Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1763. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žužemberk, stran 4315.

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 4/06), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 26. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: obrat), na podlagi katerih, občinska uprava izda soglasje.
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
3. člen
(1) Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(2) Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšani obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije se upoštevajo naslednja merila:
– območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta gostinskega obrata in
– vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
(2) Pred izdajo soglasja lahko opravi pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave ali medobčinski inšpektor ogled gostinskega obrata oziroma kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija v stanovanjskem naselju lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
1. restavracije, gostilne, pizzerije, kavarne in kmetije: vsak dan med 5. in 6. uro zjutraj ter med 22. in 23. uro, razen petek in soboto med 5. in 6. uro zjutraj ter do 24. ure.
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči: vsak dan med 5. in 6. uro zjutraj ter do 23. ure, razen petek in soboto do 24. ure.
6. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija izven stanovanjskega naselja lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
1. restavracije, gostilne, pizzerije, kavarne in kmetije: med 5. in 6. uro zjutraj ter med 22. in 2. uro naslednjega dne.
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči; vsak dan med 5. in 6. uro zjutraj ter med 22. in 24. uro, razen petek in soboto med 22. in 3. uro naslednjega dne.
3. diskoteke in nočni bari (klubi) med 22. in 4. uro naslednjega dne.
7. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjih členov, se lahko obratovalni čas podaljša izjemoma do 05. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (plesi, veselice, revije, …) v primeru, ko gostinec oziroma kmet, ki organizira prireditev, le-to priglasi pri policijski postaji in pridobi vsa potrebna soglasja.
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinsko upravo zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa najkasneje pet dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej, vendar največ dvakrat mesečno.
8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V PODALJŠANEM ČASU
9. člen
(1) Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano soglasje o podaljšanjem obratovalnem času, za soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah (poroke, srečanja, praznovanje rojstnih dnevov, srečanja …) ali prireditvah širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo),
(2) Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet občinsko upravo najmanj dva dni pred prireditvijo zaprositi za predhodno soglasje.
(3) Za izdajo soglasja iz prvega odstavka lahko gostinec oziroma kmet zaprosi občinsko upravo mesečno.
(4) Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma kmetijo.
(5) Soglasje je vezano na točno določen datum in ne velja za druge dneve.
IV. PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA
10. člen
(1) Gostinec oziroma kmet mora pri občinski upravi Občine Žužemberk prijaviti razpored obratovalnega časa za svoj obrat na predpisanem obrazcu – Prijava razporeda obratovalnega časa najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto, če ga spreminja,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
(2) Ob prvi prijavi mora gostinec oziroma kmet priložiti fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.
11. člen
(1) V primeru, da so bile podane pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma so bile prijavljene kršitve javnega reda in miru, mora gostinec oziroma kmet na zahtevo občinske uprave, ki vodi postopek, k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg odločbe ali prijavnega lista iz drugega odstavka prejšnjega člena priložiti še:
– mnenje odbora za gospodarstvo in turizem občinskega sveta,
– soglasje lastnika objekta, v katerem se obrat nahaja, če lastnik ni gostinec.
(2) Izdano soglasje ne sme biti starejše od trideset dni.
12. člen
Če v postopku občinska uprava ugotovi, da so upoštevane vse določbe pravilnika, določeni razpored obratovalnega časa potrdi ter en izvod potrjenega razporeda najkasneje v petnajstih dneh od popolne vloge pošlje gostincu oziroma kmetu ter Statističnemu uradu Republike Slovenija, en izvod pa obdrži za svojo evidenco.
V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
13. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetij ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave,
– drugi utemeljeni razlogi.
(2) V teh primerih je odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za šest mesecev, ki se šteje od dneva izdaje odločbe o odvzemu pravice do podaljšanega obratovalnega časa.
(3) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. NADZOR
14. člen
(1) Nadzor na uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata tržni inšpektorat policija in medobčinska inšpekcija.
(2) Medobčinska inšpekcija izvaja nadzor nad določbami tega pravilnika v smislu posredovanja ugotovljenih oziroma zaznanih nepravilnosti pristojnemu tržnemu inšpektoratu in policiji.
VII. PREHODNI DOLOČBI
15. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
VIII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-711/2006-100
Žužemberk, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost