Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1762. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2005, stran 4314.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedlilo)/ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 26. seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2005 obsega:
  A) Bilanca prihodkov in odhodkov
+-------+------------------------------------+------------------+
|I.   |Skupaj prihodki           |  730.753.000 SIT|
+-------+------------------------------------+------------------+
|II.  |Skupaj odhodki           |  738.517.000 SIT|
+-------+------------------------------------+------------------+
|III.  |Proračunski presežek, primanjkljaj |  –7.764.000 SIT|
+-------+------------------------------------+------------------+
 
  B) Račun finančnih terjatev in naložb
+-------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in  |    210.000 SIT|
|    |prodaja kapitalskih deležev     |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje     |    119.000 SIT|
|    |kapitalskih deležev         |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in   |    91.000 SIT|
|    |sprememba kapitalskih deležev    |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
 
  C) Račun financiranja
+-------+------------------------------------+------------------+
|VII.  |Zadolževanje            |         0|
+-------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |Odplačilo dolga           |         0|
+-------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računu |  –7.673.000 SIT|
+-------+------------------------------------+------------------+
|X.   |Neto zadolževanje          |         0|
+-------+------------------------------------+------------------+
|XI.  |Neto financiranje          |   7.764.000 SIT|
+-------+------------------------------------+------------------+
 
+-------+------------------------------------+------------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih     |  69.646.000 SIT|
|    |preteklega leta           |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2005 znaša 61.973.000 SIT in ta sredstva se razporedijo za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– 29.453.000 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2005,
– 22.267.000 SIT prenos neporabljene takse za obremenjevanje vode v letu 2005,
– 10.253.000 SIT so sredstva proračunske rezerve.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-712/2006-100
Žužemberk, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost