Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1730. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2005, stran 4284.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2005.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2005 znašajo:
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|I.   |Prihodki                 |  1.197.739.799,24|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |   412.649.353,65|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |   228.031.442,46|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   80.122.900,70|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   104.495.028,49|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   117.108.949,61|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   19.537.489,99|
|    |premoženja                |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    5.003.562,62|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |712 Denarne kazni             |    9.278.505,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    2.867.221,58|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   80.422.206,42|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   29.886.202,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   14.754.820,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   15.131.382,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   11.269.478,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   11.269.478,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   626.825.815,98|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki          |   626.825.818,98|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|II.  |Odhodki                  |  1.122.060.247,44|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   260.629.946,30|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   52.529.384,81|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev        |    8.491.770,33|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   185.469.256,59|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila obresti            |    9.252.577,83|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve                |    4.886.956,74|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   357.896.659,57|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije              |   14.131.521,10|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |   107.430.781,29|
|    |gospodinjstvom              |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   42.989.438,30|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi domači tekoči transferi     |   193.344.918,88|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   442.040.987,23|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   442.040.987,23|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   61.492.654,34|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi osebam, ki  |   14.400.276,38|
|    |niso proračunski uporabniki        |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   47.092.377,96|
|    |uporabnikom                |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|III.  |Proračunski presežek (I – II)       |   75.679.551,80|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |                     |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |Račun finančnih terjatev in naložb    |          |
|    |izkazuje:                 |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |    5.479.906,62|
|    |kap. deležev               |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    5.479.906,62|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |    5.479.906,62|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|V.   |Dana posojila ali povečanje kapitalskih  |    4.619.000,00|
|    |deležev                  |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA               |    4.619.000,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|440  |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |     250.000,00|
|    |deležev                  |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev       |    4.369.000,00|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe |    + 860.906,62|
|    |kap. deležev               |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA            |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |Račun financiranja občine Moravske Toplice|          |
|    |za leto 2005 izkazuje:          |          |
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|VII.  |Prejeta posojila             |         0|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |         0|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |         0|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|VIII. |Odplačila dolga              |   30.610.773,39|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   30.610.773,39|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila dolga            |   30.610.773,39|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|IX.  |Spremembe stanja sredstev na računih   |   45.929.685,03|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII – VIII)      |   –30.610.773,39|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|XI.  |Neto Financiranje (= – III)        |   –75.679.551,80|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
|XII.  |SREDSTEVA NA RAČUNIH na dan 31. 12. 2005 |   143.850.013,61|
+-------+------------------------------------------+-------------------+
3. člen
Pozitiven saldo sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2005 znaša 114.163.460,28 SIT in se prenaša kot namenska sredstva v proračun za leto 2006, za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice v letu 2006
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih skupnosti v letu 2005 v višini –4.959.937,07 SIT se skupaj s sredstvi iz preteklih let v skupni višini +29.686.553,33 SIT uporabijo za pokrivanje namenskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2006.
4. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2005 se izkazuje v višini 6.959.776,17 SIT in se prenese v leto 2006.
5. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/06-1
Moravske Toplice, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost