Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1699. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Braslovče, stran 4241.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-1, Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 26. redni seji dne 5. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Braslovče
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in postopki za dodeljevanje državnih pomoči za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Braslovče.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje državnih pomoči za področje malega gospodarstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Braslovče za tekoče leto.
3. člen
Državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se lahko dodeljujejo za naslednje namene:
– spodbujanje materialnih investicij,
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
– prednostno spodbujanje samozaposlovanja,
– promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.
4. člen
Upravičeni stroški za namene iz 3. člena tega pravilnika so:
– nakup, izgradnja ali posodobitev poslovnih prostorov, nakup strojev in opreme.
– povprečna letna bruto plača na zaposlenega za preteklo leto,
– strošek najetja sejemskega prostora in stroški ostalih promocijskih aktivnosti.
Kriteriji in pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati za pridobitev sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika, se določijo letno, z objavo javnega razpisa, po sklepu odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje.
5. člen
Državne pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina državne pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 50% upravičenih stroškov za posamezni namen.
6. člen
Do državne pomoči po tem pravilniku so upravičene gospodarske družbe, ki se po zakonu o gospodarskih družbah štejejo za malo družbo in samostojni podjetniki posamezniki. Upravičenci morajo imeti sedež in dejavnost v Občini Braslovče.
7. člen
Državne pomoči za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Braslovče se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– višino razpisanih sredstev,
– namene, za katere se dodeljujejo državne pomoči,
– pogoje za pridobitev državnih pomoči,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena na predpisanem obrazcu,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo vloge.
8. člen
Postopek obravnave vlog in dodelitve sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Na osnovi predloga komisije o vloženih vlogah odloči župan s sklepom.
S prejemniki državnih pomoči se sklene pogodba, s katero se določijo nameni in pogoji koriščenja sredstev.
9. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi.
Namensko porabo sredstev spremljata in preverjata občinska uprava in nadzorni odbor. V primeru nenamenske porabe sredstev, jih je prejemnik dolžan takoj vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032/01/06
Braslovče, dne 5. aprila 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.