbo pogreznjenih robnikov.
(8) Pri izvedbi in uporabi objektov je potrebno upoštevati pogoje Direkcije RS za ceste, ki so obvezna priloga LN (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora).
(9) Traso pešpoti Ravne-Prevalje (JP850370), ki poteka ob južni strani LN in delno tudi znotraj UO na zemljišču parc. št. 129/1 k.o. Dobja vas, ni dovoljeno spreminjati.
13. člen
(vodovodna in hidrantna infrastruktura)
(1) Predvidena objekta bosta priključena na javno vodovodno omrežje:
– priključek na obstoječi vodovod PEHD 125, ki prečka vzhodni del območja LN v smeri sever–jug.
(2) Predvideni vodovodni priključek mora zagotoviti ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih objektov.
14. člen
(odvajanje odpadnih voda)
(1) Na območju LN se mora izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih in padavinskih voda.
(2) Padavinska kanalizacija:
A) Čiste (strešne) padavinske vode se morajo preko peskolovov speljati v sistem meteorne kanalizacije z izpustom v ponikovalnico ali v reko Mežo.
B) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (parkirišča, zunanje manipulativne površine) se morajo predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih koalescenčnih lovilcih olj po standardu EN 858-2 in speljati v sistem padavinske kanalizacije z izpustom v ponikovalnico oziroma v reko Mežo.
(3) Pri projektiranju padavinske kanalizacije je potrebno upoštevati intenziteto naliva za obravnavano območje, 15 minutni naliv s pogostostjo n=1, ter ustrezne odtočne koeficiente.
(4) Fekalne odpadne vode iz poslovnih objektov bodo speljane po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v biološko čistilno napravo kapacitete do 100 PE (v skupni oziroma ločeni izvedbi za objekt PO1 in PO2) z iztokom v reko Mežo – priključek na projektirani odvod odpadnih voda v skladu s pogoji LN »Brančurnikov podn«, oziroma z iztokom v ponikovalnico.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) UO bo priključeno na elektro omrežje preko novega povezovalnega napajalnega VN kablovoda, ki bo vzankan v obstoječi podzemni kablovod 20 kV TP Dobja vas naselje – TP Papirnica Prevalje, na način, ki deloma spreminja zasnovo električnega napajanja LN Brančurnikov podn in sicer tako, da se predvidena transformatorska postaja prestavi na vmesni prostor med obema objektoma, nizkonapetostni vod pa se spelje do regionalne ceste, ki jo prečka v skladu s pogoji veljavnega lokacijskega načrta.
(2) Priključna moč transformatorske postaje se prilagodi novi zasnovi prostora ob upoštevanju priključne moči posameznega objekta (1 x 630 – 1000 kVA).
(3) Tlorisna velikost transformatorske postaje: maksimalno 5,00 x 4,00 m.
(4) Oblikovanje transformatorske postaje:
– eno etažen montažni objekt, streha ravna v minimalnem naklonu, najvišja višina venca strehe 3,50 m, oblikovanje objekta prilagojeno oblikovanju osnovnih poslovnih objektov.
(5) Odmik objektov od nadzemnih in podzemnih SN vodov na južni strani ureditvenega območja mora biti usklajen z veljavnimi predpisi, po potrebi se izvede zaščita elektro vodov na območju prometnih površin.
(6) Izvedba NN električnih priključkov mora biti obdelana v projektni dokumentaciji.
16. člen
(javna razsvetljava)
(1) UO bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo postavljena ob prometnih in manipulativnih površinah, svetilke se morajo postaviti izven pločnika tik ob zaključku asfalta oziroma min. 1,0 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki.
(2) Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne povzročajo svetlobnega onesnaževanja.
17. člen
(plinovodno omrežje)
Na UO bo zgrajeno novo omrežje zemeljskega plina, ki bo priključeno na obstoječi srednjetlačni plinovod, ki poteka na severni strani območja – priključek DN 63, 4 bar na projektirani plinovod ob regionalni cesti v skladu s pogoji LN »Brančurnikov podn« oziroma novi priključek na SZ strani ureditvenega območja.
18. člen
(ogrevanje objektov)
Poslovna objekta morata urediti lastno kurilnico na zemeljski plin oziroma za ogrevanje objektov uporabiti obnovljive energetske vire (odpadna toplotna energija pri proizvodnih in tehnoloških procesih, sončna energija, toplotna črpalka idr).
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Poslovna objekta bosta priključena na TK in KTV omrežje, ki poteka ob regionalni cesti.
(2) Na območju prometnih površin bo izvedena ustrezna zaščita TK vodov.
(3) Za predvideno ureditveno območje je potrebno izdelati projekt za izvedbo TK priključkov ter projekt za zavarovanje obstoječih TK vodov;
20. člen
(obveznost priključitve na omrežja in objekte javne gospodarske infrastrukture)
Poslovna objekta se morata obvezno priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje kanalizacije fekalnih in meteornih voda, elektro in plinovodno omrežje ter telekomunikacijsko omrežje.
21. člen
(hortikulturna ureditev)
(1) Vse neutrjene površine bodo humusirane in zatravljene, delno zasajene z nizkim grmičevjem.
(2) Hortikulturna ureditev mora upoštevati pogoje Občine Prevalje, ki predvidevajo linijsko zasaditev paciprese (Cupressaceae Lawsoniana »Fraseri«) na zatravljenem nasipu višine cca 1,0 m ob vzhodni meji UO ter japonske češnje (Prunus Serrulata »Kanzan«) ob severni meji ureditvenega območja (vzdolž cestnega telesa državne ceste).
(3) Na območju zelenih površin med parkirnimi prostori se predvidi zasaditev okroglokrošnjega rdečega javorja (Acer Platanoides »Globosum Atropurpureum«).
22. člen
(nasipavanje zemljišč)
Na severnem delu UO (območje parkirnih površin) je predvidena izvedba izravnave terena do nivelete državne ceste, za nasipavanje terena v višini cca 1,0 m se uporabi prodno peščeni oziroma drugi ustrezni material, ki se mora vgrajevati po slojih s sprotnim utrjevanjem.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo zraka)
V predvidenih objektih je dovoljena izvedba kurišč z uporabo energetskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (zemeljski plin) ob upoštevanju Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 73/94, 68/96, 109/01) in Odloka o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in toplotno energijo v Občini Ravne–Prevalje (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/97).
24. člen
(varstvo podtalnice)
(1) UO se nahaja izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Prevalje in Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/00) določena kot vodo zbirna območja vodnih virov.
(2) Parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne derivate, morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje neočiščenih padavinskih vod v okolje.
25. člen
(varstvo voda)
(1) Vse odpadne vode se do izgradnje povezovalnega kolektorja morajo odvajati v biološko čistilno napravo skupne kapacitete do 100 PE (v skupni oziroma ločeni izvedbi za objekt PO1 in PO2), kvaliteta le teh mora ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/96) in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01).
(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list Republike Slovenije, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/05), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list Republike Slovenije, št. 103/02).
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne in tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne – Prevalje (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/97).
(2) Tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji.
(3) Pri projektiranju, graditvi in obratovanju objektov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list Republike Slovenije, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list Republike Slovenije, št. 104/00), Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list Republike Slovenije, št. 3/03, 50/04, 62/04) in Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/00, 43/04).
(4) Posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje LN je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list Republike Slovenije, št. 45/95, 66/96 59/02–ZJZ in 41/04) opredeljeno z III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje), ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbami z varovanimi prostori in obrtnim ter proizvodnim dejavnostim-mešano območje, območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.
Za to območje so dovoljene naslednje ravni hrupa:
+---------------------+----------------+-----------------+
|           | Nočna raven  | Dnevna raven  |
|           |(od 22. do 6. h)|(od 6. do 22. h) |
|           |   dBA    |    dBA    |
+---------------------+----------------+-----------------+
|mejna raven     |    50    |    60    |
+---------------------+----------------+-----------------+
|kritična raven    |    59    |    69    |
+---------------------+----------------+-----------------+
|mejna raven za    |    48    |    58    |
|posamezni vir hrupa |        |         |
+---------------------+----------------+-----------------+
|mejna konična raven |    70    |    85    |
+---------------------+----------------+-----------------+
(2) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa upoštevati določila Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in drugih veljavnih predpisov s področja zaščite pred hrupom.
28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri gradnji VN kablovoda ter nove transformatorske postaje je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list Republike Slovenije, št. 70/96).
29. člen
(monitoring emisij)
Investitorja gradnje poslovnih objektov morata zagotoviti posnetek ničelnega stanja (hrup, zrak, odpadne vode) in izvajati monitoring z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali obratovanja objektov presegli mejo sprejemljivosti pri stanovanjskih objektih zgrajenih izven območja urejanja ter po potrebi izvesti dodatne varstvene ukrepe.
30. člen
(ohranjanje narave)
Na UO LN niso evidentirana območja, ki so v skladu s planskimi dokumenti in veljavnimi odloki Občine Prevalje določena kot varovana območja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave.
31. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na južnem delu UO je evidentiran zaščiten arheološki spomenik »A0 4/Kotlje–Holmec, Rrimska cesta«, ki je v skladu s planskimi dokumenti in veljavnimi odloki Občine Prevalje določen kot varovano območje kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine.
(2) Na celotnem UO je potrebno izvesti predhodno orientacijsko sondiranje terena, kot podlago za določitev nadaljnjega arheološkega postopka pred začetkom gradnje.
32. člen
(varstvo plodne zemlje)
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi zelenih površin in gradbenih parcel objektov na UO oziroma na drugih javnih površinah.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo posameznega objekta kot celotnega UO mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varnostnimi predpisi.
(2) Za potrebe zagotovljena požarne vode se predvidi postavitev ustreznega števila nadzemnih hidrantov na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja, ki bodo locirani ob dovoznih cestah oziroma manipulativnih površinah in bodo pokrivali celotno območje urejanja.
(3) Celotno UO je dostopno preko obstoječih in predvidenih dovoznih cest, ki zagotavljajo zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
(4) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se smernica SPZV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).
(5) Projektna dokumentacija za gradnjo posameznih objektov in infrastrukturnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/93, 87/01).
34. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati pogoje predvidene za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa VII. stopnje lestvice MCS.
35. člen
(raba prostora za obrambo in zaščito)
(1) Znotraj UO LN ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list Republike Slovenije, št. 57/96) na UO ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
36. člen
(gradbene parcele)
(1) Gradbena parcela objekta PO1 obsega zemljišča parc. št. 129/1, 130/1 in 130/2 k.o. Dobja vas v izmeri 9526 m2.
(2) Gradbena parcela objekta PO2 obsega zemljišče parc. št. 129/1, 129/4, 130/1, 135/1 k.o. Dobja vas v izmeri 10361 m2.
(3) Gradbena parcela transformatorske postaje (TP) obsega del zemljišča parc. št. 129/1, k.o. Dobja vas v izmeri 75 m2.
(4) Znotraj gradbenih parcel je locirana tudi vsa predvidena komunalna infrastruktura (meteorna in fekalna kanalizacija z napravami za prečiščevanje odpadnih voda, vodovod, plinovod, nn elektro omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije).
(5) Lokacija priključkov komunalne infrastrukture na projektirano komunalno opremo LN »Brančurnikov podn« se nahaja na zemljišču 135/1 k.o. Dobja vas.
(6) Lokacija priključkov komunalnih vodov in naprav izven območja urejanja:
+--------------+-----------------+-------------------------+
|Kom. naprava |    K.o.   |     Parcela     |
+--------------+-----------------+-------------------------+
|plinovod:   |  Dobja vas  |  113/5, 113/6, 250/1, |
|       |         |     266/3     |
+--------------+-----------------+-------------------------+
(7) Velikost in razporeditev gradbenih parcel je razvidna iz grafične priloge Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije v M. 1:1000.
37. člen
(posegi izven ureditvenega območja)
Posegi izven UO potrebni za realizacijo posega obsegajo:
– rekonstrukcijo državne ceste I. reda Dravograd–Poljana (R1-226, odsek Poljana–Ravne) – predmet posebnega projekta.
– izvedbo priklopa komunalnih vodov in naprav na javna infrastrukturna omrežja – plinovod.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI
38. člen
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč)
(1) Prvo etapo posega predstavlja prestavitev obstoječih komunalnih vodov in naprav ter izgradnja novega infrastrukturnega omrežja vključno z rekonstrukcijo regionalno ceste.
(2) Drugo etapo predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
(3) Posamezno etapo lahko predstavlja tudi posamezni objekt oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporabo objekta oziroma posameznega dela objekta. Sočasno pa je potrebno izvesti komunalno opremo območja ali posamezne zaključene gradnje, ki se ureja.
(4) Zemljišča, ki ne bodo v I. fazi pozidana, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred sprejetjem lokacijskega načrta.
39. člen
(obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajalcev)
Obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajalcev:
(1) Pobudnik oziroma investitor načrtovane prostorske ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili lokacijskega načrta.
(2) Obveznost investitorja se natančno opredeli v urbanistični pogodbi, ki jo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1 skleneta pobudnik in pripravljavec.
(3) Investitor oziroma izvajalec posega mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju urejanja.
(4) Investitor oziroma izvajalec mora v času izvajanja del zagotoviti nemoteno funkcioniranje infrastrukturnega omrežja, na katerega so priključeni obstoječi objekti na območju in izven območja urejanja;
(5) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljalce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.
(6) Investitor mora pridobiti geotehnična poročila o pogojih izvedbe komunalne opreme in objektov ter zagotoviti geotehnični nadzor v času izvajanja del.
(7) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga LN (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora).
40. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji LN so dopustna manjša odstopanja od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov (v okviru parcel zajetih v tem odloku), če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 7. členu tega odloka.
(3) Odstopanja poteka trase javne komunalne infrastrukture so dovoljenja na območju gradbene parcele posameznega objekta ob predhodnem soglasju organov in organizacij, ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LN
41. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)
(1) Po prenehanju veljavnosti LN se bo območje urejalo na podlagi prostorskega reda občine oziroma drugega veljavnega prostorskega akta.
(2) Pri nadaljnjih gradnjah po prenehanju veljavnosti LN se morajo kot obvezna izhodiščna merila za gradnjo oziroma za opredelitev pogojev za gradnjo v PA Občine za UO upoštevati določila iz naslednjih členov tega odloka: 4., 7., 8., 9. in 11.
XI. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju LN prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, (MUV št. 20/86, 9/93, Uradni list RS, št. 24/03) – PUP št. 3 za matični okoliš Ravne - Prevalje, ki se je na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Ravne - Prevalje (MUV, št. 2/95) uporabljal kot veljavni občinski prostorski predpis.
– Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov podn« - območje storitvenih dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/04) v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 135/1 k.o. Dobja vas.
43. člen
(vpogled)
LN je na vpogled na Občine Prevalje, Oddelku za premoženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora.
44. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35104-0005/2005-10
Prevalje, dne 6. aprila 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost