Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1743. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2005, stran 4303.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odločba US, 90/05) in Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+---------------------------------------------+----------------+
|I. Skupaj prihodki              | 547.469.403 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
|II. Skupaj odhodki              | 481.100.293 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
|III. Proračunski presežek (I. – II.)     | 66.369.110 SIT|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+---------------------------------------------+----------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja |      0 SIT|
|kapitalskih deležev             |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih  |      0 SIT|
|deležev                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe |      0 SIT|
|kapitalskih deležev (IV. – V.)        |        |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                     |
+---------------------------------------------+----------------+
|VII. Zadolževanje              |      0 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
|VIII. Odplačila dolga            |  3.504.480 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
|IX. Povečanje sredstev na računih (I. + IV. | 62.864.630 SIT|
|+ VII. – II. – V. – VIII.)          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)     | -3.504.480 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
|XI. Neto financiranje (VI. + VII. – VIII. – | 66.369.110 SIT|
|IX.)                     |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2005 | 94.392.007 SIT|
+---------------------------------------------+----------------+
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu je prikazan v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2005, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 0070-0002/2006-19
Rogatec, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost