Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1761. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 4313.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in UVG, št. 34/04, 17/05), je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žirovnica
1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in UVG, št. 34/04, 17/05) se v 6. členu beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
V 12. točki 10. člena se črta alineja »izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami«.
3. člen
V 18. členu se črta alineja »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote«.
4. člen
V 22. členu se doda nova alineja, ki se glasi: »če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo, oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 20. člena statuta ni združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi: »Za preostanek mandatne dobe se nadomestitev člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, opravi v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah.«
V petem odstavku se za besedo »odstopi« doda besedilo »prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata«.
5. člen
V tretjem odstavku 34. člena se besedilo »predlogov najmanj petih članov občinskega sveta« nadomesti z besedilom »javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Praviloma naj bi člani nadzornega odbora imeli ekonomska, pravna in tehnična znanja. Najmanj 1/3 članov mora imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri.«
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V 35. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Občinski svet mora v primeru razrešitve člana nadzornega odbora v roku 60 dni od razrešitve imenovati novega člana nadzornega odbora.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi: »V letnem programu določi nadzorovane osebe, predmet in obseg nadzora, predviden čas izvedbe nadzora, člana ali člane, ki bodo izvedli nadzor in lokacijo nadzora (na sedežu nadzorovane osebe ali na sejah).«
8. člen
39. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: »Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in pridobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
Nadzorovane osebe so dolžne predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku in izvesti predlagane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Nadzorni odbor izdela o vsakem nadzoru osnutek poročila in ga posreduje nadzorovanim osebam, ki so upravičene izraziti svoje mnenje in ugovarjati ugotovitvam nadzornega odbora.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora v roku 45 dni po prejemu poročila ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Občinski svet mora obravnavati vsako poročilo.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, v roku 15 dni o kršitvah obvesti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Nadzorni odbor mora v skladu s sprejetim programom dela izdelati letno poročilo in ga posredovati občinskemu svetu do konca januarja za preteklo leto.«
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Javnosti morajo biti dostopna dokončna poročila o posameznih nadzorih in letno poročilo.«
10. člen
V 48. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se po novem glasita: »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi: »Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati na občinskem svetu.«
11. člen
V 54. členu se črtata besedi »samoprispevku in«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«
Sedanji sedmi do deseti odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.
12. člen
V 70. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in na podlagi javnih pooblastil«.
13. člen
71. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: »O izločitvi direktorja občinske uprave in zaposlenih v občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma zadev odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.
O izločitvi se odloči s sklepom.«
14. člen
V 95. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi: »S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti.«
15. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost