Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

638. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega kadra
639. Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027
640. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte
642. Uredba spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Sklepi

643. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Zürichu, v Švicarski konfederaciji
644. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike

MINISTRSTVA

645. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
646. Odločba o prenehanju FUNDACIJE DREVORED, USTANOVA

USTAVNO SODIŠČE

647. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva nista v neskladju z Ustavo ter odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
648. Popravni sklep

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

649. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 6005 – Brežice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

650. Drugi načini usklajevanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

651. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
652. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
653. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

OBČINE

Ajdovščina

654. Odlok o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina
655. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina
656. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

Ankaran

657. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra

Cerkno

658. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija
659. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
662. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno

Dobrova-Polhov Gradec

663. Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

664. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug

Hrpelje-Kozina

665. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

690. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024

Ig

666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2024

Ilirska Bistrica

667. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica – spremembe in dopolnitve št. 10

Kamnik

668. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2024
669. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik
670. Sklep o opustitvi javnega dobra

Medvode

671. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
672. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode
673. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode
674. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode
675. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
676. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
677. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2025

Murska Sobota

678. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
679. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota
680. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Nova Gorica

681. Sklep o najemnini za stanovanjsko skupnost za starejše na naslovu Erjavčeva 39, Nova Gorica

Piran

682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran

Sodražica

683. Statut Občine Sodražica (Uradno prečiščeno besedilo)
684. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica (Uradno prečiščeno besedilo)

Sveti Jurij ob Ščavnici

685. Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
686. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leti 2024 in 2025

Tišina

687. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
688. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2024
689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti