Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

642. Uredba spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 1638.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22, 151/22, 127/23 in 6/24) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– v vrstici s šifro B090 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« črta alineja in besedilo »kolektivno pogodbo krši delodajalec«;
– vrstici s šiframa G071 in I111 spremenita tako, da se glasita:
»
G071
prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka odpovedi po ZDR-1
nadomestila v breme delodajalca
/
– sedmi odstavek 89. člena ZDR-1 
– tretji odstavek 110. člena ZDR-1
v znesku
X
1
1
I111
dodatek za spremstvo 
povračilo stroškov
/
105.a člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22, 11/23 in 13/24)
– v višini 50 % cele dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji nad 12 ur 
ali 
– v višini 2,5 dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji nad 12 ur, za vsak dan dela izven kraja sedeža zavoda.
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se:
– v vrstici s šifro I111 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« črta besedilo »učencev na ekskurziji in športnih dnevih«;
– v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Obračun prispevkov in davkov iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja od vrst izplačila, ki imajo vrednost indikatorja uporabe izplačila C2 = 2 se izvede, če tako določajo zakon, ki ureja dohodnino, in predpisi, ki urejajo plačilo prispevkov za socialno varnost.«.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(uporaba) 
Spremenjena šifra I111 iz spremenjenega 3. in 5. člena uredbe se uporabi pri obračunu plač od 17. februarja 2024.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-49/2024
Ljubljana, dne 14. marca 2024
EVA 2024-3130-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti